“ДОВІРА ДАЄ МОЖ­ЛИВІСТЬ ЛЮДЯМ ОБ’ЄДНУВАТИСЯ НАВ­КО­ЛО ВЕ­ЛИ­КИХ ЗА­В­ДАНЬ — БІЛЬШИХ ЗА ЇХ­НІЙ ВЛАС­НИЙ БІЗ­НЕС І ЖИТ­ТЯ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Згід­но з тлу­ма­чен­ням “клуб” — це об'єд­нан­ня лю­дей нав­ко­ло спіль­них ін­те­ресів та ме­ти. В Україні чи­ма­ло різ­них клубів, в то­му числі й біз­не­со­вих, але CEO Club Ukraine виді­ляєть­ся се­ред них. На дум­ку Сер­гія Гай­дай­чу­ка, пре­зи­ден­та CEO Club Ukraine, се­ре­до­ви­ще од­но­дум­ців впли­ває на успіх кож­но­го ок­ре­мого учас­ни­ка та всіх ра­зом. Ми по­ці­ка­ви­лись в па­на Сер­гія, чо­му він ви­рі­шив ство­ри­ти CEO Club Ukraine, в чо­му особ­ли­во­сті клу­бу і чо­му під­при­єм­цям тре­ба ви­хо­ди­ти на гло­баль­ний ри­нок

— Чо­му вас за­ці­ка­вив са­ме клуб­ний фор­мат для об’єд­нан­ня пер­ших осіб біз­не­су?

— Я вже 15 ро­ків цим зай­ма­ю­ся. Ко­ли я нав­чав­ся ще на дру­го­му кур­сі Бі­ло­цер­ківсь­ко­го на­ціо­наль­но­го аг­рар­но­го універ­си­те­ту, в мене ви­ник­ла ідея об'єд­на­ти сту­ден­тів, які пра­г­нуть мак­си­маль­ної са­мо­ре­алі­за­ції у жит­ті. Я зібрав близь­ко 20 та­ких лю­дей, і ми за­сну­ва­ли ор­гані­за­цію “Мо­ло­да еліта”. Ме­тою бу­ло до­по­ма­га­ти один од­но­му роз­ви­ва­ти­ся і ру­хати­ся впе­ред. За три ро­ки ор­гані­за­ція ста­ла од­ним з най­я­с­краві­ших мо­лодіж­них рухів у місті. Лю­ди, які бра­ли в ній участь, за­раз успіш­ні біз­не­сме­ни. Вий­шло так кру­то, що діяль­ність ор­гані­за­ції ви­тіс­ни­ла для мене універ­си­тет вза­галі та все, що там від­бу­ва­ло­ся. Нам бу­ло ду­же ці­ка­во зустрі­ча­ти­ся один з од­ним, об­мі­ню­ва­ти­ся іде­я­ми, об'єднуватися нав­ко­ло про­ек­тів, на­ди­ха­ти один од­но­го. Тоб­то, з од­но­го бо­ку, ми ство­ри­ли та­ку еко­си­сте­му з жи­вих лю­дей, мо­ти­во­ва­них на успіх та роз­ви­ток. З ін­шо­го бо­ку, ця ко­лек­тив­на суб'єкт­ність доз­во­ли­ла нам за­про­шу­ва­ти най­ро­зум­ні­ших і най­успіш­ні­ших лю­дей мі­ста для то­го, щоб во­ни ді­ли­ли­ся до­сві­дом з на­ми.

Ще то­ді я усві­до­мив, на­скіль­ки важ­ли­во ство­рю­ва­ти се­ре­до­ви­ще близь­ких за цін­но­стя­ми лю­дей. Та­ке се­ре­до­ви­ще фак­тич­но до­по­ма­гає роз­ви­ва­ти­ся, під­т­ри­мує те­бе: іде­я­ми, ре­сур­са­ми, енер­гією то­що. І від­то­ді я зро­зу­мів, що мене це ду­же силь­но “драй­вить”. То­му для мене це та­ка нав'яз­ли­ва ідея — ство­рю­ва­ти спіль­но­ти, об'єд­ну­ва­ти лю­дей.

— Са­ме ці мо­лодіж­ні іні­ціа­ти­ви пе­ре­рос­ли в CEO Club?

— Тро­хи не так. Піс­ля універ­си­те­ту я пої­хав до Ве­ли­ко­бри­танії та пра­ц­ю­вав там три ро­ки. По­вер­нув­шись в Украї­ну, я зно­ву звер­нув­ся до те­ми ство­рен­ня спіль­нот. Мені хо­ті­ло­ся об'єд­ну­ва­ти нав­ко­ло силь­них лю­дей. Я по­чав з про­ек­ту Ukrainian Real Estate Club. Це клуб для де­ве­ло­пе­рів, для будівель­ни­ків. Він іс­нує й за­раз — йо­му вже 10 ро­ків. Вза­галі, ко­ли у мене ви­ник­ла ідея об'єд­ну­ва­ти грав­ців де­ве­ло­персь­ко­го рин­ку, я ма­ло що яв­ляв со­бою з усіх то­чок зо­ру. Але до клу­бу вхо­ди­ли ду­же силь­ні, роз­ви­нуті й успіш­ні, і я по­ба­чив, що за три ро­ки й сам змі­ни­вся: з точ­ки зо­ру світо­гля­ду, ста­ту­су, пев­них мож­ли­во­стей. Я усві­до­мив, що се­ре­до­ви­ще, в яко­му ми зна­хо­ди­мось, впли­ває на нас та фор­мує нас на­віть по­за на­шим усві­дом­лен­ням.

Мені за­хо­ті­ло­ся ство­ри­ти свій іде­аль­ний світ, в яко­му я хо­чу жи­ти. Іде­аль­ний світ, який на­се­ля­ти­муть іде­аль­ні гро­ма­дя­ни. У моє­му ро­зу­мін­ні — це про­гре­сив­ні, ці­каві, ін­те­лек­ту­аль­ні, успіш­ні лю­ди, які по­всяк­час роз­ви­ва­ють­ся. Я ви­га­дав кон­цеп­цію CEO Club. Клю­чо­вий під­хід по­ля­гав у то­му, що ми ро­би­мо ак­цент на кон­крет­ній лю­дині: які в неї ре­пу­та­ція, цін­но­сті, яка її мо­ти­ва­ція. І ли­ше по­тім бу­ли біз­нес-кри­терії. На­разі CEO Club об'єд­нує по­над 160 осіб. Це ду­же ба­га­то, як­що враху­ва­ти, що ко­жен з них обра­ний за кри­терія­ми людсь­ких цін­но­стей.

— Тож клуб — об’єд­нан­ня біз­не­сменів на ос­но­ві до­волі тон­ких ма­терій…

— Го­ловне ро­зу­міти, що CEO Club — це не плат­фор­ма для нетвор­кін­гу, не івент-агент­ство, не лобістсь­ка ор­гані­за­ція. Він — як жи­вий ор­ганізм. Це те­ри­торія до­віри, де лю­ди жи­вуть, роз­ви­ва­ють­ся, роб­лять біз­нес та якісь со­ціаль­ні про­ек­ти. Клю­чо­ви­ми сло­ва­ми в кон­цеп­ції CEO Club Ukraine є “Роз­ви­ток. Спіл­ку­ван­ня. Спів­пра­ця”. Я та­кож є спі­взас­нов­ни­ком Young Business Club — клу­бу для мо­ло­дих під­при­єм­ців. Це окре­ма еко­си­сте­ма, в якій за­раз згур­то­вані 370 учас­ни­ків. Ко­жен з них від трьох ро­ків у біз­несі, се­ред­ній їх­ній вік — 27-28 ро­ків.

Ще в універ­си­теті я усві­до­мив, що ство­рю­ва­ти та­кі се­ре­до­ви­ща та спіль­но­ти — це для мене спо­сіб жит­тя, клю­чо­ва мо­ти­ва­ція та про­гра­ма са­мо­ре­алі­за­ції. Ко­ли ти поєд­нуєш лю­дей, близь­ких за цін­но­стя­ми, ду­хом, на­прям­ком роз­вит­ку, то, з од­но­го бо­ку, ти по­мно­жуєш мож­ли­во­сті кож­но­го з них у ра­зи — і мож­ли­во­сті, і се­ре­до­ви­ще, і під­т­рим­ку то­що. З ін­шо­го бо­ку, ці лю­ди по­чи­на­ють ге­не­ру­ва­ти якісь мож­ли­во­сті впли­ву на зов­ніш­ній світ.

— На­при­клад, як CEO Club впли­ває на світ?

— Як­би ми не зі­бра­лись, то ніко­ли б не ре­алі­зу­ва­ли де­сят­ки со­ціаль­них бла­годій­них про­ек­тів. Фак­тич­но та­кі об'єд­нан­ня по­род­жу­ють те­ри­торію до­віри. Са­ме довіра дає мож­ливість людям об'єднуватися нав­ко­ло ве­ли­ких за­в­дань — більших за їх­ній влас­ний біз­нес і жит­тя — і змі­ню­ва­ти світ нав­ко­ло. Клю­чо­ва про­бле­ма на­разі у нас в країні — це нездат­ність об'єд­ну­ва­тись та до­мо­в­ля­ти­ся. А в ос­но­ві всьо­го ле­жить довіра.

Довіра не ви­ни­кає за­в­дя­ки од­но­му по­ма­ху. Вона бу­дуєть­ся по­сту­по­во, ство­рюєть­ся в ор­гані­за­ціях з го­ри­зон­таль­ною

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.