02

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Впер­ше стар­тап, що спе­ціалі­зуєть­ся на га­д­же­тах для до­маш­ніх тва­рин, за­явив про се­бе 2013 р. Тоді ж но­во­ство­ре­на ком­панія Petcube вий­ш­ла з про­то­ти­пом сво­го пер­шо­го про­дук­ту на між­на­род­ну кра­уд­фандин­го­ву плат­фор­му Kickstarter з ме­тою зібра­ти $100 тис. Ко­ри­сту­ва­чі оці­ни­ли ро­з­роб­ку і по­жерт­ву­ва­ли на неї по­над $250 тис. То­го ж ро­ку Petcube бу­ло визна­но най­успіш­ні­шим українсь­ким стар­та­пом. Про­те ам­біт­на ком­панія на цьо­му зу­пи­ня­ти­ся не зби­ра­ла­ся, пла­ну­ю­чи швид­ко вий­ти на гло­баль­ний ри­нок. Зас­нов­ни­ка­ми стар­та­пу є Олек­сандр Не­скін, Ан­дрій Клен та Яро­слав Аж­нюк.

За на­ступ­них три ро­ки ко­ман­ді вда­ло­ся зібра­ти ін­ве­сти­ції, за­пу­сти­ти ви­роб­ниц­тво та пред­ста­ви­ти ауди­торії декіль­ка но­вих про­дук­тів. Не остан­ню роль у про­су­ван­ні про­ек­ту віді­грав по­пе­ред­ній до­свід Яро­сла­ва Аж­ню­ка, який про­фесій­но зай­мав­ся он­лайн-мар­ке­тин­гом. Пер­ши­ми важ­ли­ви­ми для по­даль­шо­го про­су­ван­ня ін­ве­сто­ра­ми ком­панії ста­ли та­кі фон­ди, як Aventures Capital и Almaz Capital, які вку­пі з низ­кою ін­ших ком­паній 2015 р. ін­ве­сту­ва­ли в Petcube $1,1 млн.

Го­лов­ний офіс стар­та­пу розта­шо­ва­ний у Крем­нієвій до­лині, а один з най­по­туж­ні­ших під­розділів — у Києві. Про­дук­ція ком­панії про­даєть­ся у 18 краї­нах. То­п­ме­не­дже­рам вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти парт­нер­ство з гло­баль­ни­ми ри­тей­ло­ра­ми, зо­кре­ма з Best Buy, Petco та Amazon.

У бе­рез­ні 2017 р. Petcube став од­ним з пе­ре­мож­ців ав­то­ри­тет­но­го про­філь­но­го івен­ту Wearable Tech Show у Лон­доні. А вже за декіль­ка мі­ся­ців ком­панія при­дба­ла ка­надсь­кий стар­тап Petbot, що зай­мав­ся ви­роб­ниц­твом при­строїв для ди­стан­цій­но­го го­ду­ван­ня та на­гля­ду за до­маш­ні­ми тва­ри­на­ми. По­гли­нан­ня кон­ку­рен­та доз­во­ли­ло роз­ши­ри­ти ліній­ку про­дук­тів. За­раз ком­панія ви­пус­кає не ли­ше ін­тер­ак­тив­ні ка­ме­ри, а й ін­те­лек­ту­аль­ні диспен­се­ри для кор­му.

У жо­втні ми­ну­ло­го ро­ку Petcube вда­ло­ся за­лу­чи­ти чер­го­вий транш ін­ве­сти­цій. У рам­ках фі­нан­с­у­ван­ня серії А група ін­ве­сторів, се­ред яких бу­ли Almaz Capital, Aventures, Y Combinator, на­да­ла $10 млн. За ра­ху­нок цих ко­штів українсь­кий стар­тап пла­нує роз­ши­ри­ти дис­три­бу­цію у Пів­ніч­ній Аме­ри­ці та на гло­баль­но­му рин­ку, а та­кож ро­з­ро­би­ти но­ві про­дук­ти.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.