Ор­ганіка в пляш­ці

Business (Ukraine) - - .к Омпанії -

Від біз­нес-ідеї до по­чат­ку роз­ли­ву сто­ло­вої во­ди під тм VODAUA ми­ну­ло близь­ко пів­ро­ку. І це, за мір­ка­ми влас­ни­ка брен­да Дмит­ра Нікі­фо­ро­ва, — ду­же ко­рот­кий строк для по­бу­до­ви ви­роб­ни­чої ком­панії. Вже за рік піс­ля за­пус­ку ви­роб­ництва ком­панія “Ак­ва Пре­міум” увій­ш­ла в ста­дію стрім­ко­го роз­вит­ку — ін­тен­сив­но на­ро­щує ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті, ви­хо­дить у ме­ре­же­вий ри­тейл і має на­мір під­ко­ри­ти за­рубіж­ні рин­ки

не по­тре­бує ні хі­міч­ної, ні фі­зич­ної ко­рек­ції. Це при­род­на луж­на во­да зі зба­лан­со­ва­ним мі­не­раль­ним скла­дом, кис­лот­ність якої по­вністю від­по­ві­дає нор­мі кис­лот­но­сті кро­ві лю­ди­ни і скла­дає 7,4. Важ­ли­во та­кож, що ця во­да — дже­рель­на, під вп­ли­вом гео­ло­гіч­них пла­стів во­на ви­хо­дить на по­верх­ню са­мо­то­ком, а не до­бу­ваєть­ся зі сверд­ло­ви­ни. Більш то­го, в по­роді, че­рез яку ви­тікає ця во­да, мі­стить­ся сріб­ло, що іоні­зує її при­род­нім шля­хом.

Всу­переч рин­ко­вим тен­ден­ціям біз­не­смен пі­шов і в пи­тан­ні ви­бо­ру упа­ков­ки для во­ди. Ад­же прак­тич­но всі українсь­кі ви­роб­ни­ки кон­ку­ру­ють ці­ною, на­ма­га­ю­чись мак­си­маль­но зде­ше­ви­ти пляш­ку. То­му зов­ніш­ній вигляд пля­шок віт­чиз­ня­ної во­ди ду­же схо­жий між со­бою, і жод­на з них не доз­во­ляє іден­ти­фіку­ва­ти ви­роб­ни­ка як ло­каль­но­го грав­ця.

Спе­ціаль­но для ор­ганіч­ної во­ди ком­панія ро­з­ро­би­ла ди­зай­нерсь­ку пляш­ку, взяв­ши яку в ру­ки, спо­жи­вач чіт­ко ро­зу­міє, в якій країні ви­до­бу­то і роз­ли­то цю во­ду. Фор­ма пляш­ки ро­з­роб­ле­на в Швей­ца­рії, а власне та­ра ви­го­тов­ляєть­ся з до­ро­го­го пре­міаль­но­го ск­ла в Україні на ні­ме­ць­ко­му за­воді. Влас­ник ком­панії вва­жає, що українсь­кий спо­жи­вач за­слу­го­вує на якіс­ну во­ду в гар­ній упа­ков­ці.

“Но­вий про­дукт ри­нок сприй­няв ду­же доб­ре, — го­во­рить Дмит­ро Нікі­фо­ров. — І спра­ва тут не ли­ше у зов­ніш­ньо­му вигляді то­ва­ру, ад­же вдру­ге ку­пу­ва­ти

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.