“ДЛЯ РО­БО­ТИ НА АГРАРНОМУ РИН­КУ НЕОБХІДНО ДУ­ЖЕ ЧІТ­КО УЯВЛЯТИ, ЧИМ ЖИВЕ ВИРОБНИК”

Business (Ukraine) - - Фіноскар -

— За­раз ба­га­то бан­ків за­ці­кав­лені у кре­ди­ту­ван­ні й об­слу­го­ву­ван­ні аг­раріїв. Чим обу­мо­в­ле­ний цей ін­те­рес?

— Сільсь­ке гос­по­дар­ство Украї­ни де­мон­струє стій­ке зрос­тан­ня не­зва­жа­ю­чи на со­ціаль­ні та еко­но­міч­ні по­трясін­ня. Част­ка сіль­госппро­дук­ції в то­вар­но­му екс­пор­ті краї­ни по­стій­но збіль­шуєть­ся, роб­ля­чи Украї­ну по­туж­ною аг­рар­ною дер­жа­вою. І це не див­но, як­що враху­ва­ти на­яв­ність по­над 30 млн га по­сів­них площ, унікаль­но­го скла­ду ґрун­тів і спри­ят­ли­во­го клі­ма­ту. І, зви­чай­но, не вар­то за­бу­ва­ти про лю­дей, що збе­рег­ли лю­бов до зем­лі та традиції зем­ле­роб­ства. То­му ува­га до цієї га­лузі з бо­ку фі­нан­со­вих ор­гані­за­цій, як українсь­ких, так і за­кор­дон­них, ціл­ком при­род­на.

— У чо­му по­ля­гає спе­ци­фіка об­слу­го­ву­ван­ня аг­ро­сек­то­ра?

— Ме­га­банк по­чав ак­тив­но пра­ц­ю­ва­ти на рин­ку сільсь­ко­го гос­по­дар­ства по­над 15 ро­ків то­му, на­ко­пи­чив­ши за цей час до­свід і гли­бо­ке ро­зу­мін­ня спе­ци­фіки про­цесів. Го­лов­ні особ­ли­во­сті сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої га­лузі — це се­зон­ність і, від­по­від­но, необ­хід­ність от­ри­ман­ня фі­нан­с­у­ван­ня точ­но в строк і в об­ся­гах, по­тріб­них для під­т­рим­ки ви­роб­ни­чо­го цик­лу. Мож­на зу­пи­ни­ти вер­стат, але не мож­на зу­пи­ни­ти зрос­тан­ня пше­нич­но­го ко­ло­су, мож­на ви­мкну­ти комп’ютер, і він до кра­щих часів не спо­жи­ва­ти­ме елек­тро­е­нер­гію, але не мож­на “ви­мкну­ти”, а по­тім зно­ву “уві­мкну­ти” ве­ли­ку ро­га­ту ху­до­бу, яка за­вжди по­тре­бує кор­му та до­гля­ду. Все це дик­тує жорст­кі ви­мо­ги до фі­нан­с­у­ван­ня сільсь­ко­гос­по­дарсь­ко­го біз­не­су.

Пе­редусім для ро­бо­ти са­ме на цьо­му рин­ку необхідно ду­же чіт­ко уявляти, чим живе виробник, що криєть­ся за по­каз­ни­ка­ми об­ся­гів ре­алі­за­ції, при­бут­ку… Ін­ши­ми сло­ва­ми, тре­ба де­таль­но роз­би­ра­ти­ся у всьо­му ви­роб­ни­чо­му цик­лі — по­чи­на­ю­чи від за­ку­пів­лі на­сін­ня і за­кін­чу­ю­чи ре­алі­за­цією вро­жаю.

— Чи озна­чає це, що бан­кіри ма­ють ста­ва­ти аг­ро­но­ма­ми, фахів­ця­ми в га­лузі тва­рин­ництва і осво­ю­ва­ти тон­ко­щі зер­но­трей­дин­гу?

— За­раз у під­розді­лах Ме­га­бан­ку, що пра­ц­ю­ють із сіль­госпви­роб­ни­ка­ми, ба­га­то фахів­ців, які ма­ють від­по­від­ну освіту і до­свід ро­бо­ти в га­лузі. При­чо­му екс­пер­ти бан­ку ча­сом роз­би­ра­ють­ся в аграрному біз­несі не гір­ше, ніж са­мі ви­роб­ни­ки, ад­же бан­кіри, ма­ю­чи за пле­чи­ма до­свід ро­бо­ти з сот­ня­ми клієн­тів, ба­чать си­ту­а­цію на рин­ку в ці­ло­му і вже бук­валь­но від­чу­ва­ють тен­ден­ції та трен­ди.

Та­ким чи­ном, пра­ц­ю­ю­чи на аг­ро­рин­ку, Ме­га­банк ви­бу­ду­вав з клієн­та­ми від­но­си­ни, що ви­хо­дять да­ле­ко за ме­жі фор­му­ли “по­зи­чаль­ник — кре­ди­тор”. Для сіль­госпви­роб­ни­ків Ме­га­банк — по­в­но­цін­ний парт­нер, який ро­зу­міє про­бле­ми га­лузі й за­вжди го­то­вий прий­ти на до­по­мо­гу. Ця парт­нерсь­ка роль Ме­га­бан­ку бу­ла гід­но оці­не­на не ли­ше клієн­та­ми, а й ве­ли­ки­ми між­на­род­ни­ми грав­ця­ми сіль­гос­прин­ку.

— Які бан­ківсь­кі про­дук­ти і по­слу­ги для аг­ро­ви­роб­ни­ків є на­разі най­за­тре­бу­вані­ши­ми?

— Остан­нім ча­сом стій­ким по­пи­том ко­ри­стуєть­ся ава­лю­ван­ня век­селів сіль­госпви­роб­ни­ків, яке част­ко­во за­мі­нює тра­ди­ційне кре­ди­ту­ван­ня. Є ці­ла низ­ка ім­пор­терів, які вво­зять в Украї­ну ту чи ін­шу про­дук­цію, про­да­ють її аг­ро­ви­роб­ни­кам, а до опла­ти прий­ма­ють век­селі, ава­льо­вані Ме­га­бан­ком. Фак­тич­но во­ни від­ван­та­жу­ють про­дук­цію з від­стро­чен­ням пла­те­жу — до осені. У під­при­єм­ця, та­ким чи­ном, з’яв­ляєть­ся мож­ливість, не відволі­ка­ю­чи гро­ші з опе­ра­цій­ної діяль­но­сті, з від­стро­чен­ням пла­те­жу ку­пу­ва­ти у про­від­них іно­зем­них по­ста­чаль­ни­ків все необ­хідне — на­сін­ня, за­со­би за­хи­сту рос­лин, до­бри­ва то­що. Ме­га­банк, в свою чер­гу, га­ран­тує опла­ту за цим век­се­лем, як­що клієнт не має мож­ли­во­сті по ньо­му пла­ти­ти.

— Чи всі по­ста­чаль­ни­ки до­ві­ря­ють ава­льо­ва­ним век­се­лям?

— Рад­ше, га­ран­тії да­ле­ко не всіх бан­ків пе­ре­ко­ну­ють по­ста­чаль­ни­ків у на­дій­но­сті век­се­ля. Що сто­суєть­ся Ме­га­бан­ку, то за­в­дя­ки міц­ним по­зи­ціям на рин­ку банк бу­ло ак­ре­ди­то­ва­но най­біль­ши­ми транс­на­ціо­наль­ни­ми кор­по­ра­ція­ми як на­дій­но­го га­ран­та бор­го­вих зо­бов’язань сіль­госпви­роб­ни­ків. Се­ред

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.