“МАЙ­ЖЕ 100% ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ЗА “ЗЕЛЕНИМ” НАПРЯМОМ — ЦЕ ПРЕД­СТАВ­НИ­КИ ПРИ­ВАТ­НО­ГО БІЗ­НЕ­СУ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— На­скіль­ки ве­ли­кий за­раз по­пит з бо­ку біз­не­су на впро­ва­д­жен­ня енер­го­е­фек­тив­них тех­но­ло­гій?

— На­разі по­пит є стій­ким. Усі, хто має на­міри за­пу­сти­ти енер­го­е­фек­тив­ні про­ек­ти будь-яко­го мас­шта­бу, зна­ють, що мож­на прий­ти до Укр­га­з­бан­ку і їх зро­зу­мі­ють.

Од­на з важ­ли­вих змін, що від­бу­лась з по­пи­том з бо­ку як біз­не­су, так і ОСББ та ін­ших клієн­тів, — за остан­ні три ро­ки у нас ста­ло біль­ше ком­плекс­них про­ек­тів. Ко­ли ми тіль­ки-но по­чи­на­ли про­гра­му з ОСББ, бу­ла ли­ше част­ко­ва енер­го­мо­дер­ні­за­ція. За­раз біль­шість вже ро­зу­міє: як­що ро­би­ти всі енер­го­е­фек­тив­ні за­хо­ди од­но­час­но — ефект біль­ший, аніж як­що ро­би­ти це по­сту­по­во.

І за­раз ця тен­ден­ція від­чут­на се­ред біль­шо­сті на­ших клієн­тів — від ма­ши­но­будів­них ви­роб­ництв до сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких ком­паній.

Зазна­чу, що енер­го­е­фек­тив­ні про­ек­ти — це ли­ше один з на­пря­мів, яким ми зай­має­мось. “Еко-бан­кінг” від на­шо­го бан­ку вклю­чає у се­бе три ос­нов­ні на­пря­ми: енер­го­е­фек­тив­ність, фі­нан­с­у­ван­ня про­грам з ви­ко­ри­стан­ня від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії і третій, унікаль­ний для Украї­ни на­прям — фі­нан­с­у­ван­ня про­грам із за­хи­сту дов­кіл­ля. Особ­ливість на­шо­го бан­ку в то­му, що у своє­му лан­ц­юж­ку ми не ли­ше пра­ц­ю­є­мо з фі­нан­со­вою ча­сти­ною, а й на­дає­мо тех­ніч­ну під­т­рим­ку. У нас є спе­ціаль­ний під­розділ, який аналі­зує про­ек­ти з тех­ніч­ної точ­ки зо­ру: чи є те чи ін­ше ін­же­нерне рі­шен­ня до­ціль­ним.

На­ве­ду при­клад: три ро­ки то­му до нас звер­нув­ся клієнт що­до за­мі­ни устат­ку­ван­ня на ви­роб­ниц­тві на енер­го­е­фек­тивне. Це був про­ект се­ред­ньо­го роз­мі­ру — до €3 млн. Ра­зом з IFC ми про­аналі­зу­ва­ли про­ект і по­ра­ди­ли зро­би­ти пев­ні змі­ни у тех­ніч­но­му лан­ц­юж­ку. І як­що спо­чат­ку тер­мін окуп­но­сті про­ек­ту скла­дав три з по­ло­ви­ною ро­ки, то піс­ля то­го, як клієнт до­слу­хав­ся на­ших по­рад, цей тер­мін ско­ро­ти­вся до двох ро­ків, і він вже по­га­сив кре­дит.

Як­що все ж го­во­ри­ти про за­галь­ну циф­ру, то се­ред­ній тер­мін кре­ди­тів на енер­го­е­фек­тив­ні про­ек­ти скла­дає два ро­ки, і во­ни, як пра­ви­ло, ко­рот­ші, ніж кре­ди­ти на про­ек­ти від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки.

Ін­ший при­клад, ко­ли ме­ре­жа пі­церій за­мі­нює свої ску­те­ри на елек­трич­ні й еко­но­мить на паль­но­му, — та­кий про­ект мо­же оку­пи­ти­ся за пів­ро­ку. А для нас це важ­ли­во ще й то­му, що всі про­ек­ти, які ми фі­нан­с­ує­мо, пе­реві­ря­ють­ся що­до впли­ву на дов­кіл­ля.

— Яких ре­зуль­татів у фі­нан­с­у­ван­ні енер­го­е­фек­тив­них про­ек­тів до­сяг­ну­то за під­сум­ка­ми січ­ня — ве­рес­ня по­точ­но­го ро­ку?

— За­га­лом, з по­чат­ку ро­ку при­ріст “зе­ле­но­го” порт­фе­ля пе­ре­ви­щив 7,8 млрд грн. З них при­ріст ви­да­них енер­го­е­фек­тив­них кре­ди­тів скла­дає 2,1 млрд грн.

Наш за­галь­ний порт­фель про­ек­тів енер­го­е­фек­тив­но­сті пе­ре­ви­щує 5,4 млрд грн, ми про­фі­нан­с­у­ва­ли вже 260 ве­ли­ких про­ек­тів, і це не кей­си з Дер­же­нер­го­е­фек­тив­но­сті й ОСББ, це — мас­штаб­ні­ші про­ек­ти.

— Чим подібне кре­ди­ту­ван­ня відріз­няєть­ся від кла­сич­них про­грам кре­ди­ту­ван­ня біз­не­су?

— У класичному кре­ди­ту­ван­ні клієнт при­хо­дить до бан­ку, бе­ре гро­ші, вкла­дає їх у біз­нес і от­ри­мує при­бу­ток, яко­го ви­ста­чає, аби спла­ти­ти бан­ку від­сот­ки та по­вер­ну­ти ті­ло кре­ди­ту.

В енер­го­е­фек­тив­но­му кре­ди­ту­ван­ні клієнт та­кож бе­ре у бан­ку гро­ші, а по­вер­тає і спла­чує від­сот­ки не з при­бут­ку, а з то­го, що зе­ко­но­мив. І в цьо­му прин­ци­по­ва різ­ни­ця між мо­де­ля­ми кла­сич­но­го та енер­го­е­фек­тив­но­го кре­ди­ту­ван­ня.

Здаєть­ся, що це ду­же про­ста річ, але ко­ли ми по­чи­на­ли, це по­тріб­но бу­ло до­не­сти до бан­кірів та клієн­тів. Ми про­во­ди­ли низ­ку тренін­гів для то­го, аби зро­би­ти енер­го­е­фек­тивне кре­ди­ту­ван­ня своєю біз­нес-мо­дел­лю.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.