“ПРИ­ВАТ­НІ ГРАВ­ЦІ ВІД­КРИ­ТІ ДЛЯ СПІВ­ПРА­ЦІ З ДЕР­ЖА­ВОЮ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Ро­би­ти ре­фор­му в сфері охо­ро­ни здо­ров’я — справа невдяч­на. Вит­ри­ма­ти про­ти­сто­ян­ня і на­пад­ки від су­про­тив­ни­ків мо­же не ко­жен. На щастя, та­кі лю­ди зна­хо­дять­ся. За­ступ­ник мініст­ра охо­ро­ни здо­ров’я Пав­ло Ко­вто­нюк не втра­чає оп­ти­міз­му і пла­нує на­ступ­но­го ро­ку по­ча­ти ре­фор­му вто­рин­ної лан­ки — спе­ціалі­зо­ва­ної ам­бу­ла­тор­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги. Як він сам ка­же, си­ли ру­хати­ся впе­ред йо­му на­да­ють ро­зу­мін­ня ме­ти, ко­ман­да од­но­дум­ців і до­сяг­нуті ре­зуль­та­ти

— Як ви оці­нює­те пер­ший етап ре­фор­му­ван­ня українсь­кої си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я — ре­фор­му­ван­ня пер­вин­ної лан­ки ме­дич­ної до­по­мо­ги? На­скіль­ки це збі­гаєть­ся з очіку­ван­ня­ми міністер­ства?

— Ре­фор­ма про­су­ваєть­ся за гра­фіком, я на­віть ска­зав би, що от­ри­мані ре­зуль­та­ти пе­ре­ви­щу­ють на­ші очіку­ван­ня. Лю­ди ак­тив­но оби­ра­ють сво­го ліка­ря “пер­вин­ки”. Ми га­да­ли, що до кін­ця цьо­го ро­ку до 3 млн україн­ців зроб­лять це, а вий­шло, що з квіт­ня по­над 18 млн лю­дей укла­ли де­кла­ра­цію з сі­мей­ним ліка­рем, те­ра­пев­том чи пе­діатром. Це май­же по­ло­ви­на на­се­лен­ня краї­ни. Вліт­ку ди­на­міка під­пи­сан­ня де­кла­ра­цій тро­хи зни­зи­лась, але за­ли­шаєть­ся по­зи­тив­ною і, за на­ши­ми про­гно­за­ми, во­се­ни про­до­в­жить зрос­та­ти. Що сто­суєть­ся ме­дич­них за­кла­дів пер­вин­ної лан­ки ме­ди­ци­ни, то во­ни та­кож ак­тив­но за­лу­ча­ють­ся до ре­фор­ми. На­разі по­ло­ви­на за­кла­дів “пер­вин­ки” укла­ла до­го­во­ри з На­ціо­наль­ною служ­бою здо­ров'я Украї­ни (НСЗУ). І ми знає­мо, що до кін­ця ро­ку до ре­фор­ми при­єд­на­ють­ся абсолютно всі за­кла­ди пер­вин­ної лан­ки ме­ди­ци­ни.

— Як на цьо­му ета­пі по­ве­ли­ся при­ват­ні за­кла­ди?

— Ми по­пе­ред­ньо про­во­ди­ли кон­суль­та­ції з біз­не­сом, по ре­зуль­та­тах яких при­пус­ка­ли, що на по­чат­ку ре­фор­ми з дер­жа­вою спро­бу­ють пра­ц­ю­ва­ти один чи два смі­лив­ця. Зго­дом та­ких грав­ців стане біль­ше. А ви­яви­ло­ся все нав­па­ки. У черв­ні, ко­ли НСЗУ ого­ло­си­ла “пер­шу хви­лю” укла­дан­ня до­го­ворів, за­яв­ки по­да­ли 12 при­ват­них за­кла­дів. Точ­ні­ше, за­явок бу­ло біль­ше, а укла­ли до­го­во­ри 12. “Дру­гу хви­лю” ого­ло­си­ли в лип­ні, і за її ре­зуль­та­та­ми з Нац­служ­бою укла­ли до­го­во­ри 73 “при­ват­ни­ка”. Тоб­то за дві хви­лі до ре­фор­ми увій­шли 85 при­ват­них за­кла­дів, по­ло­ви­на з яких — це сі­мей­ні лікарі, які від­кри­ли ФОП, а дру­га по­ло­ви­на — клініки зі всієї краї­ни. Ці­ка­во, що від­гук­ну­ли­ся брен­до­ві клініки. На­при­клад, до­го­вір з НСЗУ укла­ли клініка “Бо­рис”, одесь­ка клініка Odrex, а та­кож Ilaya.

І це клас­но, що лю­ди­на йде в при­ват­ну клініку до сі­мей­но­го ліка­ря, а дер­жа­ва опла­чує їй по­слу­гу. Мож­на ска­за­ти, що і в цьо­му на­ші очіку­ван­ня пе­ре­вер­шені. То­му я і ска­зав, що пер­ший етап став на­віть оп­ти­мі­стич­ні­ше, ніж ми ду­ма­ли.

-96-

— Що стри­мує ін­ших грав­ців при­ват­но­го рин­ку?

— Де­я­кі брен­до­ві клініки не йдуть на це з прин­ци­пу, хтось не пра­ц­ює на пер­вин­ній лан­ці. На­при­клад, керів­ниц­тво клініки “Доб­ро­бут” ка­же, що їм, як біз­не­су, неці­ка­во спів­пра­ц­ю­ва­ти з дер­жа­вою на пер­вин­но­му рів­ні. Во­ни ба­чать себе у ста­ціо­нар­ній до­по­мозі, склад­ній діа­гно­сти­ці. Че­ка­ють, ко­ли ре­фор­ма прий­де ту­ди, і то­ді по­див­лять­ся. І це зро­зу­мі­ло.

Мене вза­галі зди­ву­ва­ло, що так ба­га­то при­ват­них клінік прий­шли на пер­шо­му ета­пі. Змі­на­ми в пер­вин­ній до­по­мозі ми хо­ті­ли по­ка­за­ти на­ші прин­ци­пи, під­хід, по­ка­за­ти, що ми не об­ма­нює­мо. І як­що ми го­во­ри­мо, що да­мо еко­но­міч­но обґрун­то­ва­ний та­риф, то ми йо­го за­пла­ти­мо. Та­кож ми обі­ця­ли, що ство­ри­мо рів­ні пра­ви­ла гри для при­ват­них та дер­жав­них грав­ців. І ми це ро­би­мо. Ті об­ме­жен­ня в ро­бо­ті, які бу­ли для при­ват­но­го рин­ку в ми­ну­ло­му, за­раз у прак­ти­ці ви­ла­зять, і ми по од­но­му їх усу­ває­мо. Це, на­при­клад, до­звіл от­ри­му­ва­ти при­ват­ним за­кла­дам вак­ци­ни, ви­да­ва­ти лікар­няні то­що.

— 85 при­ват­них клінік укла­ли до­го­вір з па­цієн­та­ми, а зі скіль­ко­ма па­цієн­та­ми укла­ли до­го­во­ри при­ват­ні лікарі?

— З по­над 27,3 тис. — це неба­га­то, то­му що істо­рич­но так скла­ло­ся, що у при­ват­них сі­мей­них лікарів недо­стат­ньо своїх па­цієн­тів. На від­мі­ну від ко­му­наль­них за­кла­дів, де у те­ра­пев­та бу­ла ді­лян­ка і “свої” па­цієн­ти. — Що бу­ло най­важ­чим на пер­шо­му ета­пі?

— Че­рез ви­со­кі тем­пи ре­фор­ми бу­ло важ­ко встиг­ну­ти все зро­би­ти вчас­но. За­кон про мед­ре­фор­му Вер­хов­на Ра­да про­го­ло­су­ва­ла у жо­втні, а Пре­зи­дент під­пи­сав 28 груд­ня ми­ну­ло­го ро­ку. Щоб но­ва мо­дель за­пра­ц­ю­ва­ла, тре­ба бу­ло ство­ри­ти НСЗУ, а щоб во­на по­ча­ла укла­да­ти кон­трак­ти, па­ра­лель­но по­тріб­но бу­ло за­пу­сти­ти про­гра­му по ви­бо­ру ліка­ря. Ми хо­ті­ли, щоб все це від­бу­ва­ло­ся он­лайн, щоб з'яви­вся елек­трон­ний реєстр, щоб гро­ші йшли за па­цієн­том точ­но і ав­то­ма­тич­но. Нац­служ­ба укла­дає де­кла­ра­цію з ме­дич­ним за­кла­дом в елек­трон­но­му вигляді, як і лікар з па­цієн­том. І са­ме про­ве­сти комп'юте­ри­за­цію пер­вин­ної до­по­мо­ги з 1 січ­ня до 1 квіт­ня бу­ло ду­же важ­ко.

Що сто­суєть­ся НСЗУ, то у лю­то­му обра­ли її го­ло­ву, в бе­рез­ні Служ­бу бу­ло ство­ре­но і в черв­ні вже бу­ло укла­де­но пер­ші до­го­во­ри. Це фан­та­стич­ний темп, і, зро­зу­мі­ло, що це над­людсь­кі зу­сил­ля та без­сон­ні ночі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.