“УКРАЇНСЬ­КИМ БІЗ­НЕ­СМЕ­НАМ СЛІД БУ­ТИ СМІЛИВІШИМИ ТА НАХАБНІШИМИ, ВЧИ­ТИ­СЯ РО­БИ­ТИ МІЖ­НА­РОД­НИЙ БІЗ­НЕС”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

аразі всі ви­кли­ки ство­рю­ють для нас біль­ше мож­ли­во­стей, ніж за всі ро­ки неза­леж­но­сті. Са­ме за­раз ми як ніко­ли рані­ше має­мо до­во­ди­ти свою спро­мож­ність пра­ц­ю­ва­ти в рам­ках між­на­род­ної біз­нес-спіль­но­ти.

В Україні з’яв­ля­ють­ся про­фесій­ні ко­ман­ди, ам­біт­ні про­ек­ти, смі­ливі рі­шен­ня, але це на­разі, рад­ше, ви­ня­ток. Краї­на змі­нюєть­ся, лю­ди шу­ка­ють собі за­сто­су­ван­ня, та ба­га­то хто ду­має, що си­сте­ма оці­нок не за­зна­ла змін. Як­що ми хо­че­мо кон­ку­ру­ва­ти зі світом, не тре­ба бо­я­ти­ся зди­ву­ва­ти йо­го знан­ня­ми, на­вич­ка­ми та іде­я­ми.

При­найм­ні, де­я­кі ре­фор­ми по­спри­я­ли ак­тиві­за­ції ро­бо­ти з ін­ве­сто­ра­ми в Україні. З’яв­ля­ють­ся ін­ве­сти­цій­ні фо­ру­ми ре­гіо­наль­но­го рів­ня, за­ко­но­дав­чі про­ек­ти зад­ля пі­дви­щен­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­б­ли­во­сті краї­ни. Впев­не­ний, що ін­ве­сто­ри ба­чать це. Са­ме то­му ми й спо­стері­гає­мо но­ву хви­лю за­ці­кав­ле­но­сті у віт­чиз­ня­них про­ек­тах. Та все ж го­ловне, що са­ме українсь­кий під­при­є­ме­ць мо­же ре­алі­зу­ва­ти влас­ні ам­бі­ції. Але тре­ба зро­зу­міти, чи є во­ни в ньо­го. Успіш­ні про­ек­ти іс­ну­ють, про­те ство­рю­ють їх здебіль­шо­го мо­лоді під­при­єм­ці, які орієн­ту­ють­ся на екс­порт та між­на­род­ні трен­ди. Змі­ни­ло­ся го­ловне — ін­ве­стор шу­кає про­ект, який від­чу­ває по­тре­би ча­су. Так, ство­рю­ю­чи су­час­ний за­вод з ви­го­тов­лен­ня ме­ду, ми ро­зу­мі­ли, що він є за­тре­бу­ва­ним. Хар­чо­ві про­дук­ти ви­со­кої яко­сті з еко­ло­гіч­но чи­стих ре­гіонів — це все­світ­ній тренд, і ми йо­му слі­дує­мо. Як­що “Бі­хайв” ро­зу­міє влас­ну зна­чи­мість для всієї га­лузі та краї­ни за­га­лом, то і вся ком­панія діє рі­шу­че. Ли­ше поєд­нан­ня тех­но­ло­гії, ко­ман­ди, а та­кож дов­го­стро­ко­вий аналіз трен­дів мо­жуть на­да­ти рі­шен­ня для ву­зь­ко­про­філь­них за­дач і за­ці­ка­ви­ти ін­ве­сто­ра.

Як­що го­во­ри­ти про за­ці­кав­леність між­на­род­них ін­ве­сторів ще 10 ро­ків то­му, то мож­на бу­ло ска­за­ти — гро­ші пли­ну­ти­муть рікою. Але ін­ве­сто­ри змі­ню­ють­ся, ці­кав­лять­ся но­ви­ми на­прям­ка­ми та ста­ють знач­но ви­мо­гливі­ши­ми, а україн­ці тим ча­сом мо­жуть ма­ло що за­про­по­ну­ва­ти. Ка­надсь­кі ін­ве­сто­ри доб­ре зна­ють та ро­зу­мі­ють на­шу краї­ну. Ма­ю­чи до­свід ро­бо­ти з віт­чиз­ня­ни­ми про­ек­та­ми та зна­ю­чи про всі ризики та­кої спів­пра­ці, во­ни ін­ве­сту­ють з обе­реж­ністю. На­разі важ­ко знай­ти гід­ний про­ект, ефек­тив­ність яко­го бу­де ре­аль­ною, а не на­ма­льо­ва­ною в біз­нес-плані. Я сам від­ки­даю ку­пу подіб­них ма­ло не кож­но­го дня. Українсь­ким біз­не­сме­нам слід бу­ти сміливішими та нахабнішими, вчи­ти­ся ро­би­ти між­на­род­ний біз­нес. Тре­ба вдо­воль­ня­ти свою спраглість до знань, зна­хо­ди­ти но­ві тех­но­ло­гії ви­роб­ництва, вчи­ти­ся пред­став­ля­ти свої здо­бут­ки. Та крім цьо­го мі­няєть­ся й світ, пер­спек­тив­ни­ми ста­ють трен­до­ві світо­ві на­прям­ки: “зе­ле­на” енер­ге­ти­ка, про­ек­ти, які гра­ють за пра­ви­ла­ми кру­го­вої еко­но­міки, кре­а­тив­на ін­ду­стрія — са­ме в них ін­ве­сту­ва­ти­муть у по­даль­шо­му. Ігор Ліскі, спі­взас­нов­ник Українсь­ко­го ін­сти­ту­ту май­бут­ньо­го (UIF), го­ло­ва ра­ди ди­рек­торів ком­панії “Ефек­тив­ні ін­ве­сти­ції”

Ін­ве­сто­ри нині ду­же ви­мо­г­ли­во став­лять­ся до українсь­ких про­ек­тів, ад­же іс­ну­ють фак­то­ри пі­дви­ще­но­го ри­зи­ку: вій­на, ко­руп­ція та по­віль­ні ре­фор­ми. Еле­мен­тар­ний брак до­віри як до краї­ни, так і до прин­ци­пів ве­ден­ня біз­не­су в ній. Під­при­єм­ці мо­жуть змі­ни­ти та­ке став­лен­ня ли­ше влас­ним при­кла­дом та чес­ни­ми про­ек­та­ми. Ми в ком­панії ро­би­мо це про­тя­гом ба­гатьох ро­ків. Ли­ше ба­жан­ня жи­ти й пра­ц­ю­ва­ти в Україні зму­шує зно­ву і зно­ву по­вер­та­ти­ся до цієї без­кі­неч­ної ро­бо­ти. Ство­рю­ва­ти ін­ве­сти­цій­но при­ва­б­ли­вий біз­нес, ре­алі­зо­ву­ва­ти ша­лені, на пер­ший по­гляд, ідеї — зав­дан­ня моєї ком­панії. Мене ніх­то не пе­ре­ко­нає, що зро­би­ти за­раз вда­лий про­ект та за­лу­чи­ти ін­ве­сторів з усьо­го світу в Украї­ну немож­ли­во.

-121-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.