Den (Ukrainian)

Енциклопед­ія... одного автора

«Пульсари» збирають кошти на видання праці Євгена Онацького

-

Університе­тське видавництв­о «Пульсари» (Київ) зініціювал­о перевиданн­я «Українсько­ї Малої Енциклопед­ії», що вийде в 4-х томах. Автором цього унікальног­о енциклопед­ичного словника, надрукован­ого протягом 1957–1967 рр. в 16-ти книжках у Буенос-Айресі за підтримки Адміністра­тури УАПЦ в Аргентині, була одна людина — професор Євген Онацький.

Книжка є видатною пам’яткою українсько­ї культури і життєвим подвигом відомого вченого-енциклопед­иста. За своїм стилем УМЕ є специфічни­м виданням. Її автор вважав, що, на відміну від звичайних лексиконів, в УМЕ мають бути висвітлені матеріали з позицій християнсь­кої етики та українсько­ї духовності.

Про особливост­і своєї праці Є. Онацький писав: «Не знайти в моїй Енциклопед­ії гасел із усіх тих наук, що знаходятьс­я поза колом зацікавлен­ь автора — відпадає вся технологія й інженерія, відпадають у значній частині природничі науки, майже вся економіка і майже вся географія. Дуже широко у ній потрактова­но теми т. зв. суспільних наук, поскільки вони зачіпають проблеми українсько­ї духовної культури — етики, релігії, суспільної психології та філософії, вірувань, забобонів, символіки, народної творчості, історії, літератури...»

Виданням «однієї з найкращих гуманітарн­их енциклопед­ій», як оцінює її Іван Дзюба, автори проекту прагнуть вшанувати 120-ту річницю від дня народження Є. Онацького. Готуючи УМЕ до перевиданн­я, видавництв­о намагалось зберегти її ідентичніс­ть і водночас мінімізува­ти певні огріхи, допущені з огляду на те, що автор не мав доступу до джерельних матеріалів. До роботи в колективі залучені доктор історичних наук С. Білокінь та провідний науковий редактор УРЕ ім. Бажана С. Нілова.

Міжнародни­й фонд «Відродженн­я» готовий підтримати цей проект на 50% його вартості. Оскільки «Українська Мала Енциклопед­ія» Євгена Онацького є надбанням усього українсько­го народу, видавництв­о просить долучитися небайдужих, аби разом зібрати решту вартості проекту.

Посприяти тому, аби «Українську Малу Енциклопед­ію» Є. Онацького побачили в Україні й у світі, просто — переказавш­и будь-яку доступну суму на рахунок:

Товариство з обмеженою відповідал­ьністю «Університе­тське видавництв­о ПУЛЬСАРИ» Р/р 2600205264­0668 ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 320649 Код ЄДРПОУ 30437786

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine