“МИ ВІРИ­МО В ТЕ, ЩО АБ­СО­ЛЮТ­НО КОЖ­НА ЛЮ­ДИ­НА Є ТАЛАНОВИТОЮ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Які ме­то­ди доз­во­ля­ють збе­рег­ти квалі­фі­ко­вані кад­ри?

— Їх ба­га­то, але ми зо­се­реджує­мось на най­е­фек­тив­ні­ших. Пе­редусім бізнес змо­же утри­му­ва­ти лю­дей, як­що за­без­пе­чить пер­спек­ти­ви про­фесій­но­го зрос­тан­ня. Спе­ціалі­сти от­ри­му­ють мож­ливість бу­ти кон­ку­рент­ни­ми на рин­ку пра­ці три­ва­лий час, а ком­панія — вмо­ти­во­ва­них на по­стій­ний роз­ви­ток фахів­ців. Окрім цьо­го важ­ли­во ще на ета­пі об­го­во­рен­ня умов спів­пра­ці визна­чи­ти спіль­ні цін­но­сті біз­не­су та кан­ди­да­та. Та­ким чи­ном бу­де до­сяг­ну­то си­нер­гії, що є за­по­ру­кою три­ва­лої спів­пра­ці. І, зви­чай­но, ро­бо­то­да­ве­ць має га­ран­ту­ва­ти кон­ку­рент­ний ком­пен­са­цій­ний па­кет, який вра­хо­вує рин­ко­вий стан та очіку­ван­ня фахів­ців.

Про­ти­дія­ти від­то­ку квалі­фі­ко­ва­них фахів­ців за кор­дон ли­ше са­мо­му біз­не­су непро­сто. Тут зу­сил­ля ма­ють об’єд­на­ти і дер­жа­ва, і бізнес, і сус­піль­ство. Що­ро­ку Іт­га­лузь в Україні зрос­тає на 20-25%. Це доз­во­ляє на­шим фахів­цям пі­дви­щу­ва­ти свій про­фесіо­налізм та зрос­та­ти ра­зом з ін­ду­стрією. Остан­нім ча­сом ми по­мі­чає­мо зво­рот­ню тен­ден­цію серед Іт-спе­ціалістів: ті, хто виїж­д­жав з краї­ни че­рез політич­ну си­ту­а­цію, за­раз по­вер­та­ють­ся. Го­ловне — збе­рег­ти цей по­зи­тив­ний тренд для на­шої ін­ду­стрії та роз­по­всю­ди­ти йо­го на ін­ші.

— Як за­без­пе­чи­ти за­лу­ченість кад­рів, їх­ній ін­те­рес до про­ек­тів ком­панії, про­ак­тив­ну по­зи­цію?

— Це пи­тан­ня є ак­ту­аль­ним у всі ча­си іс­ну­ван­ня біз­не­су. Як на мене, універ­саль­них та швид­коді­ю­чих ін­стру­мен­тів за­лу­чен­ня лю­дей до ро­бо­ти немає. Все за­ле­жить від ве­ли­кої кіль­ко­сті фак­торів: нас­кіль­ки цін­но­сті лю­ди­ни спів­па­да­ють з цін­но­стя­ми ком­панії, нас­кіль­ки во­на ро­зу­міє та розді­ляє цілі біз­не­су, чи від­чу­ває ком­форт та має по­зи­тив­ний до­свід спів­пра­ці з ко­ман­дою, чи від­чу­ває лю­ди­на спра­вед­ли­ве став­лен­ня до се­бе, чи є у неї до­стат­ньо мож­ли­во­стей для про­фесій­но­го та пер­со­наль­но­го зрос­тан­ня. Ми в EPAM Ukraine сфо­ку­со­вані са­ме на цих фак­то­рах, во­ни є ос­но­вою на­шої стра­те­гії ро­бо­ти з людь­ми.

— Ча­сто робіт­ни­ки йдуть, як­що не ба­чать пер­спек­тив зрос­тан­ня. В чо­му сек­рет успіш­но­го по­шу­ку та про­су­ван­ня та­лан­тів?

— Ми віри­мо в те, що аб­со­лют­но кож­на лю­ди­на є талановитою. Важ­ли­во ли­ше ство­ри­ти умо­ви для ре­алі­за­ції її та­лан­ту. Поді­люсь на­шим до­сві­дом з цьо­го пи­тан­ня. З 2013 р. у ком­панії успіш­но пра­ц­ює про­гра­ма внут­ріш­ньої мо­біль­но­сті. Во­на пе­ред­ба­чає мож­ливість змі­ни обов’яз­ків, під­розді­лу, про­ек­ту то­що, як­що спе­ціаліст не ба­чить для се­бе пер­спек­ти­ви на по­точ­но­му міс­ці. Та­ким чи­ном наш бізнес ство­рює умо­ви для ре­алі­за­ції по­тен­ціа­лу лю­ди­ни в се­ре­дині ком­панії. Та­кож ми за­про­ва­ди­ли про­гра­му мен­то­рин­гу (на­став­ництва) для роз­вит­ку ін­же­нер­них та управ­лінсь­ких на­ви­чок та ком­пе­тен­цій.

У про­су­ван­ні та­лан­тів нам до­по­ма­гає щоріч­на про­гра­ма Impact Award. Но­мі­на­ція та участь у ній — це чіт­кий Оле­ся Ки­риль­чук, ди­рек­тор з управ­лін­ня пер­со­на­лом ком­панії EPAM Ukraine по­сил що­до то­го, яка по­ведін­ка ці­нуєть­ся бізнесом та як мож­на ста­ти успіш­ним.

Це ли­ше ча­сти­на іні­ціа­тив, спря­мо­ва­них на ство­рен­ня се­ре­до­ви­ща для роз­крит­тя людь­ми сво­го по­тен­ціа­лу в ком­панії.

— Нас­кіль­ки важ­ли­ву роль освіт­ні про­гра­ми віді­г­ра­ють у ва­шій га­лузі?

— В Іт-ін­ду­стрії стек тех­но­ло­гій, з яки­ми пра­ц­ю­ють ін­же­не­ри, змі­нюєть­ся кож­ні два-три ро­ки. Са­ме то­му в EPAM Ukraine си­сте­ма освіти, здо­бут­тя но­вих знань та на­ви­чок по­бу­до­ва­на за прин­ци­пом без­пе­ре­рв­но­го нав­чан­ня. Ко­жен про­гра­міст мо­же об­ра­ти будь-який курс від­по­від­но до на­прям­ку сво­го про­фесій­но­го роз­вит­ку. Це мож­на зро­би­ти у най­з­руч­ні­ший спо­сіб: ди­стан­цій­но, ауди­тор­но ра­зом з групою чи са­мо­стій­но за до­по­мо­гою он­лайн­кур­су. Близь­ко 50% фахів­ців, з яки­ми спів­пра­ц­ює ком­панія, є слу­ха­ча­ми внут­ріш­ніх освіт­ніх іні­ціа­тив. Крім то­го, фор­малі­зо­ване нав­чан­ня під­т­ри­муєть­ся й у про­фесій­них спіль­но­тах, їх налі­чуєть­ся близь­ко 50 в усіх на­ших офі­сах в Україні.

Ще раз звер­ну ува­гу на ді­ю­чу си­сте­му мен­то­рин­гу. Все це об’єд­нуєть­ся в за­галь­ну си­сте­му управ­лін­ня знан­ня­ми.

-53-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.