“МА­Ю­ЧИ СО­ЦІАЛЬ­НІ СТРА­ТЕ­ГІЇ, КОМ­ПАНІЯ ФОР­МУЄ ПРА­ВИЛЬ­НИЙ ІМІДЖ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Як до­по­ма­га­ють про­гра­ми КСВ фор­му­ван­ню брен­да ком­панії як ро­бо­то­дав­ця?

— За­раз спо­стері­гаєть­ся тен­ден­ція, яка особ­ли­во по­ши­ре­на се­ред мо­ло­до­го по­колін­ня, — шу­ка­ти собі ком­панію, що має не ли­ше ма­теріаль­ні, а й со­ціаль­ні KPI. Та­ка ком­панія бу­дує біз­нес на кон­цеп­ції ста­ло­го роз­вит­ку та має так зва­ний сенс іс­ну­ван­ня, окрім то­го, щоб про­сто за­роб­ля­ти гро­ші.

Ре­зуль­та­ти до­слід­жен­ня E&Y по­ка­за­ли, що ком­панії, яка має до­дат­ко­ву нема­теріаль­ну мо­ти­ва­цію спів­робіт­ни­ків зав­дя­ки клас­ним со­ціаль­ним про­ек­там, лег­ше утри­му­ва­ти та­ла­но­ви­тих спе­ціалістів і за­лу­ча­ти но­вих. Пра­ців­ни­ки ком­паній, в яких є цей са­мий сенс іс­ну­ван­ня та дов­го­стро­ко­ві цілі, в 1,4 ра­за за­лу­чені­ші й мо­ти­во­вані­ші і в 1,7 ра­за за­до­во­лені­ші своїм ро­бо­чим міс­цем. Як ба­чи­мо, ко­ли ком­панія має со­ціаль­ні стра­те­гії й орієн­туєть­ся на те, що по­тріб­но сус­піль­ству, це фор­мує пра­виль­ний імідж ста­біль­но­го під­при­єм­ства, яке має дов­го­стро­ко­ві цілі на рин­ку.

— Як ство­ри­ти дов­го­т­ри­ва­лу та ви­гід­ну як біз­не­су, так і сус­піль­ству Ксв-стра­те­гію?

— Є декіль­ка ос­нов­них пунк­тів. По-пер­ше, має бу­ти щіль­ний і ло­гіч­ний зв'язок між по­зи­ціо­ну­ван­ням ком­панії на рин­ку, ха­рак­те­ром її біз­не­су та історією — це все необ­хід­но ві­до­бра­зи­ти як у ши­ро­кій стра­те­гії ком­панії, так і у Ксв-стра­те­гії. Та­кож ком­панії тре­ба орієн­ту­ва­тись на ви­кли­ки, які по­ста­ють пе­ред ло­каль­ним сус­піль­ством або гло­баль­ною спіль­но­тою.

На­при­клад, біль­шість транс­на­ціо­наль­них кор­по­ра­цій бу­ду­ють свої Ксв-стра­те­гії, спи­ра­ю­чись на Цілі ста­ло­го роз­вит­ку ООН. До них на­ле­жать бо­роть­ба з го­ло­дом, від­сут­ністю освіти, клі­ма­тич­ни­ми змі­на­ми, бід­ністю, ген­дер­ною нерів­ністю та ін­ші­ми про­бле­ма­ми люд­ства. На­ша стра­те­гія та­кож ба­зуєть­ся на ча­стині цих Цілей. 2016 р. Carlsberg Group ро­з­ро­би­ла та впро­ва­ди­ла гло­баль­ну про­гра­му “Ціль 4 нулі: ра­зом для май­бут­ньо­го”. Во­на має чо­ти­ри клю­чо­ві ме­ти: нуль ву­г­ле­це­во­го слі­ду, нуль втрат во­ди, нуль безвід­по­ві­даль­но­го спо­жи­ван­ня пи­ва та нуль нещас­них ви­пад­ків на ви­роб­ниц­тві. Нав­ко­ло пріо­ри­тетів да­ної про­гра­ми і бу­дуєть­ся на­ша Ксв-стра­те­гія. Ми відій­шли від ста­рої мо­делі, ко­ли кор­по­ра­тив­но-со­ціаль­на від­по­ві­даль­ність — це ви­ключ­но бла­годій­ність чи про­ек­ти де­пар­та­мен­ту зав'яз­ків з гро­мадсь­кістю. Те­пер це ши­ро­ка про­гра­ма, яка по­вністю ін­те­гро­ва­на в усі біз­нес-про­це­си всіх де­пар­та­мен­тів.

— Чо­му ефек­тив­на Ксв-стра­те­гія є важ­ли­вою скла­до­вою успі­ху ком­панії на рин­ку?

— До­слід­жен­ня, про яке я вже го­во­ри­ла, до­во­дить: 89% опи­та­них вва­жа­ють, що ком­панія, яка здійс­нює со­ціаль­ні про­ек­ти та син­хроні­зує свою діяль­ність із Ці­ля­ми ста­ло­го роз­вит­ку, на­дає якіс­ні­ші то­ва­ри та по­слу­ги і за­слу­го­вує на біль­шу до­ві­ру.

-42-

Візь­ме­мо для при­кла­ду ви­па­док, ко­ли ви роз­гля­дає­те по­тен­цій­но­го парт­не­ра. Ком­панії, які про­зо­ро ве­дуть свою діяль­ність та ма­ють низ­ку со­ціаль­них про­ек­тів у сус­піль­стві, вигля­да­ють на­дій­ні­ши­ми, чи не так? Як­що во­ни вкла­да­ють зу­сил­ля у роз­ви­ток спіль­но­ти, в якій пра­ц­ю­ють, на­вряд чи та­кі ком­панії зник­нуть зав­тра чи до­пу­стять нечес­ні прак­ти­ки, ад­же пе­рей­ма­ють­ся своєю ре­пу­та­цією та бу­ду­ють дов­го­стро­ко­ві пла­ни.

— Як Carlsberg Ukraine роз­став­ляє пріо­ри­те­ти ро­бо­ти в рам­ках про­гра­ми ста­ло­го роз­вит­ку?

— Пріо­ри­те­ти ро­бо­ти та KPI про­гра­ми ста­ло­го роз­вит­ку “Ціль 4 нулі” ро­з­роб­ля­ють­ся спіль­но зі спе­ціаліста­ми штаб-квар­ти­ри у Ко­пен­га­гені. Так, цьо­го ро­ку до нас при­літав ди­рек­тор зі ста­ло­го роз­вит­ку Carlsberg Group, і ми ра­зом з керів­ни­ка­ми де­пар­та­мен­тів визна­чи­ли та уз­го­ди­ли ос­нов­ні по­каз­ни­ки, яких пра­г­не­мо до­сяг­ти у ко­рот­ко­стро­ко­вій та дов­го­стро­ко­вій пер­спек­тиві. Здебіль­шо­го це пріо­ри­те­ти що­до еко­ло­гіч­но­сті на­шо­го ви­роб­ництва та упа­ков­ки, йо­го енер­го- та ре­сур­со­е­фек­тив­но­сті, по­пе­ре­джен­ня та уник­нен­ня нещас­них ви­пад­ків на ви­роб­ниц­тві, про­ек­тів з від­по­ві­даль­но­го спо­жи­ван­ня то­що. — Які най­мас­штаб­ні­ші та най­ва­го­мі­ші про­гра­ми КСВ ком­панії за остан­ні ро­ки? Які на­прям­ки КСВ роз­ви­ває­те най­ак­тив­ні­ше?

— Ми вже декіль­ка ро­ків спів­фі­нан­с­ує­мо про­ек­ти на­ших парт­нерів, гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції “Украї­на без сміт­тя”. Ра­зом з ни­ми ми сво­го ча­су за­пу­сти­ли нав­чаль­ний про­ект, який спо­ну­кає мо­лодь дізна­ва­тись біль­ше про сор­ту­ван­ня та пе­ре­роб­ку від­ходів. Carlsberg Ukraine та­кож бра­ла участь у фі­нан­с­у­ван­ні за­пус­ку ста­ціо­нар­ної та мо­біль­них стан­цій з прий­о­му втор­си­ро­ви­ни.

Цьо­горіч ми са­мо­стій­но вла­шту­ва­ли еко­ви­став­ку “Дру­ге жит­тя”. За­лу­чи­ли мо­ло­дих та­ла­но­ви­тих сту­ден­тів, які про­тя­гом двох тиж­нів ство­рю­ва­ли арт-об'єк­ти з від­ходів упа­ков­ки у на­шо­му арт-про­сторі “Ль­ві­вар­ня”. Крізь приз­му ми­стецтва лег­ше до­сту­ка­тись до лю­дей і на­оч­но по­ка­за­ти, що ма­теріа­ли, які ви­во­зять­ся на сміт­тєз­ва­ли­ще, мо­жуть ма­ти дру­ге жит­тя.

Що­до від­по­ві­даль­но­го спо­жи­ван­ня, ми про­во­ди­мо щоріч­ні ак­ції, при­вер­та­ю­чи ува­гу до про­бле­ми про­да­жу ал­ко­го­лю непов­но­літ­нім. Ми до­лу­чає­мо до ак­ції своїх спів­робіт­ни­ків та парт­нерів, а та­кож лі­дерів ду­мок, про­во­ди­мо бесі­ди з про­дав­ця­ми. Торік ми іні­ці­ю­ва­ли декіль­ка спец­про­ек­тів, в яких екс­пер­ти ді­ли­ли­ся свої­ми по­гля­да­ми що­до ви­рі­шен­ня за­зна­че­ної про­бле­ми в Україні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.