23

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Ве­ли­кий бок­сер, що до­мі­ну­вав у най­пре­стиж­ні­шій на­д­важ­кій ва­го­вій ка­те­горії близь­ко 10 ро­ків, піс­ля двох по­ра­зок по­спіль у серп­ні 2017 р. офі­цій­но за­явив про за­вер­шен­ня бок­серсь­кої кар’єри. Йо­го брат Віталій Клич­ко, ниніш­ній мер Киє­ва, оста­точ­но пі­шов з бок­су непе­ре­до­дні Ре­во­лю­ції гід­но­сті. Во­ни ро­ка­ми пред­став­ля­ли Украї­ну на між­на­род­ній арені. Але унікаль­ність історії братів по­ля­гає не так у спор­тив­них до­сяг­нен­нях, як у біз­не­со­вих — во­ни пра­ц­ю­ва­ли на се­бе і до­ве­ли, що українсь­кий біз­нес має твер­дий ха­рак­тер і мо­же бу­ти кон­ку­рен­то­спро­мож­ним.

От­ри­мав­ши 1996 р. про­фесій­ний до­свід ро­бо­ти із ні­ме­ць­кою про­мо­у­терсь­кою ком­панією Universum Box Promotion, бра­ти на сти­ку 2004-2005 рр. пе­рей­шли на віль­ні хлі­би, за­сну­вав­ши про­мо­у­терсь­кі ком­панії Klitschko Managament Group у ні­ме­ць­ко­му Гам­бурзі (опіку­ва­ла­ся ор­гані­за­цією боїв у Єв­ро­пі) та K2 Promotions (для аме­ри­кансь­ко­го рин­ку). Та­ким чи­ном Клич­ки мо­не­ти­зу­ва­ли свій бренд са­мо­стій­но. Ор­гані­за­ція влас­них поє­дин­ків, боїв бок­серів, що ма­ли кон­трак­ти з ком­панією, за­робіток на ре­кла­мі ві­до­мих брен­дів, про­да­жі транс­ля­цій то­що — усе це біз­нес братів Клич­ків.

Не­див­но, що стат­ки Во­ло­ди­ми­ра Клич­ка, які він за­ро­бив під час бок­серсь­кої кар’єри, оці­ню­ють­ся у $50-60 млн. Для порів­нян­ня: ле­ген­дар­ний Майк Тай­сон, що де­мон­стру­вав ку­ди ви­до­вищ­ні­ший бокс, за­вер­шив кар’єру ледь не же­бра­ком, ад­же на ньо­му за­роб­ляв йо­го про­мо­у­тер Дон Кінг. За­раз KMG до­по­ма­гає ко­лиш­нім спортс­ме­нам, мит­цям та пуб­ліч­ним осо­бам роз­ви­ну­ти пер­со­наль­ні брен­ди, на­ла­го­ди­ти мар­ке­тинг та ство­ри­ти по­зи­тив­ну ре­пу­та­цію.

Піс­ля то­го як бра­ти за­вер­ши­ли бок­серсь­кі кар’єри, їх­ні ком­панії не втра­ти­ли ос­нов­ні бок­серсь­кі ак­ти­ви. За­раз на кон­трак­ті пе­ре­бу­ває но­ва “зір­ка” — Олек­сандр Усик. У своє­му “про­щаль­но­му” звер­нен­ні Во­ло­ди­мир Клич­ко анон­су­вав під­ко­рен­ня но­вих біз­нес-вер­шин. Оче­вид­но, що ос­нов­ним ак­ти­вом ком­паній, нав­ко­ло яко­го бу­ду­ва­ти­меть­ся біз­нес, за­ли­шить­ся бренд “Клич­ко”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.