“ЦЬО­ГО РО­КУ БАН­КИ НАРОЩУВАТИМУТЬ КРЕ­ДИ­ТУ­ВАН­НЯ АГ­РО­СЕК­ТО­РА”

Business (Ukraine) - - Аграрний Банк -

Ан­дрій Мой­сєєн­ко, за­ступ­ник го­ло­ви Прав­лін­ня Бан­ку Кре­дит Дні­п­ро

— Яка ди­на­міка ро­здріб­но­го порт­фе­ля Бан­ку Кре­дит Дні­п­ро? Чим во­на зумо­в­ле­на?

— Ро­здрібне та аг­ро­кре­ди­ту­ван­ня є пріо­ри­тет­ни­ми на­пря­ма­ми на­шої онов­ле­ної біз­нес-стра­те­гії. Це до­сить смі­ли­вий крок, вра­хо­ву­ю­чи те, що Банк Кре­дит Дні­п­ро істо­рич­но за­вжди був силь­ним у кор­по­ра­тив­но­му сег­мен­ті. Ре­зуль­та­ти 2017 ро­ку по­ка­за­ли пра­виль­ність обран­ня цьо­го век­то­ра: об­сяг но­во­го біз­не­су в ри­тей­лі та аг­ро­сег­мен­ті пе­ре­ви­щив 520 млн грн., зо­кре­ма, порт­фель аг­ро­кре­ди­тів збіль­ши­вся май­же в 10 разів. Ди­на­міка ма­теріаль­на й від­чут­на, во­на за­без­пе­чи­ла нам сут­тєве зрос­тан­ня на­шо­го порт­фе­ля та но­вих якіс­них по­зи­чаль­ни­ків. За­в­дан­ня на 2018 рік більш мас­штаб­ні: ве­ли­ка си­стем­на ро­бо­та з ак­цен­том на та­ку якість про­дук­тів та клієнтсь­ко­го серві­су, які доз­во­лять по­сі­сти лі­дерсь­кі по­зи­ції на рин­ку. Сьо­год­ні кра­ще кон­ку­ру­ва­ти клієнтсь­ким до­сві­дом, гнуч­ким під­хо­дом, швид­кістю прий­нят­тя рі­шень, ши­ро­ки­ми ка­на­ла­ми дис­три­бу­ції. Са­ме нав­ко­ло цьо­го ми бу­дує­мо біз­нес-стра­те­гію. Зо­кре­ма, ро­дзин­кою на­шої онов­ле­ної про­дук­то­вої ліній­ки є про­дукт “Агро­обо­рот­ка Екс­прес”, в рам­ках яко­го клієнт за два дні от­ри­мує без­за­ставне фі­нан­с­у­ван­ня вит­рат сільсь­ко­гос­по­дарсь­ко­го цик­лу на су­му до 1 млн грн.

— Чи є пе­ре­ду­мо­ви для ак­тиві­за­ції про­цесів кре­ди­ту­ван­ня аг­робіз­не­су, пі­дви­щен­ня до­ступ­но­сті кре­ди­тів, зни­жен­ня вар­то­сті?

— Аг­ро­сек­тор є флаг­ма­ном українсь­кої еко­но­міки, фор­му­ю­чи по­над 10% ВВП та за­без­пе­чу­ю­чи по­над 40% екс­порт­ної ви­руч­ки краї­ни. Для ди­на­міч­но­го роз­вит­ку, ефек­тив­но­го ве­ден­ня та мо­дер­ні­за­ції біз­не­су АПК по­стій­но за­лу­чає фі­нан­со­ві ре­сур­си, ге­не­рує при­бу­ток і якіс­но об­слу­го­вує свій кре­дит­ний порт­фель. За­ко­но­мір­но, що бан­ки роз­гля­да­ють йо­го як пріо­ри­тет­ний на­прям при фор­му­ван­ні своїх біз­нес-стра­те­гій.

Сьо­год­ні став­ки в сег­мен­ті аг­ро­кре­ди­ту­ван­ня пе­ре­бу­ва­ють на рів­ні 17-21% річ­них, зни­зив­шись за 2017 р. у се­ред­ньо­му на 2 в.п. На їх по­даль­шу ди­на­міку впли­ва­ти­ме вар­тість ре­сур­сів для бан­ківсь­кої си­сте­ми. Певним ін­ди­ка­то­ром є об­лі­ко­ва став­ка НБУ, яку остан­нім ча­сом бу­ло пі­дви­ще­но три­чі вна­слі­док по­си­лен­ня ін­фля­цій­них очіку­вань. Та на­віть в умо­вах від­сут­но­сті макрое­ко­но­міч­них пе­ре­ду­мов для зни­жен­ня кре­дит­них ста­вок зде­ше­ви­ти фі­нан­с­у­ван­ня для аг­раріїв вдасть­ся за ра­ху­нок роз­вит­ку парт­нерсь­ких про­грам та аг­ро­роз­пи­сок. Наш банк спів­пра­ц­ює з по­над 25 про­від­ни­ми ви­роб­ни­ка­ми і дис­триб’юто­ра­ми аг­ро­тех­ніки, до­брив, за­собів за­хи­сту рос­лин, кре­ди­ту­ю­чи сіль­госпви­роб­ни­ків на най­ви­гід­ні­ших умо­вах в рам­ках парт­нерсь­ких про­грам.

— Які пер­спек­ти­ви роз­вит­ку про­грам фі­нан­с­у­ван­ня аг­раріїв у 2018 р.?

— Цьо­го ро­ку бан­ки нарощуватимуть кре­ди­ту­ван­ня аг­ро­сек­то­ра за ра­ху­нок роз­ши­рен­ня спів­пра­ці з по­ста­чаль­ни­ка­ми та між­на­род­ни­ми фі­нан­со­ви­ми парт­не­ра­ми, роз­вит­ку но­вих ін­стру­мен­тів і по­даль­шої оп­ти­мі­за­ції кре­дит­них про­цесів. Крім тра­ди­цій­них се­зон­них по­треб сьо­год­ні за­в­дан­ням но­мер один для аг­ро­сек­то­ра є пі­дви­щен­ня ефек­тив­но­сті, ад­же на­разі по­тен­ціал уро­жай­но­сті українсь­ких чор­но­зе­мів роз­кри­то не по­вністю. Пріо­ри­тет екс­порт­ної стра­те­гії — пе­ре­орієн­та­ція з си­ро­вин­но­го екс­пор­ту на про­дук­цію з ви­со­ким сту­пе­нем пе­ре­роб­ки. Все це по­тре­бує знач­но­го до­дат­ко­во­го фі­нан­со­во­го ре­сур­су для ін­ве­сти­цій у тех­но­ло­гії. Бан­ки го­то­ві під­ста­ви­ти аг­раріям на­дійне фі­нан­со­ве пле­че для пі­дви­щен­ня ефек­тив­но­сті та рен­та­бель­но­сті біз­не­су.

— Хто сьо­год­ні більш пер­спек­тив­ний клієнт в аг­ро­сек­торі — неве­ли­кий виробник або ве­ли­кий аг­ро­хол­динг?

— Бан­ки фор­му­ють пу­ли аг­ро­клієн­тів, ви­хо­дя­чи з влас­но­го до­сві­ду, мож­ли­во­стей що­до за­лу­чен­ня фон­ду­ван­ня під кре­ди­ту­ван­ня та апе­ти­ту до кре­дит­но­го ри­зи­ку. На­ша фі­нуста­но­ва фо­ку­суєть­ся на се­ред­ніх аг­ро­гос­по­дар­ствах із зе­мель­ним бан­ком 0,5-10 тис.га. Ми сві­до­мо не йде­мо у ве­ли­кі хол­дин­ги, які є більш за­кре­ди­то­ва­ни­ми та ри­зи­ко­ви­ми з точ­ки зо­ру кон­цен­тра­ції порт­фе­ля. Неве­ли­кі гос­по­дар­ства ма­ють сут­тєві зо­ни для зрос­тан­ня про­дук­тив­но­сті за ра­ху­нок на­ро­щу­ван­ня ін­ве­сти­цій в аг­ро­ви­роб­ниц­тво, і ми го­то­ві фі­нан­со­во під­т­ри­ма­ти роз­ви­ток їх­ніх про­фесій­них і тех­но­ло­гіч­них ком­пе­тен­цій.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.