«Хо­че­ться, щоб ко­ле­ги про­ве­ли істо­ри­чні па­ра­ле­лі...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Лі­на ВОЛИНСЬКА, Хар­ків

У Хар­ко­ві від­бу­де­ться між­на­ро­дна на­у­ко­ва кон­фе­рен­ція, при­свя­че­на по­ді­ям 1918 ро­ку в Укра­ї­ні та Цен­траль­но-Схі­дній Єв­ро­пі

У Хар­ко­ві від­бу­де­ться між­на­ро­дна на­у­ко­ва кон­фе­рен­ція, при­свя­че­на по­ді­ям 1918 ро­ку в Укра­ї­ні та Цен­траль­но-Схі­дній Єв­ро­пі

Істо­рик Лю­бов ЖВАНКО з ор­га­ні­за­цій­но­го ко­мі­те­ту по­дії роз­по­ві­ла: очі­ку­ю­ться по­ту­жні між­на­ро­дні де­ле­га­ції істо­ри­ків; зокре­ма, уже ві­до­мо, що при­їдуть з до­по­від­я­ми 12 поль­ських на­у­ков­ців. До сло­ва, за про­гра­мою кон­фе­рен­ції за­пла­но­ва­но кру­глий стіл, при­свя­че­нийукра­їн­сько-поль­ським від­но­си­на­ми 1918 — 1921 ро­ків, на яко­му обго­во­рю­ва­ти­му­ться уро­ки істо­рії та ви­кли­ки су­ча­сно­сті. За­га­лом, пе­рі­од Ге­тьма­на­ту — Укра­їн­ської дер­жа­ви Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го істо­рик вва­жає не до­слі­дже­ним пов­ною мі­рою, і ця кон­фе­рен­ція мо­же ста­ти ще одним кро­ком до то­го, щоб на­у­ко­ва спіль­но­та ви­яви­ла ін­те­рес до ці­єї те­ми.

«Ме­ні бо­лить Ге­тьма­нат, бо він якось обі­йде­ний ува­гою. 2003 ро­ку я за­хи­сти­ла кан­ди­дат­ську ди­сер­та­цію на те­му со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ге­тьма­на­ту; у сво­є­му до­роб­ку маю мо­но­гра­фію «Со­ці­аль­ні ви­мі­ри укра­їн­ської дер­жа­ви», яка ви­йшла 2007 ро­ку. Я опра­цю­ва­ла фон­ди Мі­ні­стер­ства на­ро­дно­го здо­ров’я та дер­жав­ної опі­ки, які бу­ло за­се­кре­че­но за ра­дян­ських ча­сів. Вла­сне, все, що сто­су­є­ться си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, со­ці­аль­но­го за­хи­сту ді­тей, бі­жен­ців, вій­сько­во­по­ло­не­них, ін­ва­лі­дів вій­ни — тут мо­жна про­во­ди­ти істо­ри­чні па­ра­ле­лі з су­ча­сною Укра­ї­ною, по­за­як сто­сов­но не­що­дав­ніх вій­сько­во­по­ло­не­них, ін­ва­лі­дів Пер­шої сві­то­вої вій­ни, до яких Ско­ро­пад­ський, фа­кти­чно, не мав жо­дно­го сто­сун­ку, бо це бу­ла ім­пе­рі­а­лі­сти­чна вій­на, — він по­тур­бу­вав­ся про те, щоб чо­ло­ві­кам, які по­вер­та­ли­ся з вій­ни, в се­лах да­ва­ли зе­мель­ні на­ді­ли, від­кри­ва­ли ре­мі­сни­чі шко­ли-май­стер­ні для до­ро­слих та ді­тей, у Хар­ко­ві ін­ва­лі­ди їзди­ли без­ко­штов­но...» — роз­по­від­ає Лю­бов Жванко і спо­ді­ва­є­ться, що на кон­фе­рен­ції ко­ле­ги про­ве­дуть істо­ри­чні па­ра­ле­лі між ми­ну­лим та су­ча­сні­стю.

«1918 ро­ку, як за­зна­чив один мій поль­ський­ко­ле­га, фа­кти­чно від­бу­вав­ся «кар­на­вал про­го­ло­ше­н­ня не­за­ле­жно­стей» на по­стім­пер­ських те­ре­нах. Най­пер­шою її про­го­ло­си­ла в сі­чні укра­їн­ська Цен­траль­на Ра­да. Фа­кти­чно Укра­ї­на бу­ла пер­шим дер­жав­ним утво­ре­н­ням, яке за жа­хли­вих умов на­сту­пу біль­шо­ви­цької вла­ди про­го­ло­си­ло не­за­ле­жність. Це та­кий­сто­лі­тній­до­свід. Про­те чо­му по­ля­кам і при­бал­там це вда­ло­ся? Чо­му фі­ни змо­гли ви­бо­ро­ти со­бі не­за­ле­жність? В Укра­ї­ні по­ки що не­має фун­да­мен­таль­ної ро­бо­ти, об’єд­на­ної ав­то­ра­ми, що­до цьо­го пе­рі­о­ду. Ни­ні від­но­си­ни Укра­ї­ни з Поль­щею і За­хі­дною Єв­ро­пою на­га­ду­ють те са­ме, що від­бу­ва­ло­ся 1918 ро­ку. Ме­ні хо­че­ться, щоб ко­ле­ги про­ве­ли істо­ри­чні па­ра­ле­лі. Чо­го ж у нас все так і йде до­го­ри дри­ґом? То­ді нас від­да­ли, пі­зні­ше нас від­да­ли, ми — на­че роз­мін­на кар­та. Чо­му Ско­ро­пад­сько­му не вда­ло­ся до­ся­гну­ти ме­ти? Та то­му ж, що на­віть ті ж Вин­ни­чен­ко та Гру­шев­ський­ста­ли «в по­зу» до ньо­го, а що він міг один вді­я­ти за тих умов?» — роз­мір­ко­вує істо­рик.

Кон­фе­рен­ція від­бу­де­ться в Хар­ко­ві 27 та 28 ве­ре­сня. За­яв­ки на участь у кон­фе­рен­ції мо­жна по­да­ва­ти до 1 бе­ре­зня. Вар­то від­зна­чи­ти, що до ор­га­ні­за­ції кон­фе­рен­ції до­лу­чи­ли­ся між­на­ро­дні на­у­ко­ві шко­ли: Лю­блін­скийу­ні­вер­си­тет Ма­рії Скло­дов­ської-Кю­рі, То­рун­ськийін­сти­тут істо­рії та ар­хі­ві­сти­ки Уні­вер­си­те­ту Ми­ко­лая Ко­пер­ни­ка. За­хід про­хо­ди­ти­ме за спри­я­н­ня Ге­не­раль­но­го кон­суль­ства Ре­спу­блі­ки Поль­ща в Хар­ко­ві та Про­гра­ми іме­ні Ко­валь­ських Ка­над­сько­го ін­сти­ту­ту Укра­їн­ських сту­дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.