49

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Шлях у “ве­ли­кий біз­нес” Олек­сандр Ющен­ко роз­по­чав 1991 р., став­ши спі­взас­нов­ни­ком меб­ле­вої ком­панії MIRT, яка по­зи­ціо­ну­ва­ла се­бе як ви­роб­ни­ка ди­зай­нерсь­ких меб­лів та ін­тер’єрів. Справж­нім про­ри­вом для па­на Ющен­ка у меб­ле­во­му біз­несі ста­ла участь у ви­став­ці EXPO-2015 у Мілані. Там він по­ба­чив, що на про­дук­цію йо­го ком­панії є ба­га­то по­куп­ців з єв­ро­пейсь­ких країн. За рік MIRT взя­ла участь у ви­став­ці Big 5 у Ду­баї, де, за сло­ва­ми Олек­сандра Ющен­ка, ком­панія укла­ла близь­ко 500 кон­трак­тів з за­мов­ни­ка­ми з 75 країн. Так ре­гіо­наль­ний ви­роб­ник меб­лів пе­ре­тво­ри­вся на між­на­род­ний бренд на рин­ках ЄС, Ка­зах­ста­ну, Азер­бай­джа­ну, ОАЕ, Ка­та­ру то­що.

Крім то­го, ще 2008 р. Олек­сандр Ющен­ко за­сну­вав ком­панію “Га­лекс-аг­ро”, ме­тою якої бу­ло ви­роб­ниц­тво ор­ганіч­них про­дук­тів хар­чу­ван­ня. Для здійс­нен­ня цієї діяль­но­сті під­при­єм­ство взя­ло в орен­ду зе­мель­ні паї на те­ри­торії Но­во­гра­дВо­линсь­ко­го та Ба­ранівсь­ко­го рай­онів Жи­то­мирсь­кої об­ласті, біль­ша ча­сти­на яких не об­роб­ля­ла­ся близь­ко 20 ро­ків. За­раз “Га­лекс-аг­ро” — це вер­ти­каль­но ін­те­гро­ване під­при­єм­ство, що скла­даєть­ся з ком­паній “Ор­ганік Мілк” й “Ор­ганіч­ний м’яс­ний про­дукт”, які утво­рю­ють лан­ц­юг від ви­роб­ництва ор­ганіч­ної про­дук­ції рос­лин­ництва і тва­рин­ництва до її пе­ре­роб­ки.

За­галь­ний зе­мель­ний банк під­при­єм­ства скла­дає вже близь­ко 8,3 тис.га. Ці пло­щі сер­ти­фі­ко­вані для ви­роб­ництва ор­ганіч­ної про­дук­ції згід­но з ви­мо­га­ми ЄС. Вся про­дук­ція та ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті під­при­єм­ства сер­ти­фі­ко­вані Швей­царсь­ким ін­сти­ту­том еко­ло­гіч­но­го мар­ке­тин­гу (ІМО) і Між­на­род­ним сер­ти­фіка­цій­ним ор­га­ном “Ор­ганік Стан­дарт”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.