“БІЗ­НЕС ПО­ВИ­НЕН ВМІТИ ЗАХИЩАТИСЯ, ЛОБІ­Ю­ВА­ТИ СВОЇ ІН­ТЕ­РЕ­СИ ТА СПІВ­ПРА­Ц­Ю­ВА­ТИ З ДЕР­ЖА­ВОЮ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Як ви прий­шли у сфе­ру без­пе­ки біз­не­су і як все по­ча­ло­ся?

— У мене в жит­ті інак­ше скла­сти­ся не мог­ло. В моїй сім'ї три по­колін­ня війсь­ко­вих, і ще я за­хо­плю­вав­ся ру­ко­паш­ним боєм. Тож я ство­рив клуб ру­ко­паш­но­го бою, зго­дом за­сну­вав охо­рон­ну ком­панію і до 1996 р. (ко­ли по­чав юри­дич­ну прак­ти­ку) зай­мав­ся охо­ро­ною та без­пе­кою. В цей пе­ріод про­тя­гом двох ро­ків очо­лю­вав служ­бу без­пе­ки в од­но­го з най­біль­ших біз­не­сменів Кри­му. Далі, впро­до­вж 1994-1996 рр., пра­ц­ю­вав у Фон­ді під­т­рим­ки на­ціо­наль­ної без­пе­ки Украї­ни, очо­лю­вав йо­го кримсь­ке пред­став­ниц­тво. То­му все бу­ло вза­є­мо­пов'яза­но.

— Ко­го вам до­ве­ло­ся за­хи­ща­ти пер­шим?

— Пер­шою бу­ла ме­ре­жа книж­ко­вих ма­га­зинів. Звіс­но, див­но, що ме­ре­жа книж­ко­вих ма­га­зинів то­ді, 1993 р., ви­кли­ка­ла певне за­ці­кав­лен­ня. Ми за­хи­ща­ли її, як це за­раз мод­но ка­за­ти, від рей­дерсь­кої ата­ки, хо­ча то­ді на­віть сло­ва та­ко­го ніх­то не знав. На влас­ни­ка цієї ме­ре­жі чи­ни­ли тиск, йо­го на­віть ви­кра­ли. І нам вда­ло­ся за­хи­сти­ти йо­го, йо­го сім'ю та біз­нес. На­далі ми впро­до­вж декіль­кох ро­ків охо­ро­ня­ли цю струк­ту­ру. Так ми і прий­шли в охо­ро­ну біз­не­су.

— Це схо­же на те, що від­бу­ваєть­ся за­раз? Іс­нує дум­ка, що си­ту­а­ція з без­пе­кою в Україні за­раз по­вто­рює 1990-ті ро­ки.

— Ду­маю, що це не так. У 1990-ті ро­ки все бу­ло на­ба­га­то про­сті­ше. Ще точ­но не бу­ло стіль­ки неке­ро­ва­ної сво­бо­ди, в країні не бу­ло вій­ни. За­раз має­мо непід­кон­троль­ний обіг зброї, агресію у сус­піль­стві, учас­ни­ків бой­о­вих дій. Цін­ність людсь­ко­го жит­тя змен­ши­ла­ся, і по­ру­шу­ва­ти нор­ми мо­ралі ста­ло лег­ше. У 1990-ті ро­ки в сус­піль­стві ще за­ли­ша­лась мо­раль, а біз­нес тіль­ки-но по­чи­нав роз­ви­ва­ти­ся. Ми всі бу­ду­ва­ли біз­нес-то­ва­ри­ст­во, ніх­то не ро­зу­мів, як це ро­би­ти, за яки­ми пра­ви­ла­ми, ку­ди має ру­хатись краї­на… Різ­ні пра­воохо­рон­ні ор­га­ни ще за­ли­ша­лись єди­ною, ве­ли­кою струк­ту­рою зі свої­ми пра­ви­ла­ми, тра­ди­ція­ми, і во­ни так са­мо шу­ка­ли щось но­ве, якісь ме­то­ди. То­ді бу­ло на­ба­га­то лег­ше, ніж за­раз.

— Носієм неке­ро­ва­ної сво­бо­ди є в то­му числі під­при­єм­ці, в них є еко­но­міч­на сво­бо­да й ре­сур­си. Для дер­жа­ви це за­гро­за чи мож­ливість?

— Біз­нес вже дав­но мав об'єднатися. Ство­ри­ти якісь пра­ви­ла і біль­ше впли­ва­ти на фор­му­ван­ня за­ко­но­дав­чо­го по­ля. Дер­жа­ва має не так ба­га­то функ­цій, го­ловне її зав­дан­ня — збе­рег­ти са­му се­бе й за­хи­сти­ти сус­піль­ство і кож­ну лю­ди­ну або да­ти від­чут­тя та­ко­го за­хи­сту. Ми на по­розі важ­ли­во­го політич­но­го ро­ку:

-100-

Сер­гій По­греб­ной, парт­нер Sayenko Kharenko, го­ло­ва прав­лін­ня гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції “Асо­ціа­ція про­фесіо­налів кор­по­ра­тив­ної без­пе­ки Украї­ни”

ви­борів Пре­зи­ден­та і Вер­хов­ної Ра­ди. В цій си­ту­а­ції біз­не­су вже час зро­зу­міти, що по­ря­ту­нок по­то­па­ю­чих — спра­ва рук са­мих по­то­па­ю­чих. Біз­нес по­ви­нен, по-пер­ше, біль­ше впли­ва­ти на си­ту­а­цію зі своїм влас­ним за­хи­стом, по-дру­ге, за­без­пе­чи­ти се­бе за­ко­но­дав­чим по­лем, по-третє, на­пра­ц­ю­ва­ти спіль­ні ви­мо­ги до дер­жав­них струк­тур що­до за­хи­сту дер­жа­ви. Дер­жав­ні струк­ту­ри ма­ють на­сам­пе­ред за­хи­ща­ти дер­жа­ву, а не ви­рі­шу­ва­ти якісь ін­ші су­пут­ні за­да­чі, які не від­по­ві­да­ють ве­ли­ким стра­те­гіч­ним ці­лям. Біз­нес ма­лий, се­ред­ній, ве­ли­кий — це ос­но­ва еко­но­міч­ної мо­ці дер­жа­ви, без неї дер­жа­ва іс­ну­ва­ти не мо­же. Бо це по­дат­ки, ро­бочі міс­ця, пра­виль­на політи­ка роз­вит­ку краї­ни. За­раз лю­ди виїж­д­жа­ють з Украї­ни, оскіль­ки не ба­чать май­бут­ньо­го, в них немає ро­бо­ти.

При цьо­му весь біз­нес на­ла­што­ва­ний оп­ти­мі­стич­но. Ми вчи­мо­ся но­ва­ціям, лі­дер­ству, ми ди­ви­мось у май­бут­нє, вив­чає­мо тех­но­ло­гії управ­лін­ня. Ми, звіс­но, мо­же­мо по­бу­ду­ва­ти будь-яку успіш­ну біз­нес-струк­ту­ру, але як­що

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.