“В УКРАЇНІ, НА ЖАЛЬ, ЩЕ НЕМАЄ ВИСОКОЇ КУЛЬ­ТУ­РИ СПО­ЖИ­ВАН­НЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРО­ДУК­ЦІЇ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Чо­му ви прий­ня­ли рі­шен­ня ство­ри­ти ком­панію з ви­роб­ництва са­ме органічної про­дук­ції?

— Ма­ю­чи ве­ли­кий до­свід в аг­рар­но­му ви­роб­ниц­тві, відві­ду­ю­чи між­на­род­ні спе­ціалі­зо­вані фо­ру­ми, ми від­чу­ли актуальність і своє­час­ність са­ме ор­ганіч­но­го зем­ле­роб­ства, сві­до­мо­го і дбай­ли­во­го став­лен­ня до при­род­них ре­сур­сів.

Ідея ор­ганіч­но­го ви­роб­ництва по­ля­гає у по­вній від­мо­ві від за­сто­су­ван­ня ГМО та ан­ти­біо­ти­ків, отру­тохі­мі­катів та мі­не­раль­них до­брив. Це при­зво­дить до пі­дви­щен­ня біо­ло­гіч­ної ак­тив­но­сті ґрун­ту, від­нов­лен­ня ба­лан­су по­жив­них ре­чо­вин. Та­ким чи­ном, під­си­лю­ють­ся від­нов­лю­вані вла­сти­во­сті ґрун­ту, нор­малі­зуєть­ся ро­бо­та жи­вих ор­ганіз­мів, від­бу­ваєть­ся при­ріст гу­му­су і у під­сум­ку пі­дви­щуєть­ся вро­жай­ність сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких куль­тур. Ре­зуль­та­том ор­ганіч­но­го ви­роб­ництва є еко­ло­гіч­но без­печ­на про­дук­ція. То­му ні в мене, ні в моїх парт­нерів не бу­ло сум­нівів, що ком­панія зай­ма­ти­меть­ся са­ме ви­роб­ниц­твом органічної про­дук­ції.

— Що со­бою пред­став­ляє BIO FARM ORGANIC за­раз?

— BIO FARM ORGANIC до­сить “мо­ло­дий” біз­нес — йо­го бу­ло зас­но­ва­но у груд­ні 2015 р. у м.він­ни­ця. Це група ком­паній, яка роз­ви­ває різ­ні на­прям­ки діяль­но­сті: ор­ганічне ріль­ниц­тво, кар­топ­ляр­ство, ягід­ниц­тво і бд­жіль­ниц­тво. Ком­панія зай­маєть­ся про­фесій­ним ви­ро­щу­ван­ням, до­роб­кою, збері­ган­ням і екс­пор­том са­ме органічної про­дук­ції.

— Який у ком­панії зе­мель­ний банк?

— Ми взя­ли в орен­ду зем­лі, які не об­роб­ля­ли­ся впро­до­вж 12-20 ро­ків. І за­раз у нас в роз­по­ряд­жен­ні 2 тис.га сер­ти­фі­ко­ва­них під ор­ганічне ви­роб­ниц­тво зе­мель. Під ор­ганічне ріль­ниц­тво від­ве­де­но 90% зе­мель­но­го бан­ку у Жи­то­мирсь­кій та Він­ни­ць­кій об­ла­стях.

— Які ви­ди ор­ганіч­них куль­тур ви­ро­щує­те?

— Зер­но­ві, круп'яні, зер­но­бо­бо­ві та тех­ніч­ні куль­ту­ри, а са­ме: пше­ни­цю, жи­то, яч­мінь, овес, про­со, льон, нут, маш. Ми охо­че екс­пе­ри­мен­тує­мо. І, на­при­клад, торік від­пра­ви­ли на екс­порт та­кі ні­шеві куль­ту­ри, як ко­рич­не­вий льон, спель­ту, чор­ний кмин, че­че­ви­цю то­що. Крім то­го, спро­бу­ва­ли ви­ро­щу­ва­ти ено­те­ру — ба­га­торіч­ну квіту­чу олій­ну куль­ту­ру, яку ви­ко­ри­сто­ву­ють фар­ма­цев­тич­ні та кос­ме­то­ло­гіч­ні ком­панії.

— Яке співвід­но­шен­ня тра­ди­цій­них й екс­пе­ри­мен­таль­них куль­тур у ва­шо­му порт­фелі?

— 50% на 50%. Кож­на куль­ту­ра по­тре­бує, так би мо­ви­ти, “при­мір­ки” для міс­це­вих умов ви­ро­щу­ван­ня. Ад­же в Україні, на від­мі­ну від пів­ден­них країн, на­при­клад, мен­ша ін­со­ля­ція і біль­ше опа­дів. То­му в ком­панії є ба­га­то

-74-

Світ­ла­на Віяз­ловсь­ка, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Групи ком­паній BIO FARM ORGANIC

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.