“ЗА ОСТАН­НІ П’ЯТЬ РО­КІВ 2018 РІК СТАНЕ РЕКОРДНИМ ЗА ОБСЯГОМ ЗДАНИХ ПЛОЩ”

Business (Ukraine) - - Нерухомість .тема Номера -

Ігор Куш­нір, го­ло­ва прав­лін­ня — пре­зи­дент

ПРАТ “Хол­дин­го­ва ком­панія “Київ­міськ­буд”

— Скіль­ки жит­ла бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію у Києві 2017 р.?

— За ре­зуль­та­та­ми ми­ну­ло­го ро­ку “Київ­міськ­буд” здав у екс­плу­а­та­цію близь­ко 350 тис.кв.м. Це кіль­ка ве­ли­ких жит­ло­вих ком­плексів та кіль­ка точ­ко­вих но­во­бу­дов. Важ­ли­во, що ко­жен об’єкт “Київ­міськ­бу­ду” є унікаль­ним для “сво­го” по­куп­ця: мік­ро­рай­о­ни у “спаль­них” рай­о­нах — для мо­ло­дих сі­мей, ба­га­то­по­верхів­ки у цен­трі — для ак­тив­них та ам­біт­них. Ко­жен, хто звер­нув­ся торік до “Київ­міськ­бу­ду”, щоб при­дба­ти жит­ло, знай­шов те, що бу­ло по­тріб­но.

— Які об­ся­ги жит­ло­вої неру­хо­мо­сті ком­панія пла­нує зда­ти в екс­плу­а­та­цію по­точ­но­го ро­ку?

— Цьо­го ро­ку “Київ­міськ­буд” пла­нує вве­сти в екс­плу­а­та­цію по­над 400 тис.кв.м. За остан­ні п’ять ро­ків 2018 р. стане рекордним за обсягом зданих площ. Це ам­біт­ні пла­ни, але впев­не­ний, що са­ме та­кою бу­де фі­наль­на річ­на циф­ра.

— Скіль­ки про­ек­тів жит­ло­вої неру­хо­мо­сті ва­ша ком­панія почне ре­алі­зо­ву­ва­ти в сто­ли­ці цьо­горіч? І на скіль­ки цей по­каз­ник бу­де ви­щим/ниж­чим за по­каз­ник 2017 р.? — В ці­ло­му, на по­точ­ний рік ми за­пла­ну­ва­ли роз­по­ча­ти будів­ниц­тво се­ми но­вих об’єк­тів. Це біль­ше, ніж торік. Не­за­ба­ром у кіль­кох з них поч­неть­ся про­даж, хо­ча по­пит є вже за­раз: у від­ділі про­да­жів по­стій­но за­пи­ту­ють про ці­ни та пла­ну­ван­ня. За­раз на ста­дії будів­ництва зна­хо­дять­ся 39 жит­ло­вих бу­дин­ків.

А за­галь­ний будівель­ний за­діл ком­панії ста­но­вить близь­ко 1,4 млн кв.м неру­хо­мо­сті на різ­них ста­діях го­тов­но­сті.

— Чи очікує­те пі­дви­щен­ня по­пи­ту на пер­вин­ну неру­хо­мість в Києві в 2018-2020 рр. і чим він бу­де під­т­ри­ма­ний?

— По­пит на но­ве жит­ло бу­де за­вжди. Ку­пу­ю­чи квар­ти­ру у но­во­бу­до­ві, лю­ди­на от­ри­мує не ли­ше квад­рат­ні мет­ри, а й ком­форт. Це но­ві енер­го­з­бері­га­ю­чі тех­но­ло­гії, ліф­ти, вхід­ні двері з поліп­ше­ною си­сте­мою без­пе­ки, по­вністю ком­плекс­на ін­фра­струк­ту­ра.

Су­ха ста­ти­сти­ка вже го­во­рить, що кіль­кість угод на пер­вин­но­му рин­ку в ра­зи пе­ре­ви­щує ана­ло­гіч­ний по­каз­ник вто­рин­но­го рин­ку. І тен­ден­ція ли­ше роз­ви­ва­ти­меть­ся. В Україні один із най­ниж­чих по­каз­ни­ків за­без­пе­че­но­сті жит­лом на ду­шу на­се­лен­ня. Якось під­ра­хо­ву­ва­ли, що для за­без­пе­чен­ня жит­ло­вих по­треб сто­ли­ці необ­хід­но збу­ду­ва­ти ще близь­ко 30 млн кв.м. І ри­нок бу­де спро­мож­ний та­кий об­сяг по­гли­ну­ти!

Тож по­пит на но­ве жит­ло є і бу­де. Го­ловне за­раз — на­да­ти лю­дям мож­ливість це жит­ло ку­пу­ва­ти. У “Київ­міськ­буді” діє низ­ка про­грам, ро­з­ра­хо­ва­них на різ­ні мож­ли­во­сті. Хтось мо­же спла­ти­ти од­ра­зу всю су­му — і от­ри­має хо­ро­шу зниж­ку. Ко­мусь зруч­ні­ше роз­стро­чи­ти пла­те­жі, а хтось зов­сім не має збе­ре­жень, але мо­же укла­сти уго­ду з бан­ком. Ко­жен, у ко­го є ме­та при­дба­ти власне жит­ло, мо­же це зро­би­ти — про­гра­ми ро­з­роб­лені з ураху­ван­ням най­дріб­ні­ших де­та­лей!

— Кон­ку­рен­ція на рин­ку весь час за­го­стрюєть­ся. Зав­дя­ки чо­му за­раз кон­ку­ру­ють грав­ці?

— Кон­ку­рен­ція сти­му­лює роз­ви­ток. Тех­но­ло­гії не сто­ять на міс­ці, а кон­ку­рен­ція під­штовхує за­бу­дов­ни­ків до впро­ва­д­жен­ня но­во­го. Тож на де­я­ких на­ших бу­дин­ках вста­нов­лю­ва­ти­му­ть­ся со­няч­ні ба­та­реї, зав­дя­ки яким освіт­лю­ва­ти­му­ть­ся міс­ця за­галь­но­го ко­ри­сту­ван­ня. На пар­кін­гах — за­ряд­ки для елек­тро­карів, ад­же це вже не еле­мент роз­ко­ші, а ви­мо­га ча­су.

Без­за­пе­реч­ною пе­ре­ва­гою “Київ­міськ­бу­ду” є йо­го на­дій­ність. 63 ро­ки по­спіль ком­панія ви­ко­нує зо­бов’язан­ня пе­ред ін­ве­сто­ра­ми, ми не має­мо жод­но­го недо­бу­до­ва­но­го об’єк­та! Що­ро­ку зви­чай­ні лю­ди ін­ве­сту­ють у “Київ­міськ­буд” близь­ко 3,5 млрд грн. Ком­панії до­ві­ря­ють, а це — най­цін­ні­ший ак­тив.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.