“МИ СТА­ЛИ ЯКІСНІШЕ ТА ВИТОНЧЕНІШЕ ВЕ­СТИ СПРА­ВИ З ІНОЗЕМНИМИ ІН­ВЕ­СТО­РА­МИ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Юрій Кри­во­шея, пре­зи­дент та ке­ру­ю­чий парт­нер Українсь­ко­ка­надсь­ко­го спіль­но­го то­ва­ри­ства “То­рон­то-київ” ьо­го ра­зу ба­га­то змі­ни­лось порів­ня­но з по­пе­ред­нім Фо­ру­мом. Я це від­чув вже на офі­цій­но­му від­крит­ті в ду­же ці­кавій ло­ка­ції у цен­трі То­рон­то. Най­біль­ше вра­зи­ла кіль­кість лю­дей — їх бу­ло по­міт­но біль­ше. Вве­чері ро­бо­чо­го по­неділ­ка во­ни знай­шли час, щоб відві­да­ти ву­зь­ко­спе­ціалі­зо­ва­ну подію, при­свя­че­ну ін­ве­сти­ціям в Украї­ну. По­вір­те, в них бу­ло без­ліч варіан­тів, як про­ве­сти час. Ба­чив ба­га­то серй­оз­них лю­дей з українсь­кої діас­по­ри, які до­сяг­ли ве­ли­ких успіхів у жит­ті.

На та­ких зустрі­чах важ­ли­вим є ку­лу­арне спіл­ку­ван­ня. Ба­га­то ка­надців по­зи­тив­но та з ре­аль­ним за­ці­кав­лен­ням го­во­ри­ли про мож­ли­во­сті, які ба­чать в Україні, хо­ча біз­не­су в на­шій країні в них немає. Од­ні ка­жуть: “О’кей, бу­ло б ці­ка­во роз­г­ля­ну­ти”. Ін­ші пря­мо по­ві­дом­ля­ють про ба­жан­ня роз­мі­сти­ти кре­дит­ний ре­сурс. А це озна­чає, що ми го­во­ри­мо про ре­пу­та­цію, за­в­дат­ки, ско­ринг та без­ліч ін­ших кри­теріїв, яким має­мо за­до­воль­ня­ти. Це ка­жуть лю­ди та­ко­го рів­ня, що я ро­зу­мію: йдеть­ся не про мільй­он-два, а про якіс­но ін­ші об­ся­ги та три­валі тер­мі­ни. Один з ін­ве­сторів ска­зав, що для та­кої гео­гра­фії, як Украї­на, во­ни роз­гля­да­ють стар­то­ві су­ми у $100-200 млн, але чим біль­ше, тим кра­ще.

Де­я­кі го­во­рять так: “Юрію, я то­діто бу­ду в Україні. В Києві був. Хо­чу осо­би­сто при­дба­ти, вкла­сти мільй­ондва-п’ять у неру­хо­мість. Чи мо­же­те по­ра­ди­ти…”. Тоб­то во­ни ба­чать мож­ливість: за­раз вда­лий час вкла­да­ти в Украї­ну, зо­кре­ма в неру­хо­мість. Я не мо­жу роз­го­ло­шу­ва­ти іме­на, але це по­важ­ні лю­ди в Ка­на­ді — влас­ни­ки, зас­нов­ни­ки ком­паній. Ідеть­ся не ли­ше про кошти ком­паній, а й про при­ват­ні. Тут ін­ша пси­хо­ло­гія, бо це свої гро­ші. То­му це ду­же кру­тий сиг­нал.

Один зі спів­роз­мов­ни­ків за­раз пра­ц­ює з українсь­ким рин­ком. Він зізнав­ся, що як­би не при­свя­чу­вав 24 го­ди­ни на день своє­му Fmcgбіз­не­су в Ка­на­ді, то дав­но вже був би в Україні. Та­ке ба­жан­ня в ньо­го з’яви­лось піс­ля спіл­ку­ван­ня з CEO різ­них ка­надсь­ких фі­нан­со­вих груп. Він ствер­джує, що на­стрій в них при­близ­но та­кий: ви ще не в Україні? Ад­же, хлоп­ці, вже час”. Це ду­же ці­ка­во.

Змі­ни­лась при­ро­да діа­ло­гу. 2016 р. Ка­надсь­ко-українсь­ка тор­го­ва па­ла­та, ка­надсь­кий уряд та по­соль­ство про­во­ди­ли ін­ве­сти­цій­ний фо­рум. То­ді го­лов­ною ме­тою бу­ло від­кри­ти ка­надцям очі на Украї­ну як ін­ве­сти­цій­ну мож­ливість. Я був од­ним зі спі­керів, й ми ак­тив­но про­су­ва­ли Украї­ну. Ми­ну­ло два ро­ки, і я вже ба­чу вза­єм­ну за­ці­кав­леність: є ак­тив­ність з ка­надсь­ко­го бо­ку.

Пі­дви­щи­лась та­кож якість пре­зен­та­цій українсь­ких про­ек­тів. Це бу­ло про­фесій­но: ось на­ші біз­не­си, ось фі­нан­со­ві по­каз­ни­ки та про­гно­зи, тут нам по­тріб­но сто мільй­онів, щоб ви­ку­пи­ти до­лю в між­на­род­но­го парт­не­ра... Все у зро­зу­мі­лих між­на­род­ним ін­ве­сто­рам тер­мі­нах, чіт­ко, ці­ка­во. Від­по­від­но, від ауди­торії си­па­лись пи­тан­ня: “О.к., а скіль­ки по­тріб­но? Яка ка­піталі­за­ція? Яка оцін­ка ком­панії? А це пла­нує­те за­пу­сти­ти?”. І цей жва­вий діа­лог про­до­в­жу­вав­ся в ку­лу­а­рах.

Ці­ка­во, що крім “кла­сич­них” ін­ве­сти­цій­них про­ек­тів ка­надці за­раз ак­тив­но об­го­во­рю­ють ле­галі­за­цію збу­ту та вжи­ван­ня ма­ри­ху­а­ни. Це не про­сто роз­мо­ви: де­я­кі з при­сут­ніх ін­ве­сторів вже вкла­ли гро­ші в цю сфе­ру, хо­ча са­мі не вжи­ва­ють. Тоб­то це в Ка­на­ді за­раз на­скіль­ки ак­ту­аль­но, що ін­ве­сту­ють­ся сут­тєві кошти. В цьо­му, на­пев­но, мо­же бу­ти ці­ка­вий урок і для нас. Особ­ли­во як­що враху­ва­ти ди­вер­си­фі­ко­вані мож­ли­во­сті ви­ко­ри­стан­ня тех­ніч­ної куль­ту­ри в ін­ших га­лу­зях, на­при­клад у будів­ниц­тві.

В ці­ло­му, я ду­же за­до­во­ле­ний ре­зуль­та­та­ми: мені є з ким і про що ве­сти пе­ре­го­во­ри на­далі. Та­кож тре­ба від­да­ти на­лежне на­шим учас­ни­кам — ми ста­ли якісніше та витонченіше ве­сти спра­ви з іноземними ін­ве­сто­ра­ми. Вва­жаю, що че­рез якийсь час по­ба­чи­мо ре­аль­ні уго­ди та про­ек­ти за ре­зуль­та­та­ми Фо­ру­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.