“В УКРАЇНІ СПО­СТЕРІ­ГАЄТЬ­СЯ ПІДВИЩЕНИЙ ІНТЕРЕС ДО ПРО­ФЕСІЇ ПРОГРАМІСТА”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Що­ро­ку по­пит на тех­ніч­них спе­ціалістів зрос­тає і в Україні, і в світі. Вод­но­час ри­нок Іт-фахів­ців ще да­ле­кий від на­си­чен­ня. При цьо­му так са­мо зрос­тає по­пит і на про­форієн­та­цію для шко­лярів. І ча­сто всі ці фак­то­ри ля­га­ють в ос­но­ву дов­го­т­ри­ва­лих Ксв-про­грам для ве­ли­ких грав­ців Іт-ін­ду­стрії. Наві­що роз­по­ві­да­ти шко­ля­рам про ос­но­ви про­гра­му­ван­ня, чо­му сту­ден­ти пра­г­нуть вив­ча­ти ак­ту­аль­ні для дід­жи­тал-світу на­прям­ки і для чо­го біз­нес бе­реть­ся їх нав­ча­ти, роз’яс­ни­ла екс­перт з про­ек­тів КСВ ком­панії

EPAM Ukraine Азі­за Ха­мі­до­ва

БІЗ­НЕ­СУ — Чи дав­но ком­панія ви­рі­ши­ла ін­ве­сту­ва­ти у влас­ні освіт­ні про­ек­ти? Який на­разі об­сяг ін­ве­сти­цій у кор­по­ра­тив­ну со­ціаль­ну діяль­ність?

— На­ші освіт­ні про­ек­ти спря­мо­вані на пі­дви­щен­ня яко­сті освіти сту­ден­тів та ознай­ом­лен­ня з про­фесією Іт-фахів­ця шко­лярів. Во­ни від­по­ві­да­ють од­ній з Цілей ста­ло­го роз­вит­ку сус­піль­ства, що бу­ли сфор­мо­вані ООН.

Спів­пра­цю з ВНЗ ком­панія роз­по­ча­ла у 2010 р. Пер­ши­ми парт­не­ра­ми бу­ли Київсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет ім.т.шев­чен­ка та На­ціо­наль­ний тех­ніч­ний універ­си­тет “КПI”. На­разі ми спів­пра­ц­ю­є­мо з 20 ВНЗ у п'яти містах Украї­ни. Для сту­ден­тів ЕРАМ ор­гані­зо­вує без­ко­штов­ні кур­си із за­тре­бу­ва­них It-на­пря­мів.

З 2015 р. EPAM Ukraine ак­тив­но роз­ви­ває про­форієн­та­цій­ний на­пря­мок для шко­лярів се­ред­ніх та стар­ших класів.

За­га­лом, ком­панія ін­ве­стує у декіль­ка на­прям­ків. Це по­кра­щен­ня ма­теріаль­но-тех­ніч­но­го за­без­пе­чен­ня ВНЗ та шкіл, участь на­ших фахів­ців у нав­чаль­но­му про­цесі та ро­з­роб­ці нав­чаль­них ма­теріалів, про­ве­ден­ня про­форієн­та­цій­них лек­цій та сесій з нав­чан­ня про­гра­му­ван­ню. Що­ро­ку ми вкла­дає­мо у ці про­ек­ти декіль­ка со­тень ти­сяч до­ларів. Але най­до­рож­чі ін­ве­сти­ції, на мій по­гляд, — це час на­ших екс­пер­тів та го­тов­ність ді­ли­ти­ся до­сві­дом під час вза­є­модії зі сту­ден­та­ми та шко­ля­ра­ми.

— Які освіт­ні про­гра­ми впро­ва­д­жу­ють­ся в Україні? У чо­му їх­ня особ­ливість?

— Умов­но на­ші про­гра­ми мож­на поді­ли­ти на два ти­пи. Пер­ший — нав­чаль­ні. Яс­кра­вий при­клад: про­ект ekids, ко­ли ми знай­о­ми­мо май­бут­нє по­колін­ня з ос­но­ва­ми про­гра­му­ван­ня мо­вою Scratch. Пер­ший етап цієї іні­ціа­ти­ви від­був­ся во­се­ни 2015 р. Азі­за Ха­мі­до­ва, екс­перт з про­ек­тів

КСВ ком­панії EPAM Ukraine і охо­пив ли­ше 50 ді­тей. За три ро­ки охо­чих по­слу­хати на­ших ви­кла­да­чів ста­ло вше­сте­ро біль­ше. За­раз ця іні­ціа­ти­ва охо­плює п'ять міст, де є офі­си EPAM Ukraine: Київ, Хар­ків, Ль­вів, Він­ни­ця та Дні­п­ро.

Дру­гий тип про­грам — про­форієн­та­цій­ні. На­при­клад, наш спіль­ний з Асо­ціа­цією “ІТ Украї­ни” про­ект Joinit. У рам­ках цієї іні­ціа­ти­ви про­во­дять­ся лек­ції, що знай­ом­лять слу­ха­чів з про­фесією програміста. У ве­рес­ні цьо­го ро­ку на­ші екс­пер­ти відві­да­ли 48 шкіл у містах, містеч­ках і се­лах по всій Україні.

Та­кож ми роз­ви­ває­мо про­ект Future Generation для стар­шо­клас­ни­ків тех­ніч­них лі­цеїв та шкіл. На­ші спе­ціалі­сти з до­сві­дом ро­бо­ти у між­на­род­них про­ек­тах у фор­маті лек­цій та ворк­шо­пів знай­ом­лять уч­нів з су­час­ни­ми тех­но­ло­гія­ми, які сто­су­ють­ся ма­шин­но­го нав­чан­ня, ін­тер­не­ту ре­чей, штуч­но­го ін­те­лек­ту, об­роб­ки да­них. Та­кож ло­гіч­ним вті­лен­ням цьо­го на­прям­ку є стан­ція EPAM у місті про­фесій Kidswill, яку бу­ло від­кри­то рік то­му.

— Який зво­рот­ній зв’язок ви от­ри­мує­те від учас­ни­ків про­грам? — Остан­ні­ми ро­ка­ми в Україні спо­стері­гаєть­ся підвищений інтерес до про­фесії ін­же­не­ра, програміста. А EPAM Ukraine, ма­ю­чи гло­баль­ну екс­пер­ти­зу, мо­же зро­би­ти свій якіс­ний вне­сок в освіт­ні сту­дентсь­кі про­ек­ти та за­лу­чен­ня до про­фесії ще на ета­пі шкіль­но­го нав­чан­ня. І це під­твер­дже­но циф­ра­ми. На­при­клад, стан­цію EPAM у місті про­фесій Kidswill впро­до­вж ро­ку відві­да­ли 8 тис. ді­тей. У про­ек­ті Joinit ли­ше на­ша ком­панія охо­пи­ла по­над 3,2 тис. шко­лярів. Що­ро­ку охоплен­ня сту­дентсь­ко­го се­ре­до­ви­ща на­ши­ми нав­чаль­ни­ми про­гра­ма­ми ста­но­вить 2,5 тис. сту­ден­тів. От­же, за­ці­кав­леність є, і ми от­ри­мує­мо по­зи­тив­ні від­гу­ки від учас­ни­ків.

-45-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.