«Смерть за­зи­ра­ла ме­ні у ві­чі»

На Кри­во­ріж­жі від­зна­чив своє 90-річ­чя остан­ній в ре­гіо­ні во­як ле­ген­дар­ної ар­мії — упі­вець Ро­ман ПАСТЕРНАК

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Во­ло­ди­мир СТЕЦЮК, жур­на­ліст Кри­вий Ріг, фото ав­то­ра

Свій 90-й день на­ро­дже­н­ня ко­ли­шньо­му во­я­ку ОУН-УПА і по­літв’язню, а ни­ні По­ві­то­во­му го­ло­ві « Брат­ства ОУНУПА» у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті Ро­ма­но­ві ПАСТЕРНАКУ свя­тку­ва­ти в ти­хо­му ро­дин­но­му ко­лі не су­ди­ло­ся. Пу­блі­чно при­ві­та­ти юві­ля­ра й від­да­ти ціл­ком за­слу­же­ну ша­ну лю­ди­ні, ко­тра з юних літ ста­ла до лав від­чай­ду­хів, які в най­тяж­чі ро­ки за­хо­ди­ли­ся ви­бо­рю­ва­ти укра­їн­ську не­за­ле­жність, за­ба­жа­ло­ся і акти­ві­стам мі­сце­вих па­трі­о­ти­чних ор­га­ні­за­цій та пар­тій, і ра­йон­ній вла­ді, і по­слан­цям під­при­єм­ства, на яко­му від­пра­цю­вав, ні ба­га­то ні ма­ло, — ці­лих 40 ро­ків, і про­сто щи­рим дру­зям і при­хиль­ни­кам... Тож ви­три­ма­ти та­кий ра­пто­вий на­пад за­галь­ної ува­ги для лі­тньої лю­ди­ни, ко­тра де­ся­ти­лі­т­тя­ми бу­ла ли­ше кимсь від­ля­ку­ю­чим для спів­ві­тчи­зни­ків — «бан­де­рів­цем», «зра­дни­ком», «во­ро­гом на­ро­ду» то­що, зві­сно, не про­сто. І все ж, ця на­дмір­на ува­га си­во­чо­ло­му ве­те­ра­но­ві та­ки ви­яви­ла­ся до сна­ги. «Я ні­ко­ли не ду­мав, — зі­зна­є­ться Ро­ман Ми­хай­ло­вич Пастернак, — осо­бли­во, ко­ли був у пар­ти­за­нах, що до­жи­ву ко­лись до та­кої ми­ті».

Не­зва­жа­ю­чи на до­сить по­хи­лий вік, ве­те­ран має на ди­во ясний ро­зум і гар­ну пам’ять. Зга­дує по­дії сво­го над­зви­чай­но не­про­сто­го жи­т­тя в най­дрі­бні­ших по­дро­би­цях і де­та­лях.

На­ро­див­ся 14 сі­чня 1928 ро­ку в се­лі Ути­хо­ви­чі Пе­ре­ми­шлян­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті в се­лян­ській ро­ди­ні. У сім’ї бу­ло ше­сте­ро ді­тей. «На­ро­див­ся під Поль­щею, по­тім жив під біль­шо­ви­ка­ми, а 1941-го при­йшли нім­ці», — сум­но кон­ста­тує Ро­ман Ми­хай­ло­вич. Зга­дує, як зу­стрі­ча­ли в 1939-го ра­дян­ську ар­мію «ви­зво­ли­те­лів»... Але вже бу­кваль­но за мі­сяць «ви­зво­ли­те­лі» ста­ли ка­та­ми... То­ді йо­му бу­ло де­сять ро­ків.

У п’ятнад­цять ро­ків став чле­ном мо­ло­ді­жної ор­га­ні­за­ції ОУН. Це бу­ло 1943 ро­ку. А 1944-го, ще за ні­ме­цької оку­па­ції, до­бро­віль­но пі­шов в УПА. Про­хо­див вій­сько­вий ви­шкіл на те­ри­то­рії Іва­но-Фран­ків­ської обла­сті на Ро­га­тин­щи­ні. Ка­же, що ви­шкіл про­во­див че­ський ка­пі­тан і го­ту­вав їх як май­бу­тніх офі­це­рів.

Пер­ше бо­йо­ве хре­ще­н­ня про­йшов у бою з ні­ме­цьким під­роз­ді­лом, який за­ймав­ся гра­бун­ка­ми по се­лах і від­лов­лю­вав лю­дей, щоб від­прав­ля­ти до Ні­меч­чи­ни. Не­зва­жа­ю­чи на те, що у нім­ців бу­ли тан­ки, а в упів­ців — ли­ше стрі­ле­цька зброя, вда­ло вла­шту­вав­ши за­сід­ку, во­ни змо­гли від­би­ти в оку­пан­тів за­хо­пле­них ни­ми лю­дей. Це бу­ло в се­лі Ту­чне Пе­ре­ми­шлян­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті.

1945-го, з при­хо­дом ра­дян­ської ар­мії, упів­ці му­си­ли змі­ни­ти вій­сько­ву стра­те­гію й та­кти­ку, від­так від­діл Ро­ма­на Па­стер­на­ка роз­фор­му­ва­ли, по­ді­лив­ши на ма­лі по­хі­дні гру­пи по 15—20 чо­ло­вік. Йо­го пе­ре­ве­ли до те­ре­но­вої бо­їв­ки Пе­ре­ми­шлян­сько­го ра­йо­ну, якою ко­ман­ду­вав «Бо­г­дан». 28 черв­ня 1947 ро­ку при ви­ко­нан­ні зав­да­н­ня по­тра­пив у за­сід­ку і був за­а­ре­што­ва­ний че­кі­ста­ми.

Спо­ча­тку йо­го до­пра­ви­ли до Пе­ре­ми­шля, де май­же ти­ждень ка­ту­ва­ли, а по­тім по­ве­зи до Льво­ва в тюр­му на Лон­цько­го. Там йо­го про­три­ма­ли під слід­ством про­тя­гом двох ро­ків — до бе­ре­зня 1949-го. І зре­штою від­пра­ви­ли до Ки­є­ва в Лук’янів­ську в’язни­цю, де й за­су­ди­ли до де­ся­ти ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. По­ка­ра­н­ня від­бу­вав у Вор­ку­тин­сько­му та­бо­рі по­си­ле­но­го ре­жи­му утри­ма­н­ня. Пра­цю­вав у ша­хті. Чи­ма­ло ча­су про­вів у кар­це­рі, адже брав актив­ну участь у страй­ко­во­му ру­сі, ор­га­ні­зо­ву­вав ра­зом з то­ва­ри­ша­ми та­бір­ні страй­ки і за­ко­ло­ти. Ві­дбув пов­ний тер­мін по­ка­ра­н­ня, а по­тім ще де­сять ро­ків йо­го три­ма­ли у Вор­ку­ті з «вов­чим бі­ле­том» — під на­гля­дом ко­мен­да­ту­ри без пра­ва ви­їзду із мі­ста. То­ді ж у Вор­ку­ті зу­стрів свою до­лю — та­ку ж, як і він, ка­тор­жан­ку-упів­ку Ма­рію, з ко­трою про­жив 30 ро­ків ща­сли­во­го по­дру­жньо­го жи­т­тя, ви­хо­вав донь­ку і си­на й до­че­кав­ся вну­ків.

Ли­ше 1966 ро­ку отри­мав на­ре­шті па­спорт і мо­жли­вість ви­їха­ти з Вор­ку­ти. ...Але без пра­ва по­се­ле­н­ня в за­хі­дних обла­стях Укра­ї­ни. Не мав пра­ва зу­пи­ня­ти­ся і в обла­сних цен­трах та ве­ли­ких мі­стах, а ли­ше не мен­ше, ніж за 101 кі­ло­метр від них. Зре­штою до­ля при­ве­ла йо­го до Кри­во­го Ро­га, де три­ва­ло ве­ли­ке ін­ду­стрі­аль­не бу­дів­ни­цтво і су­во­рих за­бо­рон що­до по­се­ле­н­ня ко­ли­шніх по­літв’язнів не бу­ло. За іро­ні­єю до­лі бор­це­ві з ко­му­ні­змом вда­ло­ся вла­шту­ва­ти­ся слю­са­рем-скла­даль­ни­ком на за­вод гір­ни­чо­го обла­дна­н­ня «Ко­му­ніст», де й про­пра­цю­вав аж 40 ро­ків на бу­дів­ни­цтві «ко­му­ні­сти­чно­го раю». І хоч ко­ли­шньо­го во­я­ка УПА на по­ча­тках там знову ле­две не за­су­ди­ли, зви­ну­ва­тив­ши в ан­ти­ра­дян­ській про­па­ган­ді, сум­лін­ний ро­бі­тник за­ли­шив під­при­єм­ство ли­ше у 80-рі­чно­му ві­ці.

По­при не­при­я­зне і на­віть во­ро­же став­ле­н­ня до ньо­го на­чаль­ства, по­стій­ний на­гляд при­став­ле­них аген­тів КГБ і се­ксо­тів, йо­го сто­сун­ки в ро­бі­тни­чо­му ко­ле­кти­ві бу­ли до­сить то­ва­ри­ськи­ми і те­пли­ми. У 1980-х ро­ках ша­хтне обла­дна­н­ня, вдо­ско­на­ле­не Ро­ма­ном Па­стер­на­ком та йо­го бри­га­дою, бу­ло від­зна­че­не на Все­со­ю­зній ви­став­ці на­ро­дно­го го­спо­дар­ства у Мо­скві, за що на­віть за­тя­то­го «бан­де­рів­ця» пре­мі­ю­ва­ли то­ді лег­ко­вим ав­то­мо­бі­лем «Мо­сквич».

З на­ста­н­ням по­те­плі­н­ня у гро­мад­сько-по­лі­ти­чно­му жит­ті ко­ли­шньо­го Ра­дян­сько­го Со­ю­зу Ро­ман Пастернак став актив­но до­лу­ча­ти­ся й до гро­мад­ських справ. 1989 ро­ку одним із пер­ших всту­пив до На­ро­дно­го Ру­ху Укра­ї­ни «За пе­ре­бу­до­ву». Зго­дом ор­га­ні­зу­вав і очо­лив Цен­траль­но-Мі­ську ра­йон­ну ор­га­ні­за­цію НРУ. Із 1992 ро­ку він го­ло­ва Кри­во­різь­кої мі­ської ор­га­ні­за­ції « Все­укра­їн­ське брат­ство ОУНУПА». 2009-го при­зна­че­ний ре­фе­рен­том «Ве­те­ра­нів ОУН», а з 2011 ро­ку і до сьо­го­дні є по­ві­то­вим го­ло­вою «Брат­ства ОУН-УПА» в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті.

Ота­ким ви­да­ло­ся жи­т­тя одно­го з ба­га­тьох міль­йо­нів укра­їн­ців, який лю­бив по­над усе Укра­ї­ну, щи­ро пра­гнув кра­щої до­лі сво­є­му по­не­во­ле­но­му на­ро­до­ві, а то­му му­сив з ма­лих літ бо­ро­ти­ся за йо­го во­лю.

З на­го­ди 90-річ­чя ве­те­ра­на у ви­кон­ко­мі Цен­траль­но-Мі­ської в мі­сті Кри­во­му Ро­зі ра­ди зі­бра­ли­ся йо­го ко­ли­шні ко­ле­ги, гро­мад­ські акти­ві­сти, жур­на­лі­сти і вла­сне са­мі пра­ців­ни­ки ви­кон­ко­му на чо­лі з йо­го го­ло­вою Сер­гі­єм НЄЖЕНЦЕВИМ при­ві­та­ти юві­ля­ра. Чи не впер­ше в істо- рії мі­ста офі­цій­на вла­да ви­рі­ши­ла від­да­ти ша­ну за­тя­то­му «бан­де­рів­цю». У кра­ї­ні, де справ­жні бор­ці за її не­за­ле­жність все ще пе­ре­бу­ва­ють фа­кти­чно по­за за­ко­ном, а їхні ка­ти ма­ють чи не най­біль­шу ша­ну в дер­жа­ві, отри­му­ю­чи фан­та­сти­чні пер­со­наль­ні пен­сії та піль­ги, по­годь­те­ся, це над­зви­чай­на по­дія. От­же, лу­на­ли те­плі про­мо­ви і щи­рі по­ба­жа­н­ня. Бу­ли кві­ти, по­да­рун­ки й від­зна­ки.

«Рі­ше­н­ням ви­кон­ко­му Цен­траль­но-Мі­ської в мі­сті ра­ди, за актив­ну гро­мад­ську ді­яль­ність, бо­роть­бу за Не­за­ле­жність Укра­ї­ни, ба­га­то­рі­чну плі­дну пра­цю і з на­го­ди 90-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня По­че­сною гра­мо­тою ви­кон­ко­му Цен­траль­но-Мі­ської в мі­сті ра­ди на­го­ро­джу­є­ться Пастернак Ро­ман Ми­хай­ло­вич», — ого­ло­шу­є­ться текст офі­цій­но­го до­ку­мен­та. «Хо­чу по­ба­жа­ти, що­би ви ще ба­га­то ро­ків слу­жи­ли су­спіль­ству й бу­ли по­трі­бним на­шим зем­ля­кам», — до­дає до су­хо­го офі­цій­но­го текс­ту своє щи­ре по­ба­жа­н­ня го­ло­ва ви­кон­ко­му Сер­гій Нє­жен­цев. І роз­чу­ле­ний си­во­чо­лий ве­те­ран про­мов­ляє у від­по­відь: «Слу­жу укра­їн­сько­му на­ро­ду». І в цих сло­вах не від­чу­ва­є­ться ні най­мен­шої па­фо­сної фаль­ші.

І все ж, чи не най­біль­ше вра­же­н­ня спра­ви­ла на ко­ли­шньо­го во­я­ка УПА і по­літв’язня зу­стріч з пред­став­ни­ка­ми па­трі­о­ти­чних ор­га­ні­за­цій, зокре­ма з юни­ми акти­ві­ста­ми «Пла­сту», яка від­бу­ла­ся на­пе­ре­до­дні в офі­сі мі­ської ор­га­ні­за­ції ВО «Сво­бо­да». «Ду­же ме­ні бу­ло при­єм­но з ді­тьми, з «Пла­стом», — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми Ро­ман Ми­хай- ло­вич. — На­ре­шті ді­тей по­ча­ли ви­хо­ву­ва­ти в ду­сі укра­їн­ської на­ції. Тож я за­до­во­ле­ний тим, що еста­фе­ту пе­ре­даю у на­дій­ні ру­ки. Я ду­же ті­шу­ся з то­го, що під­ро­стає справ­жня укра­їн­ська па­трі­о­ти­чна мо­лодь — не фаль­ши­ві па­трі­о­ти, а дій­сно на­ше май­бу­тнє».

При­ві­та­ти ве­те­ра­на з 90-річ­чям при­був на цю зу­стріч із обла­сно­го цен­тру й го­ло­ва ГО « Дні­пров­ське то­ва­ри­ство по­літв’язнів та ре­пре­со­ва­них» Іван ДРЕМЛЮГА, який вру­чив юві­ля­ро­ві гра­мо­ти від гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції та від іме­ні го­ло­ви обла­сної ра­ди Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. До ре­чі, гість по­ві­до­мив по се­кре­ту, що з іні­ці­а­ти­ви обла­сно­го то­ва­ри­ства по­літв’язнів та ре­пре­со­ва­них Дні­про­пе­тров­ською ОДА на­прав­ле­но до Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни кло­по­та­н­ня про на­го­ро­дже­н­ня ве­те­ра­на ор­де­ном «За за­слу­ги» ІІІ сту­пе­ня.

«Я все жи­т­тя від­дав бо­роть­бі за Укра­ї­ну — і ко­ли во­ю­вав у ла­вах УПА й смерть ле­две не ко­жно­го дня за­зи­ра­ла ме­ні у ві­чі, і ко­ли був на ка­тор­зі, і в подаль­ші ро­ки. І хоч бу­ла ве­ли­ка за­гро­за мо­їй ро­ди­ні, мо­їм рі­дним, я ні­ко­ли не від­мов­ляв­ся від сво­го пра­гне­н­ня по­ба­чи­ти Укра­ї­ну та укра­їн­ців віль­ни­ми. І ця бо­роть­ба за Укра­ї­ну три­ває й за­раз, тож я за­кли­каю всіх об’єд­на­ти­ся в цій бо­роть­бі, адже Укра­ї­на — це най­до­рож­че, що в нас є. І во­на за­раз у ве­ли­кій не­без­пе­ці. То­му тре­ба всім нам єд­на­ти­ся — не сва­ри­ти­ся між со­бою, а єд­на­ти­ся, що­би по­бо­ро­ти во­ро­га. Я не знаю, як ко­му, а ме­ні Укра­ї­на ду­же до­ро­га — і то­му, що та­кої не­має більш ні­де в сві­ті, і то­му, що за неї ми ду­же до­ро­го за­пла­ти­ли — міль­йо­на­ми жит­тів, по­ка­лі­че­них доль і над­тяж­ки­ми ви­про­бу­ва­н­ня­ми. Го­лов­не, нам тре­ба за­раз по­бо­ро­ти на­шо­го одві­чно­го во­ро­га, і то­ді, я пе­ре­ко­на­ний, все бу­де га­разд, все бу­де до­бре», — та­кі про­ни­кли­ві й гли­бо­ко хви­лю­ю­чі сло­ва ска­зав на про­ща­н­ня во­як ле­ген­дар­ної ар­мії без дер­жа­ви — не­злам­ний ли­цар укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті упі­вець Ро­ман Пастернак. По­чуй їх, Укра­ї­но, і ти, ти­ся­чі ра­зів обду­ре­ний і зне­ві­ре­ний, але не­злам­ний у сво­їй нев­пин­ній бо­роть­бі, укра­їн­ський на­ро­де.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.