“РО­БО­ТА НА­ШОЇ КОМ­ПАНІЇ НЕ ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІД ТИХ, ХТО В ТІНІ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Се­ред фар­ма­цев­тич­них ком­паній

ПАТ “Фар­мак” ви­яви­ло­ся єди­ним, що за під­сум­ка­ми пер­шо­го півріч­чя по­тра­пи­ло до Топ-100 плат­ни­ків по­дат­ків в Україні. За да­ни­ми Дер­жав­ної фіскаль­ної служ­би Украї­ни, ком­панія в ці­ло­му спла­ти­ла 248,269 млн грн по­дат­ків, що доз­во­ли­ло їй по­сі­сти 99-те міс­це у за­галь­но­му рей­тин­гу.

ПАТ “Фар­мак” — від­по­ві­даль­ний та про­зо­рий біз­нес, який спла­чує по­дат­ки, ство­рює ро­бочі міс­ця й ро­бить вне­сок у роз­ви­ток га­лузі.

2017 р. “Фар­мак” спла­тив до дер­жав­но­го бюд­же­ту 526,5 млн грн по­дат­ків (торік ком­панія та­кож бу­ла єди­ною в га­лузі, що увій­ш­ла до сот­ні най­біль­ших плат­ни­ків по­дат­ків краї­ни), ін­ве­сту­вав 486 млн грн у мо­дер­ні­за­цію ви­роб­ництва

($239 млн ін­ве­сти­цій з 1995 р.). Ком­панія пред­став­ляє свою про­дук­цію більш ніж у 20 краї­нах. До то­го ж ПАТ “Фар­мак” — один з най­біль­ших ро­бо­то­дав­ців: тут пра­ц­ю­ють по­над 2500 осіб.

Ком­панія є со­ціаль­но від­по­ві­даль­ною: спри­яє по­ши­рен­ню здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя, пі­дви­щен­ню еко­ло­гіч­ної куль­ту­ри в країні, ак­тив­но під­т­ри­мує роз­ви­ток на­ціо­наль­ної ме­ди­ци­ни та на­у­ки. Та­кож ПАТ “Фар­мак” на­дає під­т­рим­ку українсь­кій ар­мії, з 2014 р. спря­му­вав­ши на до­по­мо­гу Зброй­ним си­лам Украї­ни по­над 6 млн грн. Во­лон­те­ри ком­панії три­чі про­во­ди­ли ак­цію “Я пра­ц­юю один день для ар­мії”. Зібрані кошти спря­мо­ва­но на при­дбан­ня та об­ла­шту­ван­ня на уз­бе­ре­ж­жі пе­ре­сув­них мо­дуль­них бу­ди­ноч­ків для спец­під­розді­лу Маріу­польсь­ко­го за­го­ну морсь­кої охо­ро­ни Дер­жав­ної при­кор­дон­ної служ­би Украї­ни, який пат­ру­лює кор­до­ни на­шої дер­жа­ви в Азовсь­ко­му морі.

Про те, чи лег­ко за­раз бу­ду­ва­ти “бі­лий” біз­нес, про від­но­си­ни з фіскаль­ни­ми ор­га­на­ми, стан ре­фор­му­ван­ня ДФС та по­дат­ко­во­го за­ко­но­дав­ства в ін­терв'ю БІЗ­НЕ­СУ роз­ка­за­ла Вік­торія Сма­роді­на, ди­рек­тор з фі­нан­сів ПАТ “Фар­мак”

-52-

Вік­торія Сма­роді­на, ди­рек­тор з фі­нан­сів ком­панії “Фар­мак” — Спла­та ком­панією по­дат­ків та зборів свід­чить про ї ї спро­мож­ність ве­сти спра­ву про­зо­ро та пра­ц­ю­ва­ти “по-бі­ло­му”?

— Як­що ком­панія не пла­тить по­дат­ки і пра­ц­ює в тіні, це озна­чає ли­ше одне — біз­нес цієї ком­панії неле­галь­ний, і це пра­ц­ює для всіх країн. Один з пре­зи­ден­тів США пи­сав, що неми­нучі ли­ше дві речі — смерть і по­дат­ки, і ска­зав він це ще у XVIII ст. На дворі вже 2018 р., а ухи­лен­ня від спла­ти по­дат­ків все ще по­пу­лярне. Спла­та по­дат­ків — не по­двиг, це ру­тин­на по­вто­рю­ва­на бу­ден­ність й обов'язок кож­ної ком­панії. По­дат­ки є ос­нов­ним дже­ре­лом бюд­жет­них на­д­ход­жень краї­ни, а від­по­від­но, й

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.