В за­тін­ку Ол­дме­на

У про­кат ви­йшла біо­гра­фі­чна дра­ма, при­свя­че­на най­зна­ме­ни­ті­шо­му прем’єр­мі­ні­стро­ві Бри­та­нії

Den (Ukrainian) - - Культура -

Во­сно­ві сце­на­рію «Тем­них ча­сів» (букв. «Най­тем­ні­ша го­ди­на » , англ. Darkest Hour), на­пи­са­но­го но­во­зе­ланд­цем Ен­то­ні Мак­кар­те­ном, — до­ле­но­сні для Об’ єд­на­но­го Ко­ро­лів­ства Ве­ли­ко­бри­та­нії та Пів­ні­чної Ір­лан­дії дні трав­ня 1940 ро­ку.

■ 7 трав­ня в Па­ла­ті гро­мад від­бу­ли­ся слу­ха­н­ня на те­му по­раз­ки в би­тві за Нор­ве­гію, а на­сту­пно­го дня від­бу­ло­ся го­ло­су­ва­н­ня з пи­та­н­ня до­ві­ри уря­до­ві. Не­зва­жа­ю­чи на отри­ма­ний фор­маль­ний во­тум до­ві­ри, прем’єр­мі­ністр Ней­віл Чем­бер­лен по­дав у від­став­ку у зв’яз­ку з го­строю кри­ти­кою, якої за­зна­ла по­лі­ти­ка йо­го ка­бі­не­ту. Най­при­да­тні­ши­ми кан­ди­да­та­ми вва­жа­ли­ся Він­стон Чер­чілль і лорд Га­лі­факс. 9 трав­ня Га­лі­факс від­мо­вив­ся від по­са­ди, і 10 трав­ня ко­роль Ге­орг VI при­зна­чив Чер­чі­л­ля прем’єр-мі­ні­стром.

■ Остан­ній на ту мить не мав зна­чно­го по­лі­ти­чно­го впли­ву. Пі­сля по­раз­ки кон­сер­ва­то­рів на ви­бо­рах 1929 ро­ку він не став до­ма­га­ти­ся обра­н­ня в ке­рів­ні ор­га­ни кон­се­рва­тив­ної пар­тії. Ко­ли 1931 ро­ку Рам­сі Мак­до­нальд сфор­му­вав ко­а­лі­цій­ний уряд, Чер­чілль не отри­мав про­по­зи­ції увійти до ка­бі­не­ту, на­то­мість обме­жив­ся ор­га­ні­за­ці­єю вла­сної не­ве­ли­кої фра­кції в пар­ла­мен­ті й зо­се­ре­див­ся на лі­те­ра­тур­ній пра­ці. У пе­ре­дво­єн­ні ро­ки Чер­чілль жорс­тко кри­ти­ку­вав по­лі­ти­ку уми­ро­тво­ре­н­ня Гі­тле­ра, що про­во­ди­ла­ся уря­дом Чем­бер­ле­на, й пі­сля укла­де­н­ня 1938 ро­ку Мюн­хен­ської уго­ди ска­зав у Па­ла­ті гро­мад: « У вас був ви­бір між вій­ною та без­че­стям. Ви обра­ли без­че­стя і те­пер ма­ти­ме­те вій­ну». Одним сло­вом, мав рід­кі­сний для по­лі­ти­ків то­го ча­су дар да­ле­ко­гля­дно­сті й са­ме то­му вві­йшов у істо­рію.

■ Ре­жи­сер « Тем­них ча­сів » Джо Райт ( 25 сер­пня 1972 р., Лон­дон) — ла­у­ре­ат пре­мії BAFTA за те­ле­са­гу « Остан­ній ко­роль » у ка­те­го­рії « кра­щий дра­ма­ти­чний се­рі­ал » ( 2004) і во­ло­дар при­зу іме­ні Кар­ла Фор­ма­на — як най­більш ба­га­то­обі­ця­ю­чо­му де­бю­тан­то­ві за дра­му « Гор­дість та упе­ре­дже­н­ня » (2006). Га­рі Ол­дмен зі­грав Чер­чі­л­ля, Бен Мен­дель­сон — ко­ро­ля Ге­ор­га VI, Крі­стін Скотт То- мас — Кле­мен­ти­ну Чер­чілль, Ро­нальд Пі­кап — Чем­бер­ле­на.

■ От­же, Джо Райт по­ка­зує лан­цю­жок по­дій від від­став­ки Чем­бер­ле­на до по­ча­тку іні­ці­йо­ва­ної Чер­чі­лем опе­ра­ції «Ди­на­мо» з ева­ку­а­ції бри­тан­ських військ, ото­че­них нім­ця­ми під Дюн­кер­ком. Ре­жи­су­ра Рай­та до­сить стан­дар­тна. У ньо­го ви­йшла ти­по­ва істо­ри­ко-по­лі­ти­чна дра­ма про «най­тем­ні­шу го­ди­ну», яка, згі­дно з ві­до­мим ви­сло­вом, пе­ре- дує сві­тан­ку. Май­же весь актор­ський склад так са­мо пра­цює ви­ня­тко­во на стан­дар­тних і ти­па­жних при­йо­мах: зма­льо­ва­ні як на­по­ле­гли­вий і ма­ло­при­єм­ний уго­до­вець із Гі­тле­ром, не­до­брий ін­три­ган Га­лі­факс; не­рі­шу­чий і не­ща­сли­вий Чем­бер­лен; юна, се­ксу­аль­на й са­мо­від­да­на се­кре­тар­ка Елі­за­бет (Лі­лі Джеймс); іро­ні­чна, але теж від­да­на Кле­мен­ти­на Чер­чілль; су­ху­ва­тий, ма­ло­ви­ра­зний ко­роль Ге­орг.

■ Чер­чілль по­стає пе­ред на­ми одно­ча­сно в кіль­кох емо­цій­но- сми­сло­вих ра­кур­сах: очи­ма йо­го по­лі­ти­чних опо­нен­тів та со­ю­зни­ків, Кле­мен­ти­ни та Елі­за­бет. Ба­чи­мо Він­сто­на, охо­пле­но­го сум­ні­ва­ми й роз­па­чем, у смі­шних чи зво­ру­шли­вих си­ту­а­ці­ях і, зві­сно, се­ред на­ро­ду; над­зви­чай­но па­те­ти­чна сце­на ґрун­ту­є­ться на під­твер­дже­но­му фа­кті, ко­ли Чер­чілль спу­стив­ся до лон­дон­сько­го ме­тро, щоб по­спіл­ку­ва­ти­ся з гро­ма­дя­на­ми, за­пи­та­ти дум­ку про­стих лю­дей, чи вар­то Бри­та­нії укла­да­ти мир з Гі­тле­ром. Одно­стай­не «ні» пе­ре­сі­чних лон­дон­ців змі­цни­ло прем’єр-мі­ні­стра в йо­го без­ком­про­мі­сній по­зи­ції.

■ Не бу­де пе­ре­біль­ше­н­ням ска­за­ти, що фільм три­ма­є­ться на Ол­дме­ні. 60- рі­чний бри­та­нець уже має «Зо­ло­тий гло­бус» за цю роль. Біль­шість спо­сте­рі­га­чів вва­жа­ють йо­го фа­во­ри­том на одер­жа­н­ня «Оска­ра» в ка­те­го­рії «най­кра­щий актор».

■ Під час зйо­мок Ол­дмен про­вів по­над 200 го­дин у крі­слі гри­ме­ра. Зов­ні­шнє пе­ре­вті­ле­н­ня дій­сно ко­ло­саль­не. Але не менш при­кме­тним є те, як актор ви­ма­льо­вує вві­ре­ний йо­му ха­ра­ктер. Це ро­бо­та, спов­не­на ін­ди­ві­ду­аль­них рис, на­си­че­на емо­цій­ни­ми кон­тра­ста­ми й ши­ро­ким спе­ктром ре­а­кцій. Ол­дмен пра­кти­чно пов­ні­стю пе­ре­кри­ває ре­шту акто­рів. Цьо­му ге­рою ві­риш.

■ Ско­рі­ше за все, ре­жи­су­ру Рай­та за­бу­дуть одра­зу пі­сля роз­да­чі «Оска­рів». За­те Чер­чілль те­пер ду­же дов­го асо­ці­ю­ва­ти­ме­ться з Ол­дме­ном — акто­ром, ко­трий про­сла­вив­ся ко­лись як ви­ко­на­вець ро­лей бун­тів­ни­ків, зло­чин­ців та ау­тсай­де­рів.

ФОТО З САЙТА KINOAFISHA.UA

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.