“ІН­ВЕ­СТУ­ВАН­НЯ МАЄ ПСИХОЛОГІЧНУ СКЛА­ДО­ВУ — ГРО­ШІ ЛЮБ­ЛЯТЬ СПОКІЙ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Да­ни­ло Білак має більш ніж 25-річ­ний до­свід ро­бо­ти в Україні, зо­кре­ма в яко­сті юри­дич­но­го рад­ни­ка між­на­род­них ком­паній у сфе­рах енер­ге­ти­ки, аг­ро, ін­фра­струк­ту­ри та ІТ. До сво­го при­зна­чен­ня на по­са­ду керів­ни­ка Офі­су із за­лу­чен­ня та під­т­рим­ки ін­ве­сти­цій пан Білак пра­ц­ю­вав ке­ру­ю­чим парт­не­ром київсь­ко­го офі­су CMS Cameron Mckenna. Сво­го ча­су був рад­ни­ком Business Ombudsman Institution і стар­шим екс­пер­том з пи­тань дер­жав­но­го управ­лін­ня Про­гра­ми роз­вит­ку ООН (UNDP). В ін­терв'ю БІЗ­НЕ­СУ Да­ни­ло Білак роз­по­вів про на­строї ін­ве­сторів, ре­алі­зо­вані про­ек­ти, пер­спек­тив­ні уго­ди та мож­ли­во­сті по­кра­щен­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Україні

— Ви очо­лює­те Офіс із за­лу­чен­ня та під­т­рим­ки ін­ве­сти­цій уже два ро­ки. Чо­го на­разі до­сяг­ли?

— Нещо­дав­но ми здійс­ни­ли важ­ли­вий ін­сти­ту­цій­ний крок, за­вер­шив­ши транс­фор­ма­цію Ukraineinvest з кон­суль­та­тив­но-до­рад­чо­го ор­га­ну в під­звіт­ну прем'єр-мініст­ру Украї­ни дер­жав­ну уста­но­ву. Моя по­са­да та­кож змі­ни­лася: я вже не ди­рек­тор Офі­су із за­лу­чен­ня та під­т­рим­ки ін­ве­сти­цій, а Го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди дер­жав­ної уста­но­ви. Фак­тич­но мої функ­ції не змі­ни­ли­ся, але від­по­ві­даль­ність є на­ба­га­то ви­щою.

На мій по­гляд, най­важ­ливі­шим до­сяг­нен­ням є те, що краї­на на­разі прой­ш­ла по­во­рот­ний мо­мент та зна­хо­дить­ся на якіс­но но­во­му ета­пі. Украї­на за­раз кон­ку­рує з ба­гатьма сусід­ні­ми краї­на­ми: По­льщею, Бол­гарією, Угор­щи­ною, Сло­вач­чи­ною, Сер­бією, Чехією. Остан­нім ча­сом ми спо­стері­гає­мо знач­ну за­ці­кав­леність з бо­ку світо­вих грав­ців, які ма­ють пла­ни інвестувати в Украї­ну. Ми фо­ку­сує­мо­ся на за­лу­чен­ні ін­ве­сти­цій у сек­то­ри ви­роб­ництва з ви­со­кою до­да­ною вар­тістю, щоб роз­бу­ду­ва­ти су­час­ну еко­но­міку ХХІ століт­тя та ін­те­гру­ва­ти Украї­ну в світо­ві лан­ц­ю­ги ство­рен­ня вар­то­сті.

Яс­кра­вим при­кла­дом є ві­до­ма ав­стрійсь­ка ком­панія HEAD, яка ви­роб­ляє спор­тивне об­лад­нан­ня. Пред­став­ни­ки ком­панії роз­гля­да­ли на пред­мет ін­ве­сту­ван­ня п'ять країн у ре­гіоні, в то­му числі й Украї­ну. На їх­нє про­хан­ня ми роз­г­ля­ну­ли ін­ве­сти­цій­ні кри­терії ком­панії та визна­чи­ли чо­ти­ри ре­гіо­ни, що за­до­воль­ня­ють ці кри­терії. На­ша ко­ман­да су­про­вод­жу­ва­ла пред­став­ни­ків ком­панії, на­ла­го­ди­ла кон­так­ти з міс­це­вою вла­дою. Зре­штою во­ни обра­ли Він­ни­цю, де був ін­ду­стріаль­ний парк, який їх вла­што­ву­вав. HEAD під­пи­са­ла Ме­мо­ран­дум про по­ро­зу­мін­ня з Він­ни­ць­кою місь­кра­дою та Він­ни­ць­кою ОДА, від­по­від­но до яко­го ком­панія пла­нує будів­ниц­тво за­во­ду з ви­роб­ництва зна­ряд­дя для зи­мо­вих видів спор­ту. Ба­га­то­мільй­он­ний ін­ве­сти­цій­ний про­ект доз­во­лить ство­ри­ти знач­ну кіль­кість ро­бо­чих міс­ць про­тя­гом на­ступ­них п'яти ро­ків та до­по­мо­же зро­би­ти Він­ни­цю ві­до­мим мі­стом у гірсь­ко­лиж­но­му спор­ті за­в­дя­ки ви­со­ко­му рів­ню пізна­ва­но­сті брен­да HEAD в світі. Про­цес ви­роб­ництва HEAD є на­пі­вав­то­ма­ти­зо­ва­ним, в ньо­му ви­ко­ри­сто­вуєть­ся ве­ли­ка кіль­кість

-122-

спе­ціалі­зо­ва­но­го об­лад­нан­ня з елек­трон­ним управ­лін­ням, що має ви­со­ку до­да­ну вар­тість. Це спри­я­ти­ме ство­рен­ню тех­но­ло­гіч­но­го ви­роб­ництва та ро­бо­чих міс­ць для ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків, що доз­во­лить асо­ці­ю­ва­ти Украї­ну з ві­до­ми­ми в усьо­му світі брен­да­ми.

Вза­галі, за­раз ве­ли­ка ча­сти­на ро­бо­ти Ukraineinvest спря­мо­ва­на на те, аби зла­ма­ти шаб­лон, змі­ни­ти нега­тивне сприй­нят­тя Украї­ни по­тен­цій­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми, по­яс­ни­ти їм, чо­му сю­ди вар­то і ви­гід­но вкла­да­ти кошти. Ад­же ін­ве­сту­ван­ня має психологічну скла­до­ву — гро­ші люб­лять спокій. Біз­не­смен хо­че бу­ти пе­вен, що йо­го вкла­ден­ням ні­чо­го не за­гро­жує, а біз­нес-се­ре­до­ви­ще є ста­біль­ним та пе­ред­ба­чу­ва­ним.

— І як же це зро­би­ти?

— Я за­вжди ка­жу ін­ве­сто­рам: “Не дивіть­ся на Украї­ну крізь приз­му остан­ніх 27 ро­ків, то­му що ли­ше чо­ти­ри ро­ки то­му ми по­ча­ли бу­ду­ва­ти дер­жа­ву”. На­ша ро­бо­та — по­ка­за­ти, що за ці ро­ки зроб­ле­но. Хо­чу на­га­да­ти, що май­же п'ять ро­ків то­му краї­на втра­ти­ла 20% ВВП, 60% вар­то­сті на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, а та­кож 7% те­ри­торії че­рез анексію Кри­му та вій­ну в Дон­басі.

Але від­то­ді си­ту­а­ція знач­но поліп­ши­лась, еко­но­міку вда­ло­ся ста­білі­зу­ва­ти і на­віть по­вер­ну­ти до зрос­тан­ня. ВВП зрос­тає вже де­сять квар­талів по­спіль. По­ча­ли­ся ре­фор­ми, ба­га­то що за­про­ва­д­жуєть­ся на ре­гіо­наль­но­му рів­ні. Для ін­ве­сторів, які за­ли­ши­ли­ся в Україні піс­ля Май­да­ну, ми по­к­ра­щи­ли умо­ви по­даль­шої ро­бо­ти (на­при­клад, з по­чат­ку ми­ну­ло­го ро­ку во­ни до­да­ли до на­шої еко­но­міки по­над $700 млн). Не все це “но­ві” гро­ші й фір­ми, але як­що біз­нес за­раз ви­рі­шує роз­ши­рю­ва­ти­ся й роз­ви­ва­ти­ся — це чу­до­вий сиг­нал. Під­при­єм­ці, які пра­ц­ю­ють тут дав­но і зна­ють си­ту­а­цію зсе­ре­ди­ни, не ста­ли б дар­ма ри­зи­ку­ва­ти, як­би не ба­чи­ли змін на кра­ще.

— Скіль­ки ча­су про­хо­дить з мо­мен­ту за­ці­кав­ле­но­сті ін­ве­сто­ра у про­ек­ті до без­по­се­ред­ньо­го вкла­ден­ня гро­шей?

— Спо­чат­ку іно­зем­на де­ле­га­ція при­бу­ває до краї­ни, що за­ці­ка­ви­ла, і визна­чаєть­ся з по­тен­цій­ни­ми сфе­ра­ми ін­ве­сту­ван­ня та ре­гіо­на­ми. Це мо­же три­ва­ти на­віть кіль­ка ро­ків. А з мо­мен­ту обран­ня об'єк­та до са­мо­го ін­ве­сту­ван­ня про­хо­дить 18-36 мі­ся­ців. Ukraineinvest вже два ро­ки пра­ц­ює з іноземними ком­панія­ми, що май­же го­то­ві інвестувати в українсь­ку еко­но­міку. Як­що всі паз­ли скла­дуть­ся, ці ін­ве­сти­ції мо­жуть з'яви­ти­ся ду­же ско­ро.

— А з яки­ми ком­панія­ми за­раз пра­ц­ює Ukraineinvest?

— Як я вже зга­ду­вав, до нас остан­нім ча­сом звер­та­ють­ся пред­став­ни­ки світо­вих ком­паній що­до мож­ли­во­стей ін­ве­сту­ван­ня. На­разі три­ва­ють пе­ре­го­во­ри з ба­гатьма ком­панія­ми, але по­ки не всю ін­фор­ма­цію ми мо­же­мо опри­люд­ню­ва­ти.

За­раз пра­ц­ю­є­мо з фран­цузь­кою ком­панією Alstom що­до мож­ли­во­сті ло­калі­за­ції в Україні ви­роб­ництва

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.