09

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

До сі­мей­но­го біз­не­су пані Оле­на до­лу­чи­ла­ся 2004 р., здо­був­ши освіту за кор­до­ном і спро­бу­вав­ши се­бе в ін­ших ін­ду­стріях. Ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті ком­панії “Ен­зим” зна­хо­дять­ся у Ль­во­ві, а ос­нов­ний біз­нес пов’яза­ний із ви­го­тов­лен­ням хлі­бо­пе­карсь­ких дріж­д­жів під ТМ “Ль­вівсь­кі дріж­д­жі”. На­разі цей бренд ві­до­мий хлі­бо­пе­кар­ням у 14 краї­нах, а на віт­чиз­ня­но­му рин­ку хар­чо­вих дріж­д­жів част­ка ком­панії “Ен­зим” скла­дає 50%.

Окрім хліб­них дріж­д­жів “Ен­зим” та­кож зай­маєть­ся ви­роб­ниц­твом до­ба­вок та су­мі­шей для хлі­бо­пе­чен­ня під ТМ “ВІТАПАН”, вин­них, ак­тив­них кор­мо­вих дріж­д­жів, а та­кож на­дає кон­сал­тин­го­ві по­слу­ги з хлі­бо­пе­чен­ня. Власне, на те­ри­торії під­при­єм­ства ство­ре­но Ін­но­ва­цій­ний центр хлі­бо­пе­чен­ня “Хліб­ний дім”, що доз­во­ляє, як за­зна­чає пані Вовк, про­да­ва­ти не ли­ше про­дукт (дріж­д­жі), а й ком­плекс­ні рі­шен­ня, що при­но­сить до­да­ну вар­тість клієн­там, в то­му числі й єв­ро­пейсь­ким. Са­ме за­в­дя­ки цьо­му цен­тру ком­панія “Ен­зим” має ва­го­му кон­ку­рент­ну пе­ре­ва­гу на рин­ку, де до­сяг­ла лі­дерсь­ких по­зи­цій.

Біль­ше то­го, за­раз “Ен­зим” ак­тив­но роз­ши­рює гео­гра­фію екс­пор­ту, ви­хо­дя­чи на азійсь­кі рин­ки (Ін­дія, Ки­тай) і про­по­ну­ю­чи там­теш­нім фер­ме­рам пробіо­тич­ні дріж­д­жі, що ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся при ви­ро­щу­ван­ні брой­лерів, сви­ней і мо­лоч­них корів. Далі з цією про­дук­цією пла­ну­ють за­вой­о­ву­ва­ти Єв­ро­пу.

Стра­те­гіч­ний план “Ен­зи­му” — ста­ти між­на­род­ною біо­тех­но­ло­гіч­ною ком­панією. Влас­ни­ки ма­ють на­мір освоїти ви­роб­ниц­тво на­ту­раль­них біоін­гредієн­тів спо­чат­ку для хар­чо­вої, а зго­дом і для ін­ших га­лу­зей про­ми­сло­во­сті (ме­дич­ної, кос­ме­тич­ної і сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої), ад­же за­сто­су­ван­ня біо­ло­гіч­них рі­шень за­раз є гло­баль­ним трен­дом. Для ре­алі­за­ції цьо­го пла­ну, за під­ра­хун­ка­ми, по­тріб­но біль­ше €10 млн ін­ве­сти­цій. 2016 р. на під­при­єм­стві бу­ло ство­ре­но су­час­ну R&d-ла­бо­ра­торію, де пра­ц­ю­ють міс­цеві вчені. Роз­ви­ток цьо­го на­прям­ку змі­нить не ли­ше сі­мей­ний біз­нес, а й Ль­вів­щи­ну і краї­ну в ці­ло­му.

“Ми ство­ри­мо та­ке се­ре­до­ви­ще, яке бу­де при­тя­гу­ва­ти ін­ших фахів­ців і спо­ну­ка­ти­ме роз­ви­ва­ти тут біо­тех­но­ло­гіч­ні ла­бо­ра­торії чи ви­роб­ництва”, — за­зна­чає пані Вовк.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.