50

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

В се­ре­дині бе­рез­ня влас­ник групи DCH Олек­сандр Яро­славсь­кий за­явив про на­мір ін­ве­сту­ва­ти у мо­дер­ні­за­цію Між­на­род­но­го ае­ро­пор­ту “Дні­про­пет­ровськ”. Слід за­зна­чи­ти, що до­свід ком­плекс­но­го управ­лін­ня ае­ро­пор­та­ми у DCH є: в рам­ках про­ек­ту під­го­тов­ки Хар­ко­ва до Єв­ро-2012 група пе­ре­бу­ду­ва­ла Між­на­род­ний ае­ро­порт “Хар­ків”. Ін­ве­сти­ції па­на Яро­славсь­ко­го в будів­ниц­тво ае­ро­вок­заль­но­го ком­плек­су з трьох тер­мі­налів та бла­го­устрій при­лег­лої те­ри­торії скла­ли $107,7 млн. 2016 р. “Хар­ків” увій­шов до пе­реліку єв­ро­пейсь­ких ае­ро­пор­тів, які про­де­мон­стру­ва­ли най­біль­ше зрос­тан­ня па­са­жи­ро­по­то­ку — при­ріст склав 60,1% у порів­нян­ні з по­каз­ни­ком по­пе­ред­ньо­го ро­ку (рей­тинг ACI Europe).

Ще рані­ше ста­ло ві­до­мо, що Олек­сандр Яро­славсь­кий став влас­ни­ком 97,73% ПАТ “Євраз ДМЗ” — Дні­провсь­ко­го ме­та­лур­гій­но­го за­во­ду (ле­ген­дар­ної “Пет­рів­ки”, яка по­ча­ла пра­ц­ю­ва­ти на­при­кін­ці XIX ст.), а торік група DCH ви­ку­пи­ла у хол­дин­гу EVRAZ ві­до­мий руд­ник “Су­ха Бал­ка”. Та­ким чи­ном, пан Яро­славсь­кий кон­солі­ду­вав ак­ти­ви для ство­рен­ня вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­но­го ме­та­лур­гій­но­го хол­дин­гу, от­ри­мав­ши і влас­ну си­ро­ви­ну, і по­туж­но­сті для ви­плав­ки сталі.

Тут тре­ба ще при­га­да­ти й при­дбан­ня у 2016 р. Олек­сан­дром Яро­славсь­ким па­ке­та ак­цій Хар­ківсь­ко­го трак­тор­но­го за­во­ду, що зна­хо­ди­вся на ме­жі бан­крут­ства і лікві­да­ції. На по­чат­ку ми­ну­ло­го ро­ку ХТЗ від­но­вив ро­бо­ту піс­ля де­ся­ти­мі­сяч­но­го про­стою. Мож­на від­зна­чи­ти, що стра­те­гія па­на Яро­славсь­ко­го по­ля­гає у при­дбан­ні про­ми­сло­вих ак­тивів на ниж­ньо­му піку ці­ни і пе­ре­тво­рен­ні їх на при­бут­ко­ві. Фак­тич­но ря­ту­ю­чи по­туж­ні під­при­єм­ства від за­крит­тя, біз­не­смен під­т­ри­мує імідж Украї­ни як ін­ду­стріаль­ної дер­жа­ви.

За під­т­рим­ки DCH в Хар­ко­ві від­бу­ваєть­ся один з най­біль­ших за­ходів у ре­гіоні — Між­на­род­ний еко­но­міч­ний фо­рум “Ін­но­ва­ції. Ін­ве­сти­ції. Хар­ківсь­кі іні­ціа­ти­ви!”, який щоріч­но зби­рає близь­ко 500 учас­ни­ків. Так, у 2017 р. у фо­ру­мі взя­ли участь 30 іно­зем­них де­ле­га­цій та 15 по­слів дер­жав.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.