“СТРАТЕГІЯ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ: ПРАЦЮЄМО З КАН­ДИ­ДА­ТА­МИ З САДОЧКА”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Нас­кіль­ки змі­ни­лась роль Hr-спе­ціалістів у ро­бо­ті віт­чиз­ня­но­го біз­не­су?

— Роль управ­лін­ня пер­со­на­лом у віт­чиз­ня­но­му біз­несі зрос­ла за остан­ні п’ять ро­ків і змі­ни­лась. Сприй­нят­тя суті функ­ції пе­ре­хо­дить від па­ра­диг­ми “кад­ро­ви­ки” (ба­зо­ві серві­си для біз­не­су) до “управ­лін­ня та­лан­та­ми” (парт­нер­ство та лі­дер­ство). А сам пер­со­нал сприй­ма­ють не як ре­сурс (за­трат­на ча­сти­на), а як людсь­кий ка­пітал ком­панії, а от­же, визна­ють необ­хід­ність ін­ве­сту­ван­ня в лю­дей, оскіль­ки ка­пітал на­бу­ваєть­ся і збіль­шуєть­ся шля­хом ін­ве­сту­ван­ня. В аг­ро­га­лузі за­діяні близь­ко 6% на­се­лен­ня Украї­ни, на рин­ку — по­над 50 тис. сіль­госппід­при­ємств, і ли­ше 18 з них — ве­ли­кі. Тіль­ки в “Укр­ленд­фар­мінг” з ураху­ван­ням се­зон­них пра­ців­ни­ків за­діяні близь­ко 30 тис., а це — ве­ли­кі мож­ли­во­сті та ве­ли­кі ри­зи­ки од­но­час­но. Hr-функ­ція в “Укр­ленд­фар­мінг” за­раз — це парт­нер у пла­ну­ван­ні стра­те­гії Групи ком­паній, у то­му числі в ро­з­ра­хун­ку ри­зи­ків, пов’яза­них зі змі­на­ми на рин­ку.

-40-

На­талія Ро­ма­нен­ко, ди­рек­тор з управ­лін­ня пер­со­на­лом

Групи ком­паній “Укр­ленд­фар­мінг”

Група ком­паній “Укр­ленд­фар­мінг” — українсь­ка вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на аг­ро­про­ми­сло­ва ком­панія, яка є од­ним з лі­дерів аг­рар­но­го рин­ку Украї­ни за об­ся­гом зе­мель­но­го бан­ку, ви­роб­ниц­твом мо­ло­ка і м’яса та кіль­кістю ство­ре­них ро­бо­чих міс­ць. В ін­терв’ю БІЗ­НЕ­СУ На­талія Ро­ма­нен­ко, ди­рек­тор з управ­лін­ня пер­со­на­лом аг­ро­хол­дин­гу, роз­по­ві­ла про роль HR у біз­несі, мі­леніалів, від­тік кад­рів за кор­дон та нема­теріаль­ну мо­ти­ва­цію пра­ців­ни­ків

— Що цін­но­го HR за­раз мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти біз­не­су? — Зви­чай­но, HR має за­без­пе­чи­ти для біз­не­су ба­зо­вий сервіс: ство­ри­ти людсь­кий ка­пітал та ефек­тив­но йо­го за­лу­ча­ти. Ми оп­ти­мі­зу­ва­ли бізнес-про­це­си та за­лу­чен­ня пер­со­на­лу, спи­ра­ю­чись на між­на­род­ний до­свід і ре­алії біз­не­су в Україні.

Та бізнес транс­фор­муєть­ся, і “ей­ча­ри”, зна­ю­чи всі біз­не­сре­алії, мо­жуть до­по­мог­ти зро­би­ти цей про­цес успіш­ні­шим зав­дя­ки враху­ван­ню по­треб усіх стейк­хол­дерів біз­не­су. То­му Hr-фахів­ці ство­рю­ють се­ре­до­ви­ще лі­дер­ства і са­мі ста­ють лі­де­ра­ми.

Та най­го­лов­ні­ше — “ей­ча­ри” є ам­ба­са­до­ра­ми цін­но­стей у біз­несі. На­при­клад, у на­шій ком­панії управ­лін­ня пер­со­на­лом по­бу­до­ване на та­ких цін­но­стях, як: до­три­ман­ня за­кон­но­сті, чес­ність, до­три­ман­ня зо­бов’язань, по­ва­га до лю­дей, їх­ньої унікаль­но­сті і пра­г­нень то­що. Та­кож серед на­ших цін­но­стей — про­фесій­ність. Ад­же все, що роб­лять на­ші спе­ціалі­сти, во­ни роб­лять са­мо­від­да­но.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.