Хто во­ни?

Но­ві кан­ди­да­ти в чле­ни Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

23 сі­чня Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко під час зу­стрі­чі з го­ло­вою Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрі­єм Па­ру­бі­єм під­пи­сав по­да­н­ня на при­зна­че­н­ня но­вих чле­нів Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії. Про це по­ві­дом­ляє прес­слу­жба Пре­зи­ден­та, не на­зи­ва­ю­чи кан­ди­да­тів. «За­раз ми за­пу­ска­є­мо про­цес онов­ле­н­ня скла­ду ЦВК», — за­зна­чив Пре­зи­дент. По­ро­шен­ко до­дав, що но­вий склад Цен­тр­ви­бор­чко­му обго­во­рю­ва­ли дав­но, але під­бір кан­ди­да­тів за­тя­гнув­ся. «Сьо­го­дні я ра­дий, що на­ре­шті всі фра­кції вне­сли кан­ди­да­ту­ри, які від­по­від­а­ють всім кри­те­рі­ям. Я їх вклю­чив до скла­ду по­да­н­ня», — ска­зав Пре­зи­дент. За йо­го сло­ва­ми, но­вий склад ЦВК має за­без­пе­чи­ти які­сне про­ве­де­н­ня пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Гла­ва дер­жа­ви та­кож під­пи­сав лист про звіль­не­н­ня з по­са­ди чле­нів ЦВК у зв’яз­ку з за­вер­ше­н­ням тер­мі­ну їхніх пов­но­ва­жень. Тут слід за­зна­чи­ти, що 1 черв­ня 2014 ро­ку за­вер­шив­ся тер­мін пов­но­ва­жень 12 із 15 чле­нів ЦВК, а 3 лю­то­го 2017 ро­ку — і 13-го чле­на ко­мі­сії. Зви­чай­но, що це га­не­бно, ко­ли три з по­ло­ви­ною ро­ки в кра­ї­ні діє фа­кти­чно ста­рий Цен­тр­ви­бор­чком.

Гро­ма­дян­ська ме­ре­жа ОПОРА про­ве­ла по­пе­ре­дній ана­ліз спи­ску онов­ле­но­го скла­ду ЦВК. Спи­сок но­вих чле­нів ЦВК у по­дан­ні Пре­зи­ден­та мо­же ви­гля­да­ти та­ким чи­ном: Ба­са­ла­є­ва Ал­ла Ва­лен­ти­нів­на, гру­па «Пар­тія «Ві­дро­дже­н­ня»; Бер­на­цька На­та­лія Іла­ріо­нів­на, «На­ро­дний фронт»; Вер­бен­ський Ми­хай­ло Ге­ор­гі­йо­вич, «БПП «Со­лі­дар­ність»; Єфре­мо­ва Іри­на Оле­ксі­їв­на, «На­ро­дний фронт»; Жел­то­ва Оль­га Ми­ко­ла­їв­на, «БПП «Со­лі­дар­ність»; Ку­сто­ва Сві­тла­на Ми­ко­ла­їв­на, «БПП «Со­лі­дар­ність»; Ло­тюк Оль­га Сте­па­нів­на, «БПП «Со­лі­дар­ність»; Плу­кар Ві­та­лій Во­ло­ди­ми­ро­вич, «БПП «Со­лі­дар­ність»; Рад­чен­ко Єв­ге­ній Во­ло­ди­ми­ро­вич, «Об’єд­нан- ня «Са­мо­по­міч»; Си­ни­ця На­дія Лю­бо­ми­рів­на (не­ві­до­мо, у по­пе­ре­дньо­му по­дан­ні бу­ла вне­се­на від фра­кції «На­ро­дний фронт»); Слі­па­чук Те­тя­на Во­ло­ди­ми­рів­на (не­ві­до­мо, імо­вір­но від «БПП «Со­лі­дар­ність», адже во­на вже бу­ла чле­ном кон­кур­сної ко­мі­сії для обра­н­ня ке­рів­них по­сад у Дер­жав­но­му бю­ро роз­слі­ду­вань за кво­тою Пре­зи­ден­та); Ши­пі­лов Ле­он­тій Ми­ко­ла­йо­вич, «На­ро­дний фронт»; Юзь­ко­ва Те­тя­на Ле­о­ні­дів­на, Ра­ди­каль­на пар­тія.

Під­го­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.