48

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Пет­ро Чер­ни­шов очо­лює од­но­го з най­біль­ших мо­біль­них опе­ра­торів Украї­ни з 2014 р. Ак­тив­но про­су­ває бренд Украї­ни у світо­во­му біз­нес-се­ре­до­ви­щі, впро­ва­д­жу­ю­чи но­віт­ні тех­но­ло­гії.

З лю­то­го цьо­го ро­ку па­на Чер­ни­шо­ва при­зна­че­но керів­ни­ком біз­нес-оди­ни­ці “Євразія” групи ком­паній VEON, що має близь­ко 240 млн клієн­тів по всьо­му світу. Від­те­пер пре­зи­дент “Київ­стар” від­по­ві­дає за ро­бо­ту під­розділів у Грузії, Вір­менії, Ка­зах­стані, Кир­гизії, Та­джи­ки­стані, Уз­бе­ки­стані та Україні. CEO VEON Жан-іва Шарльє за­зна­чив, що Пет­ро Чер­ни­шов має ве­ли­кий до­свід ро­бо­ти у між­на­род­них ком­паніях та доб­ре ро­зу­міє ри­нок, то­му є очіку­ван­ня, що він при­ско­рить впро­ва­д­жен­ня циф­ро­вої стра­те­гії VEON. “Ми ро­би­мо став­ку на лі­дерів, які доб­ре зна­ють спе­ци­фіку своїх рин­ків і ма­ють до­стат­ній до­свід, щоб роз­ви­ва­ти на­ші ак­ти­ви на гло­баль­но­му рів­ні”, — під­крес­лив Жан-ів Шарльє.

Як за­зна­чи­ли у VEON, ста­ном на по­ча­ток 2018 р. українсь­кий мо­біль­ний опе­ра­тор був од­нією з най­успіш­ні­ших опе­ра­цій­них ком­паній у групі. Під керів­ниц­твом Пет­ра Чер­ни­шо­ва “Київ­стар” про­ве­ла реб­рен­динг, роз­ши­ри­ла па­кет по­слуг та на­ро­сти­ла або­нентсь­ку ба­зу. Од­ним з най­біль­ших тех­но­ло­гіч­них до­сяг­нень став за­пуск по­в­но­цін­но­го по­крит­тя 3G на знач­ній ча­стині те­ри­торії Украї­ни. Як неод­но­ра­зо­во під­креслю­вав пан Чер­ни­шов, наступ­ним ло­гіч­ним кро­ком для по­до­лан­ня тех­но­ло­гіч­но­го ро­зри­ву має ста­ти роз­гор­тан­ня ме­ре­жі 4G, що, втім, по­тре­бує знач­них ін­ве­сти­цій. За під­сум­ка­ми двох тен­дерів, що прой­шли на по­чат­ку ро­ку, ком­панія вит­ра­ти­ла на лі­цен­зії для ко­ри­сту­ван­ня ра­діо­ча­сто­та­ми май­же 4 млрд грн. У пер­шу чер­гу по­крит­тя пла­ну­ють роз­гор­та­ти у най­біль­ших об­лас­них цен­трах, а та­кож у ку­рорт­них містах пів­ден­них та за­хід­них ре­гіонів. Пре­зи­дент ком­панії “Київ­стар” є ак­тив­ним при­біч­ни­ком впро­ва­д­жен­ня в Україні прин­ци­пу тех­но­ло­гіч­ної ней­траль­но­сті. На йо­го дум­ку, це доз­во­лить знач­но пі­дви­щи­ти якість 3G-по­крит­тя та за­без­пе­чи­ти до­ступ до ін­тер­не­ту на­віть жи­те­лям неве­ли­ких на­се­ле­них пунк­тів без за­лу­чен­ня дер­жав­них ко­штів.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.