“ТРЕ­БА ОБ’ЄДНАТИСЯ ЗАРАДИ УКРАЇ­НИ, ІНВЕСТУВАТИ СВІЙ ЧАС ТА КОШТИ У МОЛОДЬ ТА ПРО­ЕК­ТИ, ЯКІ ВОНА СТВО­РЮЄ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Як ви прий­шли у біз­нес? З чо­го все по­чи­на­лось?

— За пер­шою освітою я вчи­тель фі­зич­но­го ви­хо­ван­ня, але в якийсь мо­мент зро­зу­мів, що на­став час змін і тре­ба бра­ти на се­бе від­по­ві­даль­ність, влас­но­руч ро­би­ти біз­нес, щоб роз­ви­ва­ти Украї­ну. Од­ним з ос­нов­них сти­мулів бу­ло са­ме ба­жан­ня жи­ти в Україні. Я шу­кав будь-яку мож­ливість. Роз­гля­дав біз­нес, який то­ді був в Україні, Поль­щі, Юго­славії, Ту­реч­чині, на­ма­гав­ся ста­ти під­при­єм­цем. У 1990-х ро­ках зай­мав­ся тор­гів­лею до­ро­ги­ми ав­то­мо­бі­ля­ми. Я знаю, що та­ке вкла­да­ти і втра­ча­ти гро­ші.

В Украї­ни я ба­чу ве­ли­чез­ний по­тен­ціал. Особ­ли­во за­раз, ко­ли краї­на йде до світо­вої спіль­но­ти. Три ро­ки то­му я став ві­це-пре­зи­ден­том Між­на­род­ної тор­го­вої па­ла­ти — це гро­мадсь­ка ро­бо­та, але по­до­ро­жу­ю­чи я мо­жу пред­став­ля­ти світо­ві на­шу краї­ну, на­шу куль­ту­ру, на­шу історію та на­шу еко­но­міку. Між­на­род­на тор­го­ва па­ла­та дає та­ку мож­ливість, ад­же вона при­сут­ня у 127 краї­нах.

Тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кож та­кі ін­сти­ту­ції, як Світо­вий кон­грес україн­ців. Я вже 20 ро­ків спів­пра­ц­юю цін­но­стей. Не хо­четь­ся ді­ли­ти Украї­ну на ре­гіо­ни. На­при­клад, за­раз я пра­ц­юю над про­ек­том з по­пу­ля­ри­за­ції куль­тур­ної спад­щи­ни Украї­ни як на сході, так і на за­ході, як на пів­но­чі, так і на півд­ні. У Су­мах стар­ту­вав про­ект, який прої­де че­рез 20 міст Украї­ни і фіні­шує у Маріу­полі. Йо­го ме­та — об'єд­на­ти Украї­ну. Так са­мо і про­ект “БІЗ­НЕС 100” та жур­нал БІЗ­НЕС на­ці­лені на об'єд­нан­ня під­при­єм­ців нав­ко­ло си­стем­но­го про­ек­ту по зміні на кра­ще біз­нес-клі­ма­ту в Україні. Не­об­хід­но об'єд­ну­ва­тись і ра­зом вив­ча­ти і зна­ти по­тен­ціал кож­но­го ре­гіо­ну — істо­рич­ний, куль­тур­ній, еко­но­міч­ний. Ко­жен має свої силь­ні сто­ро­ни, зв'яз­ки.

Я вив­чаю, як підій­ма­лись та­кі краї­ни, як Сін­га­пур, Японія, Ко­рея. Так от, у них є за­галь­но­на­ціо­наль­на ідея, заради якої всі об'єд­на­лись. У цьо­му нам по­тріб­но бра­ти з них при­клад.

— Окрім біз­не­су ви зай­має­те­ся на­у­ко­вою та ви­кла­да­ць­кою діяль­ністю. Як все це вдаєть­ся поєд­на­ти, ви­ко­ри­ста­ти у парт­нерсь­ких про­ек­тах?

— Знає­те, у мене є непе­ре­борне ба­жан­ня по­стій­но вчи­ти­ся. Сво­го ча­су я за­кін­чив один ін­сти­тут, по­тім ін­ший. За­раз за­вер­шив нав­чан­ня в ас­піран­турі й за­хи­стив кан­ди­датсь­ку ро­бо­ту. Я вив­чаю мар­ке­тинг цін­но­стей. Ви­кла­да­ю­чи, я по­ба­чив, що на­ша молодь нав­чаєть­ся в Україні, але пер­спек­ти­ви ба­чить у виїзді за кор­дон. І це мене ду­же тур­бує. Ба­га­то між­на­род­них ком­паній та нав­чаль­них за­кла­дів по­ка­зу­ють, чо­му вар­то бу­ти там, за кор­до­ном, а не в Україні. Де­я­кі ви­щі нав­чаль­ні за­кла­ди про­мо­ту­ють мо­лоді пер­спек­ти­ви пра­цевла­шту­ван­ня в Угор­щині, Поль­щі. Фак­тич­но ба­га­то ВНЗ пра­ц­ю­ють тіль­ки для то­го, щоб до­ро­го про­да­ти на­шу молодь Єв­ро­пі. А ми на все це ли­ше спо­гля­дає­мо.

— Як цьо­му за­по­біг­ти?

— Біз­не­сме­нам слід об'єд­ну­ва­тись і йти до мо­лоді, ді­ли­тись з нею до­сві­дом. Бо Єв­ро­па має ду­же ефек­тив­ний ме­ханізм про­су­ван­ня своєї еко­но­міки та куль­ту­ри, в то­му числі й на на­шо­му рин­ку. Нам, як українсь­ко­му біз­не­су, по­тріб­но ко­муніку­ва­ти й інвестувати в мо­ло­де по­колін­ня, бу­ду­ва­ти стра­те­гію, подіб­ну до єв­ро­пейсь­кої. Тре­ба по­ка­зу­ва­ти мо­лоді, як по­бу­ду­ва­ти біз­нес на цін­но­стях, як знай­ти се­бе у цей нелег­кий час. Уявіть собі, ко­ли 100 біз­не­сменів си­стем­но пра­ц­ю­ва­ти­муть з ВНЗ, при­хо­ди­ти­муть раз на ти­ждень до сту­ден­тів і ді­ли­ти­му­ть­ся з ни­ми своїм до­сві­дом. Лю­ди, які є ча­сти­ною “БІЗ­НЕС 100”, вже ма­ють свої стра­те­гії, ба­га­то вкла­да­ють у роз­ви­ток своїх під­при­ємств, у ство­рен­ня ро­бо­чих міс­ць, со­ціаль­ні про­ек­ти. Але сус­піль­ство

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.