26

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Terrasoft — це яс­кра­вий при­клад світо­вої Iт-ком­панії з українсь­ким корін­ням, яка до­сить ди­на­міч­но роз­ви­ваєть­ся. Ком­панія вже дав­но ком­форт­но по­чу­ваєть­ся на між­на­род­но­му рин­ку Crm-си­стем. Її плат­фор­ма bpm’online при­зна­че­на для управ­лін­ня про­це­са­ми про­да­жу, мар­ке­тин­гу та серві­су. 2015 р. плат­фор­ма увій­ш­ла до пе­реліку кра­щих Crm-рі­шень у звіті Forrester Wave. У ком­панії близь­ко 6 тис. за­мов­ни­ків, се­ред яких українсь­кі офі­си Allianz і Metlife Alico, Rozetka, Adidas Group, “Ян­декс”. Terrasoft кон­тро­лює близь­ко 20% рин­ку Crm-си­стем у краї­нах СНД.

Пер­ший про­то­тип про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня, який зго­дом бу­ло пе­ре­тво­ре­но на си­сте­му Terrasoft CRM, ро­з­ро­бив Олек­сандр По­пов у 2001-2002 рр. Са­ме 2002 р. Ка­те­ри­на Ко­сте­ре­ва ра­зом з ним за­сну­ва­ли ком­панію Terrasoft. По­ча­ток діяль­но­сті прий­шов­ся на час пі­дви­щен­ня ін­те­ре­су біз­не­су до CRM.

Пер­ші вер­сії Crm-си­сте­ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся мо­ло­дою ком­панією у влас­ній ро­бо­ті, але до­сить швид­ко з’яви­ли­ся клієн­ти — українсь­кі, бі­ло­русь­кі та російсь­кі ком­панії різ­но­го мас­шта­бу. Од­ни­ми з пер­ших ко­ри­сту­ва­чів Terrasoft CRM у 2002-2003 рр. ста­ли “АСТ”, Діа­мант­банк, “Ра­діо Люкс”, “ЦЕБІТ”, “Лайн­сервіс”, Baltic Training Group, Watson Telecom, D&Y.

Спо­чат­ку Terrasoft CRM бу­ла ро­з­ра­хо­ва­на на ро­бо­ту в се­ред­ніх і ма­лих ком­паніях, од­нак по­сту­по­во рі­шен­ня здо­бу­ло функ­ціо­наль­ні мож­ли­во­сті, що від­по­ві­да­ли ви­мо­гам та по­тре­бам ве­ли­ких кор­по­ра­тив­них клієн­тів. Па­ра­лель­но Terrasoft зай­ня­ла­ся ро­з­роб­кою Crm-си­стем для різ­них рин­ко­вих вер­ти­ка­лей. 2003 р. з’яви­ла­ся пер­ша ре­алі­за­ція га­лу­зе­во­го рі­шен­ня Terrasoft CRM Bank для ор­гані­за­ції управ­лін­ня вза­є­ми­на­ми з клієн­та­ми в бан­ках, а за­раз на плат­фор­мі Terrasoft ство­ре­но по­над 25 га­лу­зе­вих про­дук­тів і рі­шень. На­разі ком­панія — це більш ніж 600 екс­пер­тів в офі­сах Киє­ва, Лон­до­на, Бо­сто­на, Мель­бур­на та Сін­га­пу­ра, а та­кож 500 парт­нерів у по­над 30 краї­нах.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.