По­ки во­ни спа­ли

Чо­му не­зна­чна по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність бу­де ко­ри­сною для Ні­меч­чи­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети - Гель­мут АНХАЙР, пре­зи­дент і про­фе­сор со­ціо­ло­гії у шко­лі управ­лі­н­ня Hertie в Бер­лі­ні

Не­зна­чна по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність, яка ни­ні спо­сте­рі­га­є­ться в Ні­меч­чи­ні, ціл­ком мо­же ви­яви­ти­ся са­ме тим за­со­бом, яко­го по­тре­бує кра­ї­на, щоб від­кри­ти шлях для но­вих ідей та го­ло­сів, шлях до більш сві­тло­го май­бу­тньо­го

Ма­ло хто за ме­жа­ми Ні­меч­чи­ни зна­йо­мий з ка­ри­ка­тур­ним пер­со­на­жем, з яким асо­ці­ю­ють се­бе са­мі нім­ці. Це не агре­сор з вій­сько­вої про­па­ган­ди XX сто­лі­т­тя, не ін­же­нер-пер­фе­кціо­ніст з ав­то­мо­біль­ної ре­кла­ми на Ме­ді­сон-аве­ню і не за­ро­зумі­лий все­знай­ко-пе­дант із кі­но­філь­мів. Ні­мець, яко­го ба­га­то хто сьо­го­дні зо­бра­жує, це сон­ний пер­со­наж у ні­чній со­ро­чці і ков­па­ку. Цей ні­мець, що три­має ін­ко­ли сві­чу в ру­ках, на­їв­ний і сум­ний, він спан­те­ли­че­ний нав­ко­ли­шнім сві­том.

Це да­ле­ко не но­вий пер­со­наж. У XIX сто­літ­ті йо­го на­зи­ва­ли Der deutsche Michel, тоб­то «ні­ме­цький Мі­хель», і уяв­ля­ли лю­ди­ною з обме­же­ни­ми по­гля­да­ми, яка три­ма­є­ться осто­ронь ве­ли­ких ідей, уни­кає змін і ба­жає ли­ше при­стой­но­го, ти­хо­го, ком­фор­тно­го жи­т­тя.

■ Але сьо­го­дні Мі­хель по­вер­нув­ся. І хто йо­го мо­же в цьо­му зви­ну­ва­ти­ти? У Ні­меч­чи­ні за­раз еко­но­мі­чний бум, май­же пов­на зайня­тість, зар­пла­ти зро­ста­ють, проф­спіл­ки за­до­во­ле­ні. Фі­нан­со­ву кри­зу дав­но за­бу­то, держ­бю­джет під кон­тро­лем; а з на­пли­вом мі­гран­тів, що став­ся 2015 ро­ку, вда­ло­ся по­рів­ня­но успі­шно впо­ра­ти­ся.

Хоч би яки­ми по­га­ни­ми бу­ли но­ви­ни (про­ми­сло­ві скан­да­ли, при­мі­ром, із Volkswagen, бан­крот­ство авіа­ком­па­ній, ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти, що по­стій­но від­кла­да­ю­ться), во­ни ма­ло за­тьма­рю­ють за­галь­не від­чу­т­тя без­пе­ки і бла­го­по­луч­чя, що йо­го ма­ють ні­ме­цькі Мі­хе­лі. Єди­ною ре­аль­ною за­гро­зою, на їхній по­гляд, є світ за ме­жа­ми кор­до­нів Ні­меч­чи­ни.

■ У цьо­му сен­сі ви­бор­ча кам­па­нія ми­ну­лої осе­ні бу­ла іде­аль­но скро­є­на під ні­ме­цьких Мі­хе­лів. Пе­ре­дви­бор­ний сло­ган Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу кан- цле­ра Ан­ге­ли Мер­кель — «Кра­ї­на, в якій ми жи­ве­мо до­бре і ща­сли­во», — зна­хо­див у них по­зи­тив­ний від­гук, так са­мо, як і до­сить про­він­цій­ні і, за ве­ли­ким ра­хун­ком, по­ро­жні га­сла кон­ку­ру­ю­чих пар­тій. За ви­ня­тком край­ньо пра­вих по­пу­лі­стів з «Аль­тер­на­ти­ви для Ні­меч­чи­ни» (AFD), ці пар­тії де­мон­стру­ва­ли ри­ту­аль­ну ко­ре­ктність і сон­ли­ву зго­ду з кон­сен­су­сом, що уми­ро­тво­рю­вав еле­кто­рат. Пі­сля ви­бо­рів роз­по­ча­ли­ся ре­аль­ні по­лі­ти­чні ін­три­ги, про­те бу­ло до­кла­де­но ма­кси­мум зу­силь, аби за­ма­ску­ва­ти всю цю ді­яль­ність від ні­ме­цьких Мі­хе­лів. Хо­ча пар­тій­ні фун­кціо­не­ри бу­ли до неї вже го­то­ві, во­ни че­ка­ли ре­зуль­та­тів ви­бо­рів, перш ніж по­ча­ти ви­кла­да­ти кар­ти на стіл, але на­віть пі­сля ви­бо­рів во­ни ро­би­ли це за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма. Ви­то­ки ін- фор­ма­ції про пе­ре­біг за­кри­тих пе­ре­мо­вин що­до ство­ре­н­ня ко­а­лі­ції бу­ли на­стіль­ки кон­тро­льо­ва­ни­ми, що ство­рю­ва­ли ілю­зію, ні­би Sondierungsgesprache, тоб­то по­пе­ре­дні пе­ре­мо­ви­ни між пар­тій­ни­ми чи­нов­ни­ка­ми, по­лі­ти­чно бу­ли до­сить без­пе­чни­ми.

Утім, по­лі­ти­чний клас Ні­меч­чи­ни, як і про­сті ні­ме­цькі Мі­хе­лі, від­мов­ля­є­ться ви­зна­ва­ти ре­аль­ність. Сон­ні фе­де­раль­ні ви­бо­ри, по­тім при­пи­не­н­ня пе­ре­мо­вин про ко­а­лі­цію між ХДС, її брат­ською пар­ті­єю з Ба­ва­рії Хри­сти­ян­сько-со­ці­аль­ний со­юз (ХСС), пар­ті­єю Зе­ле- них і Віль­ною де­мо­кра­ти­чною пар­ті­єю (ВДП), а пі­сля цьо­го со­ром’язли­ві тан­ці між ХДС і Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чною пар­ті­єю (СДПН), — усе це свід­чить про сер­йо­зний де­фі­цит у ні­ме­цькій по­ли­ти­ці.

■ Прав­да в то­му, що всі­ля­кі пар­тій­ні пла­тфор­ми, при­зна­че­ні для ін­фор­му­ва­н­ня еле­кто­ра­ту і ство­ре­н­ня осно­ви для ко­а­лі­цій­них пе­ре­мо­вин, де­мон­стру­ють шо­ку­ю­чий брак уяви та но­вих ідей. Дру­го­ря­дним про­бле­мам на­да­є­ться зна­че­н­ня «чер­во­ної ме­жі», в цен­трі ува­ги ви­яв­ля­ю­ться зде­біль­шо­го те­хні­чні пи­та­н­ня, на­при­клад, возз’єд­на­н­ня сі­мей бі­жен­ців, або но­ва схе­ма ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, про яку ні­хто на­віть не про­сив (Burgerversicherung), або ж роль фе­де­раль­но­го уря­ду у фі­нан­су­ван­ні осві­ти.

Вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію в Єв­ро­пі і сві­ті, а та­кож ті на­дії, які ба­га­то хто за кор­до­ном по­кла­дає на ні­ме­цьке лі­дер­ство, всі ці пи­та­н­ня ви­да­ю­ться до­сить мар­гі­наль­ни­ми. Але ре­аль­на про­бле­ма в то­му, що во­ни від­во­лі­ка­ють ува­гу від більш зна­чу­щих пи­тань, пов’яза­них, на­при­клад, з єв­ро, обо­ро­ною і без­пе­кою, мі­гра­ці­єю, ін­фра­стру­кту­рою опо­да­тку­ва­н­ням.

■ Не ма­ю­чи жо­дно­го дов­го­стро­ко­во­го по­лі­ти­чно­го ба­че­н­ня, ні­ме­цька по­лі­ти­ка ви­ро­ди­ла­ся в та­кти­чні ігри, що їх ве­дуть тра­ди­цій­ні грав­ці. ХДС, яка веде «вій­ну Чер­во­ної і Бі­лої тро­ян­ди» з ХСС, не мо­же жи­ти ні з Мер­кель, ні без неї, а СПДН втра­ти­ла упев­не­ність в со­бі і бо­ї­ться подаль­шо­го по­лі­ти­чно­го за­не­па­ду. Усе це не ві­щує ні­чо­го до­бро­го для кра­ї­ни, де роль пар­ла­мен­ту і так вже змен­ши­ла­ся пі­сля то­го, як за ві­сім ро­ків ко­а­лі­цій­но­го уря­ду ці три пар­тії ви­ті­сни­ли на узбіч­чя опо­зи­цію, але при цьо­му не змо­гли ви­ро­сти­ти но­ві ке­рів­ні ка­дри.

Уго­ди про ко­а­лі­цій­ний уряд в Ні­меч­чи­ні — це зав­жди до­ку­мен­ти, що ре­тель­но про­пра­цю­ва­ли, схо­жі за сво­єю при­ро­дою з кон­тра­кта­ми. Але їм вла­сти­ва тен­ден­ція пла­ну­ва­ти управ­лі­н­ня кра­ї­ною на чо­ти­ри ро­ки впе­ред, при цьо­му ке­рів­ни­ки пар­тій ви­ко­ри­сто­ву­ють пар­ла­мент не для обго­во­ре­н­ня за­ко­нів, а рад­ше для ре­а­лі­за­ції за­зда­ле­гідь по­го­дже­ної по­лі­ти­ки.

■ З 2000-х ро­ків, ко­ли кан­цлер Гер­хард Шре­дер до­ма­гав­ся про­ве­де­н­ня ре­фор­ми рин­ку пра­ці, в Ні­меч­чи­ні не бу­ло про­ве­де­но жо­дної успі­шної ве­ли­кої ре­фор­ми. За Мер­кель за де­сять з га­ком ро­ків не про­во­ди­ло­ся жо­дних ре­форм, що спря­мо­ва­ні у май­бу­тнє і від­по­від­а­ють за сво­їм ка­лі­бром «Про­гра­мі 2010» Шре­де­ра.

ХДС/ХСС і СДПН ни­ні пра­гнуть ство­ри­ти ве­ли­ку ко­а­лі­цію, яка б утри­ма­ла Ні­меч­чи­ну при­бли­зно на то­му са­мо­му шля­ху, яким во­на йшла остан­ні ві­сім ро­ків. Уго­да на 28 сто­рін­ках, яка дає змо­гу про­дов­жи­ти фор­маль­ні пе­ре­мо­ви­ни про ко­а­лі­цію, є на­дмі­ру де­таль­ною, те­хно­кра­ти­чною, їй бра­кує ам­бі­цій і по­лі­ти­чно­го ба­че­н­ня.

■ То­му не­див­но, що ба­га­то хто, осо­бли­во в СДПН, не­вдо­во­ле­ний до­ся­гну­тим ре­зуль­та­том, а де­які за­кли­ка­ють на­віть за­но­во про­ве­сти пе­ре­мо­ви­ни, хо­ча уча­сни­ки цих пе­ре­мо­вин з бо­ку ХДС/ХСС і СДПН ого­ло­си­ли під­пи­са­ну уго­ду про­ри­вом. СДПН сто­їть ни­ні пе­ред ви­бо­ром: ци­ми ви­хі­дни­ми (21 сі­чня. — Ред.) на по­за­чер­го­во­му з’їзді лі­де­ри пар­тії ма­ють ви­рі­ши­ти, тре­ба вхо­ди­ти до но­вої ве­ли­кої уря­до­вої ко­а­лі­ції, яка ве­сти­ме ко­ли­шню по­лі­ти­ку, чи вар­то пе­ре­йти в опо­зи­цію, що, во­че­видь, озна­чає про­ве­де­н­ня но­вих ви­бо­рів.

Але є ще один ва­рі­ант, який ба­га­то хто ігно­рує: мі­но­ри­тар­ний уряд ХДС із Мер­кель як кан­цлер. Звіль­нив­шись від за­ду­шли­вих ко­а­лі­цій­них угод з не­зго­вір­ли­вою СДПН чи з хо­ло­дно оба­чли­вою ВДП, Мер­кель змо­гла б при­зна­чи­ти чле­нів ка­бі­не­ту з огля­ду на їхню ком­пе­тен­тність і на­яв­ність ба­че­н­ня, а не з пар­тій­них мір­ку­вань. Во­на мо­гла б на­віть при­зна­чи­ти мі­ні­стрів з ін­ших пар­тій.

■ Але най­ва­жли­ві­ше, Мер­кель змо­гла б, на­ре­шті, узя­ти­ся за сер­йо­зні про­бле­ми, які ігно­ру­ва­ли­ся остан­ні­ми ро­ка­ми і яким у під­пи­са­ній ко­а­лі­цій­ній уго­ді при­ді­ле­но ли­ше кіль­ка по­ро­жніх слів. Йде­ться про спів­пра­цю з пре­зи­ден­том Фран­ції Ем­ма­ну­е­лем Ма­кро­ном за­ра­ди подаль­шо­го роз­ви­тку єв­ро­пей­сько­го про­е­кту; про мо­дер­ні­за­цію си­сте­ми дер­жав­но­го ке­ру­ва­н­ня в Ні­меч­чи­ні; про під­го­тов­ку ро­бо­чої си­ли до ци­фро­вої епо­хи; про розв’яза­н­ня ім­мі­гра­цій­них про­блем.

Пар­ла­мент по­трі­бен для успі­ху на будь-яко­му з цих фрон­тів. Про­від­ні пар­тії ма­ють пе­ре­йти до ті­єї фор­ми від­кри­тих і кон­стру­ктив­них де­ба­тів, у яких на­ро­ди­ла­ся пар­ла­мент­ська де­мо­кра­тія в пер­ші ро­ки Фе­де­ра­тив­ної ре­спу­блі­ки, а не про­дов­жу­ва­ти кон­цен­тру­ва­ти свою ува­гу на по­лі­ти­чній та­кти­ці.

■ Мі­хель, мо­жли­во, на­дає пе­ре­ва­гу по­мір­ко­ва­ним по­ли­ти­чним іни­ци­а­ти­вам і по­сту­по­во­сті, які бу­ли вла­сти­ви­ми кан­цлер­ству Мер­кель. Але мі­но­ри­тар­ний уряд, ви­му­ше­ний ство­рю­ва­ти ко­а­лі­ції одно­дум­ців для розв’яза­н­ня кри­ти­чно го­стрих про­блем, що сто­ять ни­ні пе­ред Ні­меч­чи­ною та Єв­ро­пою, міг би звіль­ни­ти­ся від обме­же­но­сті очі­ку­вань Мі­хе­ля та звіль­ни­ти ні­ме­цьку по­лі­ти­ку від пар­тій­них та­кти­ків. Це да­ло б змо­гу про­ве­сти ре­аль­ні і та­кі не­об­хі­дні ре­фор­ми. Іна­кше ка­жу­чи, не­зна­чна по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність, що ни­ні спо­сте­рі­га­є­ться в Ні­меч­чи­ні, ціл­ком мо­же ви­яви­ти­ся са­ме тим за­со­бом, яко­го по­тре­бує кра­ї­на, щоб від­кри­ти шлях для но­вих ідей та го­ло­сів, шлях до більш сві­тло­го май­бу­тньо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.