“СЕК­РЕТ УСПІШ­НО­СТІ КСВ-ПРО­ГРА­МИ — У ТРЬОХ СКЛА­ДО­ВИХ: ДОВГОСТРОКОВА ПЕРСПЕКТИВА, АКТУАЛЬНІСТЬ І ЦІН­НІСТЬ ДЛЯ СУС­ПІЛЬ­СТВА ТА НА­ДІЙ­НИЙ ПАРТ­НЕР”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— У ве­рес­ні Coca-cola HBC за­яви­ла про свої зо­бов’язан­ня у сфері КСВ та стій­ко­го роз­вит­ку на пе­ріод до 2025 р. Як­що ко­рот­ко, які ос­нов­ні цілі по­став­лені?

— Но­ві зо­бов›язан­ня сто­су­ють­ся ше­сти клю­чо­вих на­прям­ків: зни­жен­ня ви­кидів СО₂ в ат­мо­сфе­ру, во­до­з­бе­ре­жен­ня, про­гра­ми “Світ без від­ходів” (World Without Waste), по­ход­жен­ня ін­гредієн­тів, зба­лан­со­ва­но­го хар­чу­ван­ня, а та­кож тур­бо­ти про спів­робіт­ни­ків і міс­цеві гро­ма­ди. У спис­ку 17 но­вих зо­бов'язань, особ­ли­ву ува­гу Coca-cola HBC бу­де при­ді­ля­ти збіль­шен­ню кіль­ко­сті енер­го­з­бері­га­ю­чих хо­ло­диль­ни­ків до 50% від за­галь­ної, на­д­ход­жен­ню 100% елек­тро­е­нер­гії з від­нов­лю­ва­них і еко­ло­гіч­но чи­стих дже­рел, спри­ян­ню у за­без­пе­чен­ні до­сту­пу до во­ди на те­ри­торіях з об­ме­же­ни­ми вод­ни­ми ре­сур­са­ми, на­дан­ню до­по­мо­ги в зборі 75% пер­вин­ної упа­ков­ки для її по­даль­шої ути­лі­за­ції та по­втор­но­го ви­ко­ри­стан­ня, за­кріп­лен­ню 50% управ­лінсь­ких по­сад за жін­ка­ми, нав­чан­ню 1 млн мо­ло­дих лю­дей у рам­ках про­гра­ми #Youthempowered.

— Який вклад у до­сяг­нен­ня гло­баль­них цілей групи вно­сить українсь­кий під­розділ?

— У жо­втні на­ша ком­панія опри­люд­нить Звіт зі ста­ло­го роз­вит­ку за 2017 р., в яко­му від­звітує­мо про про­грес у до­сяг­нен­ні гло­баль­них цілей групи, а та­кож про про­ек­ти зі ста­ло­го роз­вит­ку, які ми ре­алі­зо­вує­мо в Україні. Клю­чо­ви­ми пріо­ри­те­та­ми ком­панії є змен­шен­ня нега­тив­но­го впли­ву на­шої діяль­но­сті на нав­ко­лиш­нє

-40-

Ан­дрій Буб­лик, ди­рек­тор із зв’яз­ків з гро­мадсь­кістю ком­панії

“Ко­ка-ко­ла Бе­верід­жиз Украї­на” се­ре­до­ви­ще та роз­ви­ток мо­лоді. Ми при­ді­ляє­мо ве­ли­ку ува­гу бо­роть­бі з від­хо­да­ми упа­ков­ки і фор­му­ван­ню куль­ту­ри розділь­но­го збо­ру сміт­тя. На­при­кін­ці 2017 р. на­ша ком­панія ра­зом з чо­тир­ма ін­ши­ми ви­роб­ни­ка­ми — чле­на­ми Українсь­кої па­ку­валь­но-еко­ло­гіч­ної ко­алі­ції за­пу­сти­ли у Ви­ш­го­роді пі­лот­ний про­ект з роз­ши­ре­ної від­по­ві­даль­но­сті ви­роб­ни­ка – це си­сте­ма, ко­ли біз­нес бе­ре на себе від­по­ві­даль­ність за збір і по­даль­шу пе­ре­роб­ку упа­ков­ки, що ви­пус­кає на ри­нок. Про­ект пе­ред­ба­чає ство­рен­ня у місті ін­фра­струк­ту­ри для розділь­но­го збо­ру твер­дих по­бу­то­вих від­ходів, по­даль­шо­го ви­ве­зен­ня, до­сор­ту­ван­ня та пе­ре­роб­ки, а та­кож про­ве­ден­ня освіт­ньої ро­бо­ти се­ред на­се­лен­ня. Пі­лот­ний про­ект де­мон­струє, як пра­ц­ює си­сте­ма, що до­ве­ла свою ефек­тив­ність у біль­шо­сті єв­ро­пейсь­ких країн. Ре­зуль­та­ти про­ек­ту ста­нуть ос­но­вою для мас­шта­бу­ван­ня си­сте­ми по всій країні.

— У чо­му по­ля­гає ре­цепт успіш­ної про­гра­ми КСВ та стій­ко­го роз­вит­ку від Coca-cola?

— На мою дум­ку, сек­рет успіш­ної Ксв­про­гра­ми — у трьох скла­до­вих: довгострокова перспектива, актуальність і цін­ність для сус­піль­ства та на­дій­ний парт­нер. При­клад — на­ша про­гра­ма роз­вит­ку со­ціаль­но неза­хи­ще­ної мо­лоді, яку ми ра­зом з ГС “Освіторія” за­пу­сти­ли у 2015 р. з ме­тою до 2020 р. до­по­мог­ти 25 тис. со­ціаль­но неза­хи­ще­них юна­ків і дів­чат от­ри­ма­ти кра­ще май­бут­нє. За ре­зуль­та­та­ми 2017/18 нав­чаль­но­го ро­ку 84% ви­пуск­ни­ків ін­тер­натів, де пра­ц­ю­ва­ла на­ша про­гра­ма, ста­ли сту­ден­та­ми. Ми з ро­ку в рік роз­ши­рює­мо гео­гра­фію про­гра­ми, і цьо­го нав­чаль­но­го ро­ку во­на охо­пи­ла 15 ін­тер­натів у 9 об­ла­стях Украї­ни. А це по­над 1200 ви­пуск­ни­ків, яким ми до­по­ма­гає­мо об­ра­ти про­фесію та всту­пи­ти до ВНЗ.

— Які пла­ни ком­панії по роз­вит­ку Ксв-про­грам в Україні?

— У жо­втні на­ша ком­панія пред­ста­вить українсь­кій мо­лоді ін­но­ва­цій­ну освіт­ню он­лайн-плат­фор­му #Youthempowered Digital Hub. Плат­фор­ма ство­ре­на ком­панією Coca-cola HBC, що ве­де біз­нес у 28 краї­нах світу, та вже про­те­сто­ва­на й успіш­но пра­ц­ює у ба­гатьох єв­ро­пейсь­ких краї­нах. Про­ект по­кли­ка­ний до­по­мог­ти мо­ло­дим лю­дям здо­бу­ти необ­хід­ні знан­ня для ре­алі­за­ції осо­би­сто­го по­тен­ціа­лу, знай­ти ро­бо­ту своєї мрії та ста­ти більш успіш­ни­ми у май­бут­ньо­му. Он­лайн-ре­сурс мі­стить ба­га­то ці­ка­вих тренін­гів для роз­вит­ку ді­ло­вих та жит­тєвих на­ви­чок, до­ступ до яких є без­ко­штов­ним. Крім цьо­го, на­дає мож­ливість об­мі­ня­ти­ся до­сві­дом з ін­ши­ми учас­ни­ка­ми, а та­кож по­знай­о­ми­тись з успіш­ни­ми ді­ло­ви­ми людь­ми й об­ра­ти собі на­став­ни­ків (мен­торів) на шля­ху до успі­ху. Плат­фор­ма вже пра­ц­ює, і знай­ти її мож­на за лін­ком www.youthempowered.com.ua

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.