Про­ку­ра­ту­ра по скай­пу

По­скар­жи­ти­ся на по­ру­ше­н­ня прав у Кри­му те­пер мо­жна зав­дя­ки ві­деозв’яз­ку

Den (Ukrainian) - - День України -

Цьо­го ти­жня на онов­ле­но­му сай­ті про­ку­ра­ту­ри Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим (за­раз роз­мі­щу­є­ться в Ки­є­ві) за­пра­цю­ва­ла еле­ктрон­на фор­ма для ано­нім­них по­ві­дом­лень про фа­кти вчи­не­н­ня по­ру­шень прав лю­ди­ни. Та­кож « для ефе­ктив­но­го діа­ло­гу між про­ку­ра­ту­рою ав­то­но­мії та осо­ба­ми, які по­стра­жда­ли від оку­па­цій­но­го ре­жи­му або ста­ли свід­ка­ми по­ру­шень прав гро­ма­дян Укра­ї­ни та про­жи­ва­ють у Кри­му» зв’яза­ти­ся з про­ку­ра­ту­рою АРК мо­жна че­рез Skype. Та­кий он­лайн-ві­деозв’ язок пра­цю­ва­ти­ме ко- жен вів­то­рок, се­ре­ду та че­твер з 10.00 до 13.00. Адре­са онов­ле­но­го сай­ту про­ку­ра­ту­ри: ark.gp.gov.ua.

«Ро­зу­мі­ю­чи ре­аль­ність за­гро­зи від оку­па­цій­но­го ре­жи­му, яка мо­же тор­кну­ти­ся про­укра­їн­ськи на­ла­што­ва­них гро­ма­дян, про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим пра­гне ство­ри­ти ма­кси­маль­но спри­я­тли­ві та без­пе­чні умо­ви для ін­фор­му­ва­н­ня про ви­пад­ки по­ру­ше­н­ня прав крим­чан, вчи­не­н­ня про­ти них во­єн­них зло­чи­нів і зло­чи­нів про­ти лю­дя­но­сті», — ко­мен­ту­ють но­во­вве­де­н­ня на сай­ті про­ку­ра­ту­ри Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.