“РІВЕНЬ ЗАЛУЧЕНОСТІ НА­ШИХ СПІВ­РОБІТ­НИ­КІВ — 92%”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Чи важ­ко за­раз знай­ти і втри­ма­ти квалі­фі­ко­вані кад­ри? Як мо­ти­ву­ва­ти ко­лек­тив на успіх та ко­манд­ну вза­є­модію?

— Нас­прав­ді знай­ти та втри­ма­ти квалі­фі­ко­ва­них, та­ла­но­ви­тих спів­робіт­ни­ків за­вжди непро­сто, це по­стій­ний ви­клик, який транс­фор­муєть­ся, оскіль­ки нав­ко­лиш­ній світ та очіку­ван­ня змі­ню­ють­ся. Ми орієн­тує­мось на за­лу­чен­ня як мо­лоді, так і до­свід­че­них про­фесіо­налів, про­по­ну­ю­чи по­стій­ний роз­ви­ток, участь у на­ди­ха­ю­чих про­ек­тах та мож­ливість ста­ти ча­сти­ною на­шої ко­ман­ди та сім’ї Coca-сola HBC Ukraine and Moldova. Ми ра­зом, як ко­ман­да, до­ся­гає­мо успі­ху зав­дя­ки фі­ло­со­фії “Політ до мрії” (Fly to the Dream). На­ша ко­ман­да бізнес-лі­дерів спіль­но ви­бу­до­вує цілі та стра­те­гію ком­панії, до­но­сить ос­нов­ні пріо­ри­те­ти до кож­но­го спів­робіт­ни­ка, на­ди­хає на до­сяг­нен­ня над­зви­чай­них ре­зуль­татів у що­ден­ній ро­бо­ті. Кор­по­ра­тив­на куль­ту­ра ком­панії зас­но­ва­на на став­лен­ні до ро­бо­ти як до влас­но­го біз­не­су, спів­пра­ці та до­сяг­нен­ні ви­со­ких ре­зуль­татів (Ownership, Collaboration&high-performance mindset). Рівень залученості на­ших спів­робіт­ни­ків — 92%, що ви­ще, ніж в се­ред­ньо­му в ін­ших ви­со­ко­е­фек­тив­них ком­паніях у світі.

— Яку роль у Hr-стра­те­гії ком­панії віді­грає Hr-бізнес-парт­нер­ство?

— Ми, як де­пар­та­мент по ро­бо­ті з пер­со­на­лом, пи­шає­мось тим, що ви­бу­ду­ва­ли по-справж­ньо­му парт­нерсь­кі від­но­си­ни з усі­ма функ­ція­ми та клю­чо­ви­ми стейк­хол­де­ра­ми. Ми є аген­та­ми змін та ін­но­ва­цій у на­шій ком­панії, і са­ме ми іні­ці­ює­мо стра­те­гіч­ні рі­шен­ня що­до пер­со­на­лу та до­по­ма­гає­мо біз­не­су до­ся­га­ти цілей зав­дя­ки залученості спів­робіт­ни­ків. Од­ним з ос­нов­них пріо­ри­тетів в на­шій ро­бо­ті є Клієн­то­орієн­то­ваність, що є над­зви­чай­но важ­ли­вою не ли­ше для Тор­го­вої функ­ції, а й для всіх ін­ших. Са­ме та­кий під­хід до­по­ма­гає нам і на­далі пе­ре­ма­га­ти на рин­ку ра­зом з клієн­та­ми.

— Що в су­час­них ре­аліях відріз­няє хо­ро­шо­го ро­бо­то­дав­ця від по­га­но­го? Чи все ви­рі­шує роз­мір за­робіт­ної пла­ти?

— Не­за­леж­но від су­час­них трен­дів що­до ро­бо­ти з пер­со­на­лом, для нас на­ші лю­ди за­вжди на пер­шо­му міс­ці в усьо­му, що ми ро­би­мо. Ми, як ком­панія, змі­нює­мось, щоб ста­ва­ти ближ­че до на­ших клієн­тів та бу­ти без­за­пе­реч­ним лі­де­ром на рин­ку на­поїв, бо це ле­жить у сер­ці на­шої стра­те­гії. Але ми та­кож змі­нює­мо­ся як ро­бо­то­да­ве­ць, на­ма­га­ю­чись під­т­ри­ма­ти від­чут­тя од­ної сім’ї (One Family). Ми пи­шає­мо­ся тим, що на­дає­мо рів­ні мож­ли­во­сті як по­чат­ків­цям, так і до­свід­че­ним фахів­цям та про­до­в­жує­мо зрос­та­ти ра­зом. І ми до­ся­гає­мо ви­со­ких ре­зуль­татів: май­же 90% при­зна­чень на керів­ні по­са­ди від­бу­ваєть­ся На­талія Пин­тя, ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту пер­со­на­лу

Coca-сola HBC Ukraine and Moldova

зсе­ре­ди­ни. Хо­чу та­кож за­зна­чи­ти, що за­раз для ба­гатьох лю­дей важ­ли­вий не тіль­ки рівень опла­ти та ком­форт на ро­бо­чо­му міс­ці, а й со­ціаль­на скла­до­ва — що са­ме ро­бить ком­панія для сус­піль­ства, як дбає про нав­ко­лиш­нє се­ре­до­ви­ще. І са­ме со­ціаль­на від­по­ві­даль­ність ком­панії стає все ва­го­мі­шим кри­терієм при ви­борі міс­ця ро­бо­ти.

— Чи вар­то ро­бо­то­дав­цю при­ді­ля­ти ува­гу здійс­нен­ню мрій спів­робіт­ни­ків та сту­пе­ню їх­ньої за­до­во­ле­но­сті жит­тям?

— Над­зви­чай­но важ­ли­вим є та­кож за­лу­ча­ти спів­робіт­ни­ків до прий­нят­тя рі­шень, на­да­ва­ти біль­ше по­в­но­ва­жень та мо­ти­ву­ва­ти на до­сяг­нен­ня мрій. Дав­но ми­ну­ли ча­си, ко­ли ди­рек­тив­ні ме­то­ди управ­лін­ня вва­жа­лись прий­нят­ни­ми. Ли­ше вмо­ти­во­ва­на та за­хопле­на спра­вою лю­ди­на здат­на мрія­ти та до­ся­га­ти мрій, здат­на до­ла­ти всі пе­реш­ко­ди і ми­сли­ти ка­те­горія­ми зрос­тан­ня, вчи­тись на пе­ре­мог­ах та по­раз­ках, пе­ре­тво­рю­ю­чи їх на важ­ливі ща­б­лі на шля­ху зрос­тан­ня. І ми пи­шає­мось тим, що є са­ме та­кою ко­ман­дою про­фесіо­налів та од­но­дум­ців. Як ста­ти ча­сти­ною на­шої ко­ман­ди, спи­тає­те ви? А від­по­відь про­ста: ба­жан­ня пра­ц­ю­ва­ти, до­кла­да­ти до­дат­ко­вих зу­силь, вчи­тись та бра­ти на се­бе від­по­ві­даль­ність, під­т­ри­му­ва­ти ко­лег та на­ди­ха­ти на ре­зуль­тат — ось що змо­же зро­би­ти вас успіш­ним ра­зом із на­ми!

-31-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.