“ФІ­НАН­С­У­ВАН­НЯ ВАЖ­ЛИ­ВИХ СО­ЦІАЛЬ­НИХ ПРО­ЕК­ТІВ — ОСНОВНЕ ПІДҐРУНТЯ ІС­НУ­ВАН­НЯ ЛОТЕРЕЙ ЯК ЯВИЩА В УСЬО­МУ СВІТІ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Пав­ло Вай­се­ро, ди­рек­тор з мар­ке­тин­гу опе­ра­то­ра дер­жав­них лотерей “М.С.Л.” Олек­сандр Па­се­ка, за­слу­же­ний тре­нер Украї­ни, тре­нер

КДЮСШ #15 — Яка в Україні си­ту­а­ція з роз­вит­ком дитячих спор­тив­них шкіл, зо­кре­ма фут­боль­них?

На жаль, по­зи­тив­ною на­шу си­ту­а­цію не на­зва­ти. За­раз є пев­ні ру­хи, так би мо­ви­ти, пе­ре­дви­бор­ча ак­тив­ність.

На­ша спор­тив­на шко­ла — єди­на ДЮСШ у Го­лосіївсь­ко­му рай­оні сто­ли­ці. Во­на пра­ц­ює до­волі успіш­но, тут ми тре­нує­мо ді­тей у п'ятьох ви­дах спор­ту. Як­би по всьо­му Києву бу­ли та­кі ба­зи, як у нас, — не бу­ло б жод­них про­блем, а за­раз в Україні про­сто ка­та­стро­фіч­на си­ту­а­ція зі ста­ном та кіль­кістю фут­боль­них полів.

Олек­сандр Па­се­ка:

— Які до­дат­ко­ві дже­ре­ла фі­нан­с­у­ван­ня до­по­ма­га­ють роз­ви­ва­ти дитячі спор­тив­ні шко­ли в країні?

Усе, чим нас за­без­пе­чує дер­жа­ва, — це ко­му­наль­ні по­слу­ги, за­робіт­на пла­та та до­бо­ві для 4 ко­манд-учас­ни­ків пер­шо­сті Украї­ни. Мож­ливість відві­ду­ва­ти між­на­род­ні зма­ган­ня та збо­ри з'яви­ла­ся ли­ше зав­дя­ки ме­це­на­там. Ча­сто бать­ки на­да­ють школі фі­нан­со­ву до­по­мо­гу. Моїй ко­ман­ді до­по­ма­гає ло­те­рея “Спорт­лі­га” від “М.С.Л.”. Зав­дя­ки цьо­му на­ші та­лан­ти пої­ха­ли на тур­нір до Ні­дер­лан­дів. А хлоп­цям та­кий до­свід необ­хід­ний зад­ля по­даль­шо­го про­фесій­но­го зрос­тан­ня.

О.П.:

— Яких ре­зуль­татів зав­дя­ки під­т­рим­ці “М.С.Л.” уже вда­ло­ся до­сяг­ти ма­лень­ким спортс­ме­нам?

У бе­рез­ні в Ні­дер­лан­дах від­був­ся між­на­род­ний тур­нір Slagharen Easter Cup, на яко­му на­ші хлоп­ці ви­бо­ро­ли сріб­ло. Ми ду­же довго шу­ка­ли спон­со­ра, і як­би не ком­панія “М.С.Л.”, ніко­ли не пої­ха­ли б на та­кі зма­ган­ня. Ре­зуль­та­том я був ду­же за­до­во­ле­ний. До речі, умо­ви для тре­ну­ван­ня в Україні та за кор­до­ном ду­же різ­нять­ся. На­при­клад, у неве­лич­ко­му містеч­ку Ом­мен, де і від­бу­ва­ли­ся зма­ган­ня, я по­мітив вісім су­час­них фут­боль­них полів, на яких мо­жуть тре­ну­ва­ти­ся всі охочі. І це у містеч­ку з на­се­лен­ням тро­хи біль­ше 17 тис. осіб! Ви ба­чи­ли щось схо­же в Україні? Тож це про­сто щастя, що знай­шла­ся ком­панія, яка під­ста­ви­ла пле­че, узя­ла нас під своє кри­ло та до­по­мог­ла.

О.П.:

— Яку роль віді­г­ра­ють ло­те­реї у роз­вит­ку со­ціаль­них про­ек­тів?

Пав­ло Вай­се­ро:

Фі­нан­с­у­ван­ня важ­ли­вих со­ціаль­них про­ек­тів — це основне підґрунтя іс­ну­ван­ня лотерей як явища в усьо­му світі. Під со­ціаль­ним про­ек­та­ми ми ро­зу­міє­мо все, що сто­суєть­ся освіти, здо­ров'я, спор­ту, ін­фра­струк­ту­ри, куль­ту­ри то­що. Заз­ви­чай для фі­нан­с­у­ван­ня цих на­прям­ків у бюд­жеті не ви­ста­чає ко­штів. І ло­те­реї фак­тич­но ви­сту­па­ють до­дат­ко­вим дже­ре­лом фі­нан­с­у­ван­ня. Є чи­ма­ло подіб­них при­кла­дів у все­світ­ній історії,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.