“ПАРАДИГМА СПО­ЖИ­ВАН­НЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПО­СЛУГ ЗМІНИТЬСЯ — ТЕЛЕБАЧЕННЯ У КЛАСИЧНОМУ ЙО­ГО РО­ЗУ­МІН­НІ ПОМРЕ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

У Те­тя­ни По­по­вої 30-річ­ний до­свід ро­бо­ти у сфері ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій. Три­ва­лий час вона очо­лю­ва­ла прав­лін­ня Ін­тер­нет Асо­ціа­ції Украї­ни. А з трав­ня 2016 р. бу­ла обра­на го­ло­вою Ра­ди

Асо­ціа­ції “Те­ле­ко­муніка­цій­на па­ла­та Украї­ни”, що опікуєть­ся роз­вит­ком те­ле­ком­сфе­ри і про­грам­них по­слуг, а та­кож ство­рен­ням рів­них умов для ве­ден­ня чес­но­го біз­не­су в га­лузі те­ле­ком- та ін­тер­нет­ко­муніка­цій

Те­тя­на По­по­ва, го­ло­ва Ра­ди Асо­ціа­ції “Те­ле­ко­муніка­цій­на па­ла­та Украї­ни”

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.