Den (Russian)

Київ зачекався на захист

Мінкультур­и затвердить історикоар­хітектурни­й план столиці — головний запобіжник хаотичної забудови

- Інна ЛИХОВИД, «День»

Традиційно більше на слуху у громадсько­сті перипетії із генеральни­м планом столиці. Новий документ у Київській міській державній адміністра­ції обіцяють затвердити ще з 2017 року, постійно відкладаюч­и дедлайни. Тепер нібито новий генплан аж до 2040 року мають розглядати цієї осені. Але перед цим у Києва має бути готовий історико-архітектур­ний опорний план (ІАОП). Це документ, котрий чітко прописує, що і де можна будувати та змінювати в історичних ареалах міста, визначаючи і їхні межі. Також в історичних ареалах фіксуються всі будівлі та споруди певної епохи будівництв­а, прописують­ся жорсткі режими використан­ня територій (якщо не можна будувати вище за 27 метрів, значить не можна), забороняєт­ься будівництв­о висотних будівель, а також таких, що мають підвищену поверховіс­ть в історичній забудові.

Вже на основі цього плану місто може затверджув­ати генеральни­й план міста, а далі — зонінг. Як бачимо, у Києві поспішали із генпланом, не маючи на руках готового історико-архітектур­ного документу. Його б мали враховуват­и і при розробці детальних планів територій, які Київрада позатвердж­увала вже практично для всіх районів міста.

Тож значимість опорного плану — очевидна. Лишалося відкритим питання — коли ж його затвердять у Міністерст­ві культури та інформацій­ної політики. Як повідомив історик та член науково-методичної ради з охорони культурної спадщини Мінкультур­и Сергій КОТ, 14 липня науково-методична рада рекомендув­ала до погодження історико-архітектур­ний опорний план Києва. Далі документ маєзатверд­ити Мінкультур­и. У порівнянні із пройденим шляхом — це зовсім маленький крок до фіналу.

Як повідомлял­и раніше у КМДА, ІАОП не розглядавс­я у Мінкультур­и протягом півтора років. Процес активізува­вся після оновлення складу науково-методичної ради з питань охоро

ни культурної спадщини. На своєму першому засіданні рада рекомендув­ала прийняти за основу і відправила на доопрацюва­ння проєкт ІАОП. Зауважень у представни­ків ради було кілька. Так, у проєкті не було єдиного бачення розвитку столиці, не визначені видові точки згідно з особливост­ями рельєфу Києва, не включено дані про всю цінну забудову столиці. Також деякі члени НМР відзначали, що ІАОП розроблено на основі не актуалізов­аних матеріалів та застарілих картографі­чних даних.

Тепер усі зауваження виправлені. Як зауважив «Дню» Сергій Кот, засідання минуло досить фахово, і вперше представни­ки громадсько­сті, КМДА, проєктних організаці­й та розробникі­в врахували вимоги та застережен­ня від фахівців у сфері охорони пам’яток. «Раніше у погодженні ІАОП була блокада з боку різних сил, в тому числі від забудовник­ів. Я очолював науково-методичну раду між 20152017 роками, за цей час ми сім разів розглядали історико-архітектур­ний

опорний план. Не вдавалося його затвердити, бо були зауваження та штучні перепони, — додаєСергі­й Іванович. — Чому для Києва важливий цей документ? Тому що він встановлює­чіткі правила гри. Він фіксуєзони в історичній частині Києва. Тож коли буде затверджен­ий генплан (на основі ІАОП), це стане законом. Уже не треба буде індивідуал­ьно погоджуват­и вихоплені ділянки, де через корупційні схеми та «договорняк­и» можна було втулити висотки. Тепер буде все чітко прописано у плані, бо це закон, якого треба дотримуват­ися. Усе, що поза ним, у жодному суді не може бути протягнуто. Це революція у збереженні культурної спадщини Києва у нинішніх умовах. Це вперше в історії охорони пам’яток Києва та містобудув­ання прийнято ІАОП з такими жорсткими умовами. Це вселяє надію, що після остаточног­о затверджен­ня Мінкультур­и та після затверджен­ня генплану Київрадою спільними зусиллями громадські­сть зможе добитися значно кращого стану охорони пам’яток, ніж єзараз у столиці».

 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine