“10 РО­КІВ БО­РОТЬ­БИ, АБО ТИПОВА ІСТОРІЯ ВИ­РОБ­НИ­ЧО­ГО СТАРТАПУ В УКРАЇНІ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

ієї осені я ви­пад­ко­во по­тра­пив на щорічне ав­то­шоу в Па­ри­жі і був вра­же­ний но­ви­ми мо­де­ля­ми елек­тро­мо­білів, які з'яв­лять­ся на на­ших до­ро­гах у най­б­лиж­чі рік-два. Точ­ні­ше — їх­ні­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми. Час роз­го­ну до 100 км/год — 1,9 се­кун­ди, галь­му­ван­ня — стіль­ки ж, час за­ряд­ки аку­му­ля­торів об­числюєть­ся хви­ли­на­ми. Бен­зин, газ, ву­гіл­ля — це ми­ну­ле, брудне, шкід­ли­ве для здо­ров'я лю­дей і пла­не­ти. Сон­це, ві­тер, від­хо­ди лі­со­во­го та аг­рар­но­го ком­плексів, по­бу­то­ві від­хо­ди — це енер­гія май­бут­ньо­го, чи­ста та світ­ла. І для нас, і для на­ших на­щад­ків.

У 2006 р., по­чав­ши вив­ча­ти пи­тан­ня аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки, я ін­туїтив­но це від­чув, але не міг уяви­ти швид­кість і мас­штаб цих змін у світі. Але та­кож я не міг уяви­ти й низ­ку про­блем, які по­ста­нуть на шля­ху за­пус­ку “зе­ле­но­го” стартапу в нас у країні.

Ми ду­ма­ли, що “зе­леній” енер­гії бу­де да­но зе­лене світ­ло. А вий­ш­ла су­ціль­на “чер­во­на хви­ля біз­нес­світ­ло­форів”. Де­сять ро­ків то­му, в жо­втні 2008 р., ми ви­пу­сти­ли пер­шу проб­ну тон­ну пе­лет з від­ходів де­ре­ви­ни. І бу­ли впев­нені, що за­пу­сти­ли одне з пер­ших в Україні мас­штаб­них ви­роб­ництв цієї про­дук­ції. Але бо­ро­ти­ся до­ве­ло­ся ба­га­то. У 20082009 рр. — з бан­ка­ми, які в роз­пал кри­зи за­жа­да­ли тер­мі­но­во­го по­вер­нен­ня всіх кре­дит­них ко­штів, вит­ра­че­них на ім­портне об­лад­нан­ня. В 2010 р. — з ліс­ни­ка­ми, які за один квар­тал пі­дви­щи­ли ці­ни на ніко­му не по­тріб­ні до цьо­го від­хо­ди одра­зу на 20%. Че­рез це від на­шо­го про­ек­ту від­мо­ви­лись ЄБРР та

IFC, які роз­гля­да­ли вход­жен­ня в про­ект і про­ве­ли вже Du-deal. У 2012 р. — з кар­ди­наль­ни­ми змі­на­ми рин­ку спо­жи­ва­чів, тимча­со­вою зу­пин­кою і пе­ре­хо­дом на но­ву но­мен­кла­ту­ру.

По­тім зно­ву банк по­чав ви­ма­га­ти: “Тер­мі­но­во все по­вер­ніть, мені по­га­но”. За ним Фонд га­ран­ту­ван­ня вкла­дів за до­по­мо­гою су­ду: “По­вер­ніть все те ж са­ме ще раз, те­пер нам”. В ін­те­ре­сах “на­ро­ду”, зви­чай­но. По­тім на­став 2014 р. Вій­на. Ген­під­ряд­ник з РФ зник ра­зом з під­ряд­ни­ка­ми. Вся ав­то­ма­ти­ка бу­ла їх­ня. Дер­жа­ва про­до­в­жу­ва­ла “до­по­ма­га­ти”. То вве­ла ПДВ на на­шу про­дук­цію, то об­ва­ли­ла грив­ню і вби­ла внут­ріш­ній ри­нок, що тіль­ки-но по­чав за­род­жу­ва­ти­ся. То “до­по­мог­ла” з ро­бо­чи­ми ру­ка­ми, які ма­со­во пої­ха­ли у світ­лі польсь­кі та ін­ші да­лечіні, то вста­но­ви­ла міні­маль­ну зар­пла­ту, відра­зу збіль­шив­ши собі­вар­тість на 10%. То ого­ло­си­ла про “стра­те­гіч­ний шлях енер­го­не­за­леж­но­сті від пів­ніч­но­го агре­со­ра” — і тут же зни­зи­ла ці­ну на “во­ро­жий” газ, вдру­ге вбив­ши за­ро­док внут­ріш­ньо­го рин­ку біо­па­ли­ва.

Але все, що нас не вби­ває, ро­бить нас силь­ні­ши­ми. За­раз ми, як і рані­ше, є од­ним з най­біль­ших ви­роб­ни­ків де­рев­них пе­лет в Україні з сер­ти­фі­ко­ва­ним ви­роб­ниц­твом та то­ва­ром, а та­кож з більш ніж 90% екс­пор­ту. Нас хва­лять за якість. Нині пер­ші дві на­ші лінії

-88-

Юрій Ки­ри­лов, ке­ру­ю­чий парт­нер ком­панії GRENERGY Pelletenergy вже вий­шли на 70% про­ект­ної по­туж­но­сті. На на­ших пе­ле­тах пра­ц­ю­ють кра­щі пе­лет­ні ко­тель­ні в Україні.

І нам є ку­ди роз­ви­ва­ти­ся. За остан­ні п'ять-сім ро­ків ви­роб­ниц­тво де­рев­них пе­лет в Україні збіль­ши­ло­ся в 2-3 ра­зи. А в трьох ма­лень­ких краї­нах Бал­тії — у 10 разів! Я ві­рю в пер­спек­ти­ву на­шо­го біз­не­су. В Украї­ни ве­ли­чез­ні за­па­си від­ходів лі­со­во­го гос­по­дар­ства, аг­ро­ком­плек­су, по­бу­то­вих від­ходів. Їх ли­ше тре­ба по-ха­зяйсь­ки, а не по-вар­варсь­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти. Єв­ро­па ви­роб­ляє і спо­жи­ває близь­ко 20 млн т пе­лет на рік. На­ші українсь­кі 650-800 тис.т — це 3-4% рин­ку. За оцін­ка­ми аналіти­ків, тех­ніч­но мож­ли­вий по­тен­ціал в країні на­віть за­раз в 5-6 разів біль­ше до­сяг­ну­то­го. А в ці­ло­му еко­но­міч­ний по­тен­ціал всієї біо­ма­си для ви­роб­ництва твер­до­го біо­па­ли­ва в Україні мо­же за­мі­сти­ти 20-22 млрд куб.м га­зу.

Ось вам і ви­рі­шен­ня пи­тан­ня енер­го­не­за­леж­но­сті!

А я ду­же хо­чу ба­чи­ти Украї­ну енер­ге­тич­но са­мо­стій­ною. Де­сять ро­ків то­му ми обра­ли ло­го­тип на­шо­го “зе­ле­но­го” про­ек­ту “GRENERGY”. І впер­то роз­ви­ва­ти­ме­мо весь наш “зе­ле­ний” біз­нес у “бі­ло­му” про­зо­ро­му біз­нес-се­ре­до­ви­щі ра­зом з од­но­дум­ця­ми, ак­ціо­не­ра­ми, ко­ле­га­ми за на­шим про­ек­том і парт­не­ра­ми по “БІЗ­НЕС 100”. Бо хо­четь­ся Зе­ле­но­го, Чи­сто­го, Світ­ло­го Май­бут­ньо­го. Та й сьо­го­ден­ня теж.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.