07

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Та­ких керів­ни­ків, як пан Ва­да­турсь­кий, на­зи­ва­ють міц­ни­ми гос­по­дар­ни­ка­ми. Для ньо­го не іс­нує неви­рі­шу­ва­них за­дач. Ство­рене ним 1991 р. сіль­госппід­при­єм­ство “Ні­бу­лон” за чверть століт­тя ро­з­рос­ло­ся до струк­ту­ри з 44 під­розді­ла­ми, які охо­плю­ють 12 ре­гіонів Украї­ни.

Олексій Ва­да­турсь­кий за­вжди до­три­муєть­ся стра­те­гії по­сту­паль­но­го роз­вит­ку, зва­жу­ю­чи ко­жен крок. Та­кий під­хід до біз­не­су ви­кли­кає до­ві­ру парт­нерів, в то­му числі фі­нан­со­вих. В лю­то­му 2018 р. Єв­ро­пейсь­кий банк ре­кон­струк­ції і роз­вит­ку (ЄБРР) під­пи­сав з “Ні­бу­лон” кре­дит­ну уго­ду на $50 млн, що бу­дуть спря­мо­вані на роз­ви­ток ін­фра­струк­ту­ри і екс­пор­ту. На під­пи­сан­ні уго­ди очіль­ник ком­панії ска­зав: “За­в­дя­ки спів­пра­ці з ЄБРР ком­панію зна­ють не ли­ше в Україні, а й в усьо­му світі, зна­ють як су­час­ну ком­панію, що зай­маєть­ся роз­вит­ком ін­фра­струк­ту­ри зер­но­во­го рин­ку”. До речі, “Ні­бу­лон” з 2009 р. ре­алі­зує ін­ве­сти­цій­ну про­гра­му ство­рен­ня і роз­вит­ку су­час­ної ін­фра­струк­ту­ри зер­но­во­го рин­ку, будів­ництва ван­таж­но­го фло­ту.

Біль­ше 10 ро­ків по­спіль ком­панія зай­має лі­ди­ру­ю­чі по­зи­ції на зер­но­во­му рин­ку Украї­ни, екс­пор­ту­ю­чи сіль­госппро­дук­цію в 64 краї­ни (від Японії до Мек­си­ки).

У 2016/17 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці част­ка “Ні­бу­лон” в за­галь­но­му екс­пор­ті зер­но­вої про­дук­ції з Украї­ни скла­ла 9,3%. Ком­панія від­кри­ла но­ві рин­ки для українсь­кої сіль­госппро­дук­ції. Прак­тич­но за­в­дя­ки їй українсь­кі ком­панії по­ча­ли по­став­ля­ти ку­ку­руд­зу в Єги­пет. Та­кож ком­панія сво­го ча­су від­ван­та­жи­ла українсь­ку ку­ку­руд­зу в Йор­данію, де по­пит на цей то­вар був від­сут­ній че­рез ри­зи­ки що­до яко­сті та по­туж­ну кон­ку­рен­цію з бо­ку США, Ар­ген­ти­ни і Бра­зи­лії. В ре­зуль­таті міс­цеві ком­панії по­ча­ли біль­ше звер­та­ти ува­гу на українсь­ку ку­ку­руд­зу як гід­ну аль­тер­на­ти­ву за­оке­ансь­ко­му ана­ло­гу.

Крім то­го, ком­панії вда­ло­ся по­бу­ду­ва­ти тор­го­ві від­но­си­ни з ви­роб­ни­ка­ми біо­е­та­но­лу з єв­ро­пейсь­ких країн і на­ла­го­ди­ти пря­мі по­став­ки віт­чиз­ня­ної ку­ку­руд­зи на за­во­ди з ви­роб­ництва “зе­ле­но­го” па­ли­ва.

Олексія Ва­да­турсь­ко­го по пра­ву мож­на вва­жа­ти по­слом Украї­ни за кор­до­ном, і це під­твер­джу­ють між­на­род­ні ди­пло­ма­ти. На­при­клад, 1 серп­ня 2017 р. Гій­ом Шой­рер, по­сол Швей­ца­рії в Україні та Мол­до­ві, від­зна­чив Ге­роя Украї­ни Олексія Ва­да­турсь­ко­го на­го­ро­дою на честь Віль­гель­ма Тел­ля за ве­ли­кий вне­сок в роз­ви­ток Украї­ни і зміц­нен­ня від­но­син між Украї­ною та Швей­ца­рією.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.