“ЗАВ­ДАН­НЯ СТРАХОВИКА — ІДЕНТИФІКУВАТИ КЛЮ­ЧО­ВІ РИЗИКИ ДЛЯ КОЖ­НО­ГО КОН­КРЕТ­НО­ГО ПРО­ЕК­ТУ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— На яко­му рів­ні зна­хо­дить­ся страху­ван­ня об’єк­тів аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки в Україні?

— Як­що го­во­ри­ти про аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку, то най­часті­ше страху­ють со­няч­ні й вітряні елек­тро­стан­ції. Біо­га­зо­ві уста­нов­ки ще не на­бу­ли та­ко­го по­ши­рен­ня. За­га­лом мож­на за­зна­чи­ти, що ін­ве­сти­ції у цю га­лузь до­сить ве­ли­кі.

Ли­ше ком­панії, впев­нені у своїх пе­ре­страху­валь­них лініях, мо­жуть га­ран­ту­ва­ти ве­ли­кі від­шко­ду­ван­ня збит­ків у разі на­стан­ня стра­хо­вих подій. На­при­клад, для за­хи­сту від ка­та­стро­фіч­них ри­зи­ків ве­ли­ко­го мас­шта­бу “ІНГО Украї­на” за­лу­чає кра­щих пе­ре­стра­хо­ви­ків Ні­меч­чи­ни, Швей­ца­рії, Ве­ли­ко­бри­танії, Фран­ції та ін­ших єв­ро­пейсь­ких країн. Ми го­то­ві роз­мі­щу­ва­ти ризики з по­крит­тям по­над $80 млн у пе­ре­страху­валь­них ком­паніях з рей­тин­га­ми на­дій­но­сті не ниж­че “А–” від рей­тин­го­вих агентств S&P та A.m.best з мож­ливістю роз­ши­рен­ня да­но­го об­ся­гу для окре­мих про­ек­тів.

— Які ризики іс­ну­ють для об’єк­тів аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки та які стра­хо­ві про­дук­ти мо­жуть за­без­пе­чи­ти по­крит­тя цих ри­зи­ків?

— Особ­ливістю да­них об'єк­тів є їх­нє розта­шу­ван­ня “про­сто неба”. Від­по­від­но, оче­вид­ни­ми для та­ких об'єк­тів є ризики, пов'яза­ні з при­род­ни­ми яви­ща­ми, як-от: бу­ря, ура­ган, град, по­вінь. Крім то­го, не за­бу­ва­ти­ме­мо, що це ви­со­ко­тех­но­ло­гіч­ні об'єк­ти зі склад­ною елек­трон­ною та ме­ханіч­ною ча­сти­на­ми — то­му іс­ну­ють про­гра­ми, що про­по­ну­ють за­хист від ри­зи­ків по­лом­ки об­лад­нан­ня. Окре­ма група — так звані “со­ціаль­ні ризики”. Страху­ван­ня про­по­нує за­хист від кла­сич­ної кра­діж­ки та ін­ших про­ти­прав­них дій третіх осіб. До­сить ве­ли­ким по­пи­том ко­ри­стуєть­ся спе­ціальне по­крит­тя “війсь­ко­вих ри­зи­ків” — са­бо­та­жу, ди­вер­сій та ін­ших подіб­них ри­зи­ків. Мож­ли­ве та­кож страху­ван­ня ри­зи­ків те­ро­ри­стич­них атак.

Як­що для окуп­но­сті про­ек­ту необ­хідне по­крит­тя фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту, є роз­ши­рен­ня, що пе­ред­ба­чає від­шко­ду­ван­ня від втра­ти при­бут­ку, що спри­чи­не­на вп­ли­вом стра­хо­вої події на об'єкт.

— Які про­гра­ми страху­ван­ня про­по­нує ва­ша ком­панія для об’єк­тів аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки та про­ек­тів енер­го­е­фек­тив­но­сті?

— Про­грам до­сить ба­га­то. Страху­ван­ня ван­та­жів “від усіх ри­зи­ків” є пер­шим ета­пом при пе­ре­ве­зен­ні об­лад­нан­ня з за­во­ду-ви­роб­ни­ка або пор­ту до­став­ки до міс­ця мон­та­жу. Далі мож­на вклю­ча­ти страху­ван­ня будівель­но-мон­таж­них ри­зи­ків. Це ком­плекс­ний про­дукт, що доз­во­ляє убез­пе­чи­ти се­бе від по­ми­лок при ви­ко­нан­ні будівель­них робіт (непра­вильне будів­ниц­тво фун­да­мен­ту, ко­лон, збит­ки при мон­та­жі гон­до­ли віт­ря­ка, по­мил­ки будівель­ни­ків при мон­та­жі та під­клю­чен­ні си­стем то­що). Та­кож по­крит­тя вклю­чає ри­зик ви­ко­ри­стан­ня неякіс­них ма­теріалів та по­ми­лок, до­пу­ще­них під час про­ек­ту­ван­ня.

-94-

Ан­дрій Сем­чен­ко, на­чаль­ник де­пар­та­мен­ту ан­де­рай­тин­гу

АСК “ІНГО Украї­на” Крім то­го, ми про­по­нує­мо до­го­вір страху­ван­ня май­на “від усіх ри­зи­ків” та пе­ре­рви у ви­роб­ниц­тві. Цей до­го­вір зда­тен за­хи­сти­ти від збит­ків, що на­ста­ли вна­слі­док зов­ніш­ньо­го фі­зич­но­го впли­ву на об'єкт, по­лом­ки об­лад­нан­ня, втра­ти при­бут­ку в ре­зуль­таті ви­му­ше­но­го про­стою. Важ­ли­во те, що зав­дан­ня страховика — ідентифікувати клю­чо­ві ризики для кож­но­го кон­крет­но­го про­ек­ту та ви­ро­би­ти ре­ко­мен­да­ції для їх­ньо­го зни­жен­ня. То­му при прий­нят­ті об'єк­тів на страху­ван­ня за­лу­ча­ють­ся сюрвеєри й ін­же­не­ри. Ри­зик-ме­не­дже­ри здійс­ню­ють де­таль­ний аналіз про­ек­тів.

Стра­хо­ви­ки, що пра­ц­ю­ють зі склад­ни­ми тех­но­ло­гіч­ни­ми про­ек­та­ми, ма­ють сфор­му­ва­ти штат екс­пер­тів у цій га­лузі. Це доз­во­ляє за­без­пе­чи­ти чіт­кий та про­зо­рий про­цес вре­гу­лю­ван­ня стра­хо­вих ви­пад­ків. На­при­клад, спе­ціалі­сти на­шо­го ін­же­нер­но­го цен­тру ма­ють на­пра­цьо­ва­ний до­свід про­ве­ден­ня по­в­но­го ри­зик-ауди­ту. Спів­пра­ця ж з про­від­ни­ми неза­леж­ни­ми ком­панія­ми сюрвеєрів та ад­жастерів доз­во­ляє успіш­но вре­гу­льо­ву­ва­ти на­віть склад­ні стра­хо­ві ви­пад­ки за між­на­род­ни­ми стан­дар­та­ми.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.