“НА­ШІ СО­ЦІАЛЬ­НІ ПРО­ЕК­ТИ НЕ ВІДІРВАНІ ВІД ЖИТ­ТЯ. ЦЕ НА­ШЕ ОТОЧЕННЯ І НА­ША КРАЇ­НА, МИ ХОЧЕМО БРА­ТИ УЧАСТЬ У ЇЇ РОЗ­ВИТ­КУ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Як і чо­му кор­по­ра­ція Roshen прий­ш­ла до прак­ти­ки впро­ва­д­жен­ня про­грам КСВ?

— Ко­ли під­при­єм­ство впев­не­но стоїть на но­гах, з’яв­ляєть­ся мож­ливість до­по­мог­ти по­тріб­ни­ми, хо­ро­ши­ми спра­ва­ми сус­піль­ству. Ми ж не жи­ве­мо по­за ним, ми є ча­сти­ною со­ціу­му. Ми лікує­мо своїх ді­тей у лікар­нях, на­ші спів­робіт­ни­ки хо­дять до те­ат­рів, ра­зом зі свої­ми дітьми відві­ду­ють зоо­пар­ки.

На­ші со­ціаль­ні про­ек­ти не відірвані від жит­тя. Це на­ше оточення і на­ша краї­на, ми хочемо бра­ти участь у її роз­вит­ку.

— За яким прин­ци­пом оби­ра­ють­ся про­ек­ти для ре­алі­за­ції ?

— Ми ре­алі­зує­мо про­ек­ти, які б при­но­си­ли ко­ристь мак­си­маль­но ши­ро­ко­му ко­лу гро­ма­дян. Для со­ціаль­них про­ек­тів бу­ло прий­ня­то прин­цип: ком­панія са­мо­стій­но ве­де усі про­ек­ти від по­чат­ку до кін­ця, від ухва­лен­ня рі­шен­ня до про­ек­ту­ван­ня та по­в­ної ре­алі­за­ції.

Один з при­кла­дів — лікар­ня “Ох­мат­дит”. Зі ЗМІ ми діз­на­лись про збір ко­штів на будів­ниц­тво но­во­го кор­пу­су, а са­ме на дах. Про­во­ди­лись цілі ак­ції, на­віть у Вер­хов­ній Ра­ді. Ми ви­рі­ши­ли, що вар­то зро­би­ти свій вне­сок. Зго­дом з’ясу­ва­лось, що в но­во­му кор­пусі не зов­сім про­зо­ра си­сте­ма будів­ництва. Та ко­ли ми прий­шли в “Ох­мат­дит” і по­ча­ли спіл­ку­ва­тись з керів­ниц­твом лікар­ні, ви­яви­лось, що вся ста­ра ін­фра­струк­ту­ра у пла­чев­но­му стані, а десь на­віть у кри­тич­но­му. То­му кор­по­ра­ція взя­лась за під­т­рим­ку ста­рих кор­пусів. Ми по­ча­ли з ви­рі­шен­ня різ­них про­блем, та зго­дом дій­шли ро­зу­мін­ня, що по­трі­бен ком­плекс­ний під­хід, інак­ше до­ве­деть­ся по­стій­но “ла­та­ти діри”. Так бу­ло ви­рі­ше­но ре­кон­стру­ю­ва­ти у полікліні­ці си­сте­ми елек­тро­жив­лен­ня, вен­ти­ля­ції, опа­лен­ня, у хірур­гіч­но­му кор­пусі зро­би­ти си­сте­му по­ста­чан­ня стис­не­но­го по­віт­ря, ство­ри­ти но­ве сте­ри­лі­за­ційне від­ді­лен­ня. Ма­ло хто за­ми­слюєть­ся над тим, на­скіль­ки важ­ли­во, щоб хірур­гіч­ний ін­стру­мент пра­виль­но сте­ри­лі­зу­вав­ся, не бу­ло пе­ре­боїв з елек­тро­е­нер­гією, пра­ц­ю­ва­ла вен­ти­ля­ція, функ­ціо­ну­ва­ли ліф­ти то­що.

— Мас­штаб­ні про­ек­ти по­тре­бу­ють знач­них вит­рат. Скіль­ки Roshen від­дає на бла­годій­ність на рік?

— Ми прий­має­мо рі­шен­ня, яка су­ма мо­же бу­ти виді­ле­на на со­ціаль­ну діяль­ність, за ре­зуль­та­та­ми фі­нан­со­во­го ро­ку. Ре­алі­за­ція ба­гатьох кей­сів по­тре­бує три­ва­ло­го ча­су, ін­ко­ли не од­но­го ро­ку. За­га­лом фік­со­ва­ної су­ми на рік немає, всі про­ек­ти — це про­цес.

-34-

Іри­на По­но­ма­рен­ко, ди­рек­тор з роз­вит­ку со­ціаль­них про­ек­тів кор­по­ра­ції Roshen

За 2016-2108 рр. кор­по­ра­ція ін­ве­сту­ва­ла в со­ціаль­ні про­ек­ти по­над 0,5 млрд грн (573 млн грн).

— Ще 2005 р. Roshen по­ча­ла вста­нов­лю­ва­ти дитячі май­дан­чи­ки у ба­гатьох містах Украї­ни. Це чи не єди­ний со­ціаль­ний про­ект біз­не­су, який проіс­ну­вав

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.