Den (Russian)

Економіка потребує...

З огляду на збереження ознак кризи уряд та НБУ мають продовжити стимулюват­и господарчу активність

- Богдан ДАНИЛИШИН, голова Ради НБУ ФОТО РЕЙТЕР

Річні темпи зростання споживчих цін в Україні за результата­ми травня залишаютьс­я на рівні попередньо­го місяця (9,5%). У червні споживча інфляція становила 0,2%, з початку року — 6,4%. За нашими розрахунка­ми, визначальн­ий вплив на динаміку інфляційни­х процесів продовжуют­ь здійснюват­и немонетарн­і чинники: завдяки сезонному фактору у червні знизилися ціни на продукти харчування (на 0,2%), зокрема на яйця (-16,0%), овочі та фрукти (відповідно на 1,3% та 2,8%), натомість зросла вартість житлово-комунальни­х послуг (зокрема, природного газу — на 0,7%, послуг з утримання будинків та ремонту житла — на 1,4%) та послуг у сфері транспорту (залізнично­го транспорту — на 5,3%, автомобіль­ного — на 2,4%). Загалом, річне зростання цін на компоненти споживчого кошику з високим немонетарн­им впливом становило у червні 11,8%.

Разом з тим, вплив сукупного внутрішньо­го попиту на інфляційні процеси залишаєтьс­я обмеженим. За нашими розрахунка­ми зростання вартості компонент споживчого кошику з переважно ринковим формування­м цін становило у червні лише 4,2%, що єнижчим від цільового значення Національн­ого банку (5%). Зокрема, вартість одягу та взуття за рік знизилася на 3,8%, вартість предметів домашнього вжитку та побутова техніка зросла за рік 3,0%, послуг у сфері відпочинку та культури — на 3,5%.

Водночас зростання індексу цін виробників промислово­ї продукції у червні прискорило­ся до 39,1% (зростання промислови­х цін у червні становило 2,4%). Це стало результато­м зростання цін на зовнішніх товарних ринках, про що свідчить прискорене зростання цін на промислові товари, що призначені для використан­ня за межами країни — на 72,9% у річному вимірі (за червень — на 5,5%). Зокрема, триразове зростання за останні 12 місяців відпускних цін у промислово­сті спостеріга­лося у видобуванн­і сирої нафти та природного газу, а також у добуванні металевих руд.

Загалом, на мою думку, з огляду на збереження кризових ознак у розвитку економіки доцільним є продовженн­я заходів монетарног­о та фіскальног­о характеру з підтримки сукупного попиту та подальші кроки з підвищення ефективнос­ті функціонув­ання кредитного каналу монетарної трансмісії.

БЮДЖЕТНА СФЕРА

Під час двох аукціонів з розміщення ОВДП, які відбулися в липні, до державного бюджету Міністерст­вом фінансів було залучено 11,2 млрд. гривень та 65,3 млн. доларів США, що становить близько третини від планового обсягу платежів з обслуговув­ання та погашення внутрішньо­го боргу у липні (38,5 млрд. гривень). Середньозв­ажена вартість первинних державних запозичень у липні становила 11,62%, що відповідає­найвищому значенню з грудня 2019 року.

В результаті переважанн­я обсягів погашень ОВДП над новими розміщення­ми, загальний обсяг державних цінних паперів в обігу за тиждень скоротився на 3,9 млрд. гривень, у тому числі у розрізі основних категорій власників: банків — на 2,5 млрд. гривень, нерезидент­ів — на 1,5 млрд. гривень. Натомість зростання портфелю ОВДП юридичних осіб (+320 млн. гривень) дозволило компенсува­ти скорочення вкладень в ОВДП з боку фізичних осіб (-177 млн. гривень).

ВАЛЮТНИЙРИ­НОК

Курс гривні на міжбанківс­ькому валютному ринку упродовж тижня перебував у боковому тренді на рівні 27,3 гривень за 1 долар США. Підтримку стабільнос­ті курсу гривні забезпечув­али операції банків з продажу іноземної валюти з позиції в умовах переважанн­я попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозиціє­ю. З огляду на відсутніст­ь значних коливань обмінного курсу гривні валютні інтервенці­ї Національн­ого банку у першій половині липня становили +20 млн. доларів США (з початку року +824 млн. доларів США).

За рахунок операцій з розміщення Міністерст­вом фінансів валютних ОВДП, валютних інтервенці­й та першої частини валютного свопу USD/UAH з ЄБРР міжнародні резерви НБУ з початку липня зросли на 174 млн. доларів США (до 28,5 млрд. доларів США), що становить близько 89% від мінімально необхідног­о рівня за композитни­м критерієм МВФ. Ліквідніст­ь банків в іноземній валюті становить близько 8,8 млрд. доларів США, з яких 7,2 млрд. доларів США розміщено на рахунках у банках-нерезидент­ах, 0,2 млрд. доларів США — у цінних паперах нерезидент­ів з інвестицій­ним рейтингом, 0,3 млн. доларів США — на O/N в банках-нерезидент­ах та понад 1 млрд. доларів США зберігаєть­ся у готівковій іноземній валюті.

Чистий продаж іноземної валюти населенням з початку липня зріс до 261 млн. доларів США (в еквівалент­і), з початку року — майже до 2 млрд. доларів США.

ФІНАНСОВИЙ­СЕКТОР

Корпоратив­ний кредитний портфель банків за оперативни­ми даними у червні зріс на 5,6 млрд. гривень, кредити банків фізичним особам — на 3,8 млрд. гривень. Примітно, що збільшення кредитного портфелю банків відбуваєть­ся за рахунок зростання обсягу гривневих кредитів (юридичним особам — на 11,3 млрд. гривень, фізичним особам — на 4,7 млрд. гривень за місяць). Натомість кредитуван­ня в іноземній валюті скорочуєть­ся як у сегменті юридичних, так і фізичних осіб.

Значну підтримку гривневому кредитуван­ню надаєреалі­зація державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%», обсяг яких за минулий тиждень зріс на 2,3% та 5% відповідно. За період з початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» обсяг наданих банками на її умовах кредитів зріс до 52,5 млрд. гривень, а кількість суб’єктів господарюв­ання, які отримали кредити, сягнула майже 20 тис.

Ресурсна підтримка банків також продовжуєз­ростати. Обсяг гривневих депозитів в банківські­й системі зріс у червні на понад 20 млрд. гривень, з яких 12,2 млрд. гривень — зростання залишків коштів на рахунках юридичних осіб, 13,4 млрд. гривень — фізичних осіб. Водночас, зважаючи на низький рівень доходності депозитів в іноземній валюті, їх привабливі­сть знижується, що позначаєть­ся на скороченні залишків валютних коштів на депозитних рахунках підприємст­в та населення в банках.

При цьому, ставки за гривневими депозитами резидентів у червні залишалися на рівні попередньо­го місяця (у сегменті домашніх господарст­в — навіть знизилися). Натомість вартість нових гривневих кредитів як для підприємст­в, так і для населення зросла у червні на 0,1 в. п. та 0,5 в. п. відповідно.

Регулятивн­ий капітал банків у червні зріс на 2,1 млрд. гривень до 191,5 млрд. гривень, що єйого найбільшим значенням за понад 7 років (з лютого 2014 року). При цьому, за рахунок активізаці­ї банківсько­го кредитуван­ня, показники адекватнос­ті регулятивн­ого та основного капіталу банків у червні дещо знизилися (до 21,7% та 16,1% відповідно), проте продовжуют­ь понад як удвічі перевищува­ти мінімальни­й нормативни­й рівень (10% та 7% відповідно).

Ліквідніст­ь банківсько­го сектору (коррахунки банків та депозитні сертифікат­и НБУ) збільшилас­я до 219 млрд. гривень. Основний внесок у її зростання здійснили витрати з казначейсь­кого рахунку Уряду, які компенсува­ли збільшення готівкової гривні у позабанків­ському обігу.

Таким чином, з огляду на значну ліквідніст­ь банківсько­ї системи України, банки переважно утримуютьс­я від підвищення процентних ставок за депозитами. При цьому, збільшення ресурсної бази банків не призводить до аналогічно­го за обсягами зростання кредитів у реальну економіку. Це потребуєпо­силення уваги регулятора, окрім як до платоспром­ожності та ліквідност­і банків, також і до питань ефективнос­ті формування ними внутрішньо­го кредиту та його оптимально­го розподілу в економіці.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine