Як ство­ри­ти спіль­не май­бу­тнє у роз’єд­на­но­му сві­ті?

Да­вос при­ймає 48-й еко­но­мі­чний фо­рум

Den (Ukrainian) - - День Планети -

23 сі­чня у швей­цар­сько­му Да­во­сі роз­по­чав­ся 48-й Все­сві­тній еко­но­мі­чний фо­рум, у яко­му бе­руть участь по­над три ти­ся­чі уча­сни­ків, се­ред яких цьо­го ро­ку 21% жі­нок, що є ре­кор­дом, пи­ше DW. За­хід стар­ту­вав із про­мо­ви прем’єр-мі­ні­стра Ін­дії На­рен­дри Мо­ді, у якій він за­кли­кав прийня­ти гло­ба­лі­за­цію, бо­ро­ти­ся зі змі­на­ми клі­ма­ту та по­си­лю­ва­ти між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, пи­ше The New York Times. 26 сі­чня на за­крит­ті фо­ру­му, що від­бу­ва­є­ться цьо­го ро­ку під га­слом «Тво­ре­н­ня спіль­но­го май­бу­тньо­го в пе­ре­лом­ле­но­му сві­ті» очі­ку­ють пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па, який ста­не пер­шим з 2000 ро­ку гла­вою Бі­ло­го до­му, який від­ві­дає цей за­хід, пи­ше «Го­лос Аме­ри­ки». Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, нав­па­ки, ре­гу­ляр­но бе­ре участь у фо­ру­мі в Да­во­сі. Як за­зна­ча­є­ться на сай­ті Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, гла­ва дер­жа­ви ви­сту­пить із про­мо­вою під час се­сії «Цен­траль­на та Схі­дна Єв­ро­па: но­вий по­ря­док ден­ний для кон­ти­нен­ту?», за­пла­но­ва­ної на 26 сі­чня, та про­ве­де дво­сто­рон­ні зу­стрі­чі. Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.