“НЕ ЗНАЄШ, ЯК ВЧИНИТИ, РОБИ ПО ЗА­КО­НУ”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Чи дав­но ви в кор­по­ра­тив­ній без­пе­ці і як прий­шли до цієї сфе­ри?

— Я ге­не­рал-май­ор мілі­ції у від­став­ці. 19 ро­ків слу­жив в УВС у До­не­ць­ку, з 2011 р. по 2013 р. очо­лю­вав місь­ке управ­лін­ня, по­тім рік — УВС Ми­ко­лаївсь­кої об­ласті. Спе­ціаліст у кар­но­му роз­шу­ку. Піс­ля звіль­нен­ня з ор­ганів внут­ріш­ніх справ од­ра­зу зай­няв­ся ак­тив­ною діяль­ністю. По­чав ро­бо­ту із за­хи­сту еко­но­міч­них прав та гос­по­дарсь­кої діяль­но­сті. Ро­бо­та в пра­воохо­рон­них ор­га­нах, звіс­но, да­ла мені ба­зу, ос­но­ву в ме­то­дах та під­хо­дах. Але спо­чат­ку не ви­ста­ча­ло знань з внут­ріш­ньо­го устрою під­при­єм­ства і са­мої фі­ло­со­фії по­бу­до­ви біз­не­су. Заз­ви­чай фі­ло­со­фію ко­мер­цій­но­го під­при­єм­ства ви­бу­до­вує влас­ник. Він вста­нов­лює пра­ви­ла ро­бо­ти сво­го біз­не­су й цілі, яких він має до­сяг­ти. Визна­чає, це по­чат­ко­вий про­ект для по­даль­шо­го роз­вит­ку чи ще од­на скла­до­ва, але ін­шо­го на­прям­ку. Від­по­від­но до цьо­го ви­бу­до­вуєть­ся й си­сте­ма без­пе­ки.

— Ці­ка­ва річ фі­ло­со­фія ко­мер­цій­ної струк­ту­ри, яку ство­рює влас­ник. Як лю­дині, яка прий­ш­ла в кор­по­ра­тив­ну без­пе­ку з си­ло­вих струк­тур, швид­ко зро­зу­міти цю фі­ло­со­фію?

— Це дво­сто­рон­ній рух влас­ни­ка і без­пе­ко­ви­ка. Спе­ціаліст про­по­нує по­слу­ги з ор­гані­за­ції без­пе­ки, а влас­ник вста­нов­лює осо­би­сті рам­ки із за­без­пе­чен­ня і ор­гані­за­ції без­пе­ки. Так від­бу­ваєть­ся, бо сам влас­ник визна­чає рівень за­гроз, сту­пінь їх­ньої ре­аль­но­сті й об­сяг ко­штів, які він го­то­вий вкла­сти у по­бу­до­ву си­сте­ми без­пе­ки. Мож­на мак­си­маль­но за­до­воль­ни­ти всі по­тре­би — по­чи­на­ю­чи від осо­би­стої без­пе­ки влас­ни­ка, йо­го сім’ї, неру­хо­мо­сті й за­кін­чу­ю­чи охо­ро­ною са­мо­го біз­не­су та по­бу­до­вою си­сте­ми ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки. По­тім необ­хід­но на­ла­го­ди­ти мар­ке­тин­го­ву роз­від­ку. Але на пер­шо­му міс­ці, звіс­но, стоїть пе­ревір­ка пер­со­на­лу. Мій влас­ний до­свід свід­чить, що людсь­кий фак­тор — це вза­галі #1 у без­пе­ці за­галь­ної струк­ту­ри біз­не­су. Ска­жі­мо, спів­робіт­ник мо­же бу­ти хо­ро­шим спе­ціалі­стом, але по­га­ною лю­ди­ною. І це вже бу­де ди­со­нанс у ко­лек­тиві, який не дасть пра­ц­ю­ва­ти.

— Хто най­е­фек­тив­ні­ший на по­са­ді керів­ни­ка без­пе­ки в ко­мер­цій­ній струк­турі? Лю­ди­на з дер­жав­ної служ­би чи лю­ди­на, яка до­рос­ла до цієї по­са­ди, — юрист чи кад­ро­вик, які ніко­ли не слу­жи­ли в пра­воохо­рон­них ор­га­нах?

— Без спе­ціаль­ної під­го­тов­ки спів­робіт­ник, який обій­ме цю по­са­ду, не бу­де ефек­тив­ним. Ба­жа­но ма­ти до­свід ро­бо­ти в пра­воохо­рон­них струк­ту­рах чи ін­ших дер­жав­них ор­га­нах, але піс­ля держ­служ­би по­тріб­на пе­ре­під­го­тов­ка. Ми в цьо­му сен­сі ду­же від­ста­ли, в нас та­ка си­сте­ма ще в за­род­ку. За кор­до­ном іс­ну­ють цілі ін­сти­ту­ти пе­ре­під­го­тов­ки, де спе­ціалі­сти

-96-

от­ри­му­ють спе­ци­фіч­ні знан­ня, до­пов­ню­ю­чи вже на­яв­ний до­свід. Та­кі знан­ня необ­хід­ні, ад­же сам бізнес, що по­тре­бує охо­ро­ни, став ду­же різ­но­маніт­ним. На­при­клад, за­раз ду­же швид­ко роз­ви­ваєть­ся ко­мер­ція в сфері IT. А тех­но­ло­гії по­тре­бу­ють ін­фор­ма­цій­но­го за­без­пе­чен­ня і спе­ціаль­но­го пер­со­на­лу. Лю­ди, які прий­шли з ор­ганів про­ку­ра­ту­ри чи по­дат­ко­вої, вза­галі да­лекі від цьо­го. Ду­же доб­ре, що є окре­мі се­мі­на­ри з пі­дви­щен­ня квалі­фіка­ції, але ні­чо­го си­стем­но­го немає. При цьо­му за кор­до­ном вже всі прак­ти­ку­ють дру­гу ви­щу освіту за спе­ціаль­ністю “Кор­по­ра­тив­на без­пе­ка”.

— Як ме­не­дже­ру з без­пе­ки пра­виль­но ви­бу­ду­ва­ти від­но­си­ни з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми?

— Зі сво­го до­сві­ду ска­жу, що чим про­зорі­ший бізнес, тим лег­ше йо­му ко­муніку­ва­ти з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми. Не ви­ни­кає зай­вих про­блем. І на­віть з ураху­ван­ням неза­кон­но­го тис­ку цих струк­тур на бізнес все од­но бу­де лег­ше ви­рі­шу­ва­ти пи­тан­ня. Най­цін­ні­ша по­ра­да — до­три­му­ва­тись мак­си­маль­ної чес­но­сті та за­кон­но­сті. В ін­шо­му ви­пад­ку, ко­ли ви від­ку­по­вує­те­ся від “наїз­ду”, стає­те “дій­ною ко­ро­вою”, до якої прий­дуть й ін­ші си­ло­ви­ки. — Що ро­би­ти, ко­ли про­бле­ма все ж ви­ник­ла і є тиск з бо­ку кон­тро­лю­ю­чих або пра­воохо­рон­них ор­ганів?

— Клю­чо­вою є фі­ло­со­фія влас­ни­ка. Іс­ну­ють два під­хо­ди. Пер­ший по­ля­гає у під­ра­хун­ку вит­рат на про­цес: за­лу­чен­ня ад­во­катів (це за­тяг­неть­ся на пів­ро­ку), до то­го ж мо­жуть бу­ти аре­што­вані ра­хун­ки чи зу­пи­не­на ро­бо­та під­при­єм­ства (а це ко­ло­саль­ні збит­ки). Далі влас­ник під­су­мо­вує, скіль­ки це ко­шту­ва­ти­ме, і ви­рі­шує за­кри­ти це пи­тан­ня, за­пла­тив­ши ха­бар. Дру­гий під­хід — цін­ніс­ний, що втілюєть­ся у фі­ло­со­фії “я по­не­су збит­ки і бу­ду во­ю­ва­ти”. Як­що за­бло­ко­ва­но ро­бо­ту фір­ми — від­крию но­ву чи пе­ре­кла­ду функ­ції на ін­ші під­розді­ли. Та­кож влас­ник мо­же взя­ти кре­дит для під­т­рим­ки ро­бо­ти ком­панії. А вже по­тім, піс­ля судів, роз­бло­ку­ва­ти ра­хун­ки та по­ка­за­ти пра­воохо­рон­цям, що во­ни не праві.

В прин­ци­пі, ко­ли спе­ціалі­сти до­во­дять свою право­ту, то фір­ма в май­бут­ньо­му за­знає мен­шо­го тис­ку з бо­ку пра­воохо­рон­ців. Ад­же си­ло­ви­ки вже про­сто не хо­чуть зв’язу­ва­ти­ся. А ко­ли пла­тиш, стаєш “дій­ною ко­ро­вою”. Зна­хо­дять спо­со­би тис­ку на якусь слаб­ку сто­ро­ну і по­ти­хень­ку по­чи­на­ють да­ви­ти і да­ви­ти. Тоб­то стра­те­гіч­но пра­виль­но не пла­ти­ти, як­що ти, звіс­но, пра­вий.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.