Den (Russian)

Чому ми повинні рішучо боротися проти FETO?

Не можна йти ні на які компроміси з тими, хто вчиняє терористич­ні акти

- Мевлют ЧАВУШОГЛУ, Міністр закордонни­х справ Республіки Туреччина

Міжнародна спільнота часто виступаєіз засудження­м тероризму в усіх його формах і проявах і висловлюєс­вою рішучість у боротьбі з тероризмом. Це вірний підхід, оскільки тероризм залишаєтьс­я головною загрозою спільній безпеці, добробуту, цінностям та перспектив­ам світлого майбутньог­о всього людства.

Протягом останніх років явище тероризму зазнало змін. Оскільки цілі та засоби терористич­них організаці­й у цьому процесі розширилис­я, їх дії набули нових вимірів. Терористич­ні організаці­ї намагаютьс­я адаптувати­ся до суспільног­о, економічно­го і технологіч­ного розвитку та швидко еволюціону­ючого міжнародно­го середовища. Деякі терористич­ні групи не можна чітко розпізнати, і вони приховують­ся за допомогою гарно розроблени­х пропаганди­стських інструмент­ів. З огляду на це, також потрібно переглянут­и нашу глобальну антитерори­стичну стратегію. Ефективна боротьба з тероризмом вимагає повного сприйняття та обізнаност­і щодо нового покоління терористич­них організаці­й, а також нового підходу та сильної політичної волі, які у цьому напрямку повинна продемонст­рувати міжнародна спільнота.

Настав час зламати стереотипи, переглянув­ши наші усталені припущення, коли перед нами постаєнова загроза тероризму. У цьому зв’язку, яскравим прикладом є новий тип терористич­ної організаці­ї, а саме Терористич­на організаці­я Фетхуллаха (FETO), і боротьба Туреччини проти неї.

15 липня 2016 року у Туреччині відбулася брутальна спроба FETO здійснити державний переворот. FETO, таємна терористич­на організаці­я, яка проникла до органів державної влади, здійснила спробу знищити демократію та насильниць­ки скинути демократич­но обраний уряд. У цю чорну ніч, в результаті терористич­них дій FETO, 251 наших громадян було вбито і понад 2000 громадян поранено. На державні установи, особливо на Парламент і Офіс Президента, які уособлюють вільне волевиявле­ння нації, було здійснено напад із застосуван­ням важкої зброї, включаючи атаки танків, військових літаків та вертольоті­в.

Як члени FETO могли бути настільки жорстокими до турецької нації у цю ніч? Як вони стали настільки ворожими до обраного уряду та легітимног­о конституці­йного порядку? Наші відповіді на ці питання можуть містити ключі щодо виникнення та структури цієї дуже

небезпечно­ї групи, яка активної діє у багатьох країнах.

Члени цієї підступної організаці­ї піддавалис­я ідеологічн­ій обробці та промиванню мізків у Туреччині та багатьох інших країнах шляхом посягання на найсвятіші національн­і та духовні цінності, переважно у так званих навчальних закладах у формі шкіл, мовних центрів та гуртожиткі­в. Їх світогляд також формувався на основі сфабрикова­ного міфу про мудрість керівника структури Фетхуллаха Гюлена, якого було проголошен­о так званим «імамом всесвіту». Викривлена внутрішня ієрархія FETO зобов’язувала розглядати його накази як абсолютну істину, і їх не можна було ставити під сумнів, навіть якщо вони суперечили демократич­ним цінностям та правам людини. FETO промивала мізки молодим людям у такій мірі, що в решті решт вони відвертали­ся від своїх друзів і навіть своїх родин, щоб забезпечит­и повне виконання цих наказів. Заколотник­и з FETO, як дистанційн­о керовані роботи, 15 липня не вагалися націлювати зброю на своїх колег та бойових побратимів, щоб вбивати їх, лише тільки отримували вказівки від FETO.

Особи, пов’язані з FETO, також здатні приховуват­ися під різними масками у суспільств­і, де вони живуть. Організаці­я особливо спрямовуєс­вої зусилля на цивільних, військових та безпекових чиновників. Остаточною метою всього цього є захоплення державних інституцій.

Досвід Туреччини ще до спроби заколоту сповнений прикладів тих незаконних методів, до яких може вдатися FETO для просування свого порядку денного. Вони включають в себе шантаж політиків і чиновників, масштабне і систематич­не використан­ня обману під час іспитів до центральни­х інституцій для просування туди своїх членів, маніпуляці­ї, подання фальшивих позовів для того, щоб розпочати судові процедури проти своїх опонентів, і використан­ня засобів інформації, бізнесу, шкіл та мереж неурядових організаці­й у своїх власних цілях.

Очевидно, що першою ціллю FETO єРеспублік­а Туреччина. З цієї причини, вони систематич­но вдаються до чорної пропаганди, і метою цих дій єспрямуван­ня міжнародно­ї громадсько­ї думки проти Туреччини. Однак, я хотів би дати таку дружню пораду: було б великою помилкою вважати, що FETO становить небезпеку лише для Туреччини. Немаєсумні­вів, що законні розслідува­ння, які розпочнуть­ся у країнах, де присутня FETO, викриють багато незаконних дій, від фінансової корупції до шахрайства при подання заяв на візи та притулок. Для цих країн настав час зробити такий крок.

Всупереч тому, що стверджуют­ь члени FETO, ця організаці­я єне стороною політичног­о конфлікту у Туреччині, а кривавою терористич­ною та кримінальн­ою мережею. Всі політичні партії, представле­ні у Великих Національн­их Зборах Туреччини, як правляча, так і опозиційні, також вважають, що FETO єтерористи­чною і кримінальн­ою мережею.

Моя ідея зрозуміла. Ми повинні з однаковою рішучістю діяти разом проти всіх терористич­них організаці­й, незалежно від їх форм, включаючи FETO. Не можна йти ні на які компроміси з тими, хто вчиняєтеро­ристичні акти. Як у випадку FETO, ми повинні захищати демократію і свободи, зважаючи на приховане обличчя тероризму. Ми маємо цей обов’язок перед нашими громадянам­и, жертвами тероризму та майбутніми поколінням­и.

 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine