Да­вос-2018: осо­бли­во­сті

Пер­шим пун­ктом сво­єї гло­баль­ної про­гра­ми Ема­ну­ель Ма­крон ба­чить осві­ту. На що ро­би­мо став­ку ми?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Цьо­го­рі­чне пред­став­ле­н­ня Укра­ї­ни на Все­сві­тньо­му еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі у швей­цар­сько­му Да­во­сі ви­гля­дає більш по­ту­жно. Окрім тра­ди­цій­но­го Укра­їн­сько­го сні­дан­ку, Фонд олі­гар­ха Ві­кто­ра Пін­чу­ка в пар­тнер­стві з ін­ши­ми ком­па­ні­я­ми ор­га­ні­зу­вав ще один за­хід — Укра­їн­ський дім, який по­кли­ка­ний пред­ста­ви­ти лі­де­рам сві­то­во­го бі­зне­су ін­ве­сти­цій­ні мо­жли­во­сті в укра­їн­ські се­кто­ри ІТ та ін­но­ва­цій.

Сайт Фон­ду по­ві­дом­ляє, що клю­чо­вою ча­сти­ною за­хо­ду цьо­го ро­ку бу­ла про­мо­ва Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка та дис­ку­сія з йо­го уча­стю. Та­кож в яко­сті спі­ке­рів ви­сту­пи­ли мі­ністр за­кор­дон­них справ Ка­на­ди Хри­стя Фрі­ланд, пер­ший за­сту­пник ке­рів­но­го ди­ре­кто­ра МВФ Де­від Лі­птон, го­ло­ва Мюн­хен­ської кон­фе­рен­ції з без­пе­ки Вольф­ганг Ішин­гер, пре­зи­дент Поль­щі Але­ксандр Ква­сьнєв­ський (1995—2005), ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Ан­дерс Фог Ра­смус­сен (2009—2014).

«Основ­на дис­ку­сія цьо­го­рі­чно­го Укра­їн­сько­го сні­дан­ку у Да­во­сі пов’яза­на із го­лов­ною те­мою 48-ї Що­рі­чної зу­стрі­чі ВЕФ — «Ство­ре­н­ня спіль­но­го май­бу­тньо­го у мін­ли­во­му сві­ті». Са­ме в цьо­му кон­текс­ті обго­во­рю­ва­ти­ме­ться Укра­ї­на: ін­ве­сти­ції, ре­фор­ми, до­ся­гне­н­ня, про­бле­ми, ви­кли­ки та ін­ші пи­та­н­ня. Ку­ди ру­ха­є­ться Укра­ї­на в мін­ли­во­му між­на­ро­дно­му се­ре­до­ви­щі? Яким чи­ном між­на­ро­дні пар­тне­ри мо­жуть під­три­ма­ти Укра­ї­ну в її бо­роть­бі за те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність, сво­бо­ду, а та­кож у роз­бу­до­ві кра­ї­ни, що по­кла­да­є­ться на єв­ро­пей­ські цін­но­сті?...» — йде­ться на сай­ті pinchukfund.org.

Пе­тро По­ро­шен­ко під час про­мо­ви від­зна­чив: «Ду­же ва­жли­во до­но­си­ти прав­ду про по­дії в Укра­ї­ні, щоб за­хи­сти­ти світ від фей­ко­вих но­вин, які актив­но по­ши­рю­ю­ться сві­том, — і на­го­ло­сив: — та­кі но­ви­ни є ча­сти­ною гі­бри­дної вій­ни Ро­сії не ли­ше про­ти Укра­ї­ни, а про­ти всьо­го віль­но­го сві­ту.

На дум­ку Пре­зи­ден­та, Укра­ї­на стає все більш при­ва­бли­вою для ін­ве­сто­рів, то­му що в кра­ї­ні про­во­дя­ться ре­фор­ми. «Я пи­ша­юсь тим, що цьо­го ро­ку впер­ше я отри­мав ба­га­то за­пи­тів від іно­зем­них ін­ве­сто­рів з про­по­зи­ці­я­ми про зу­стрі­чі. Ве­ли­ка кіль­кість ве­ли­ких грав­ців ін­ве­сти­цій­но­го рин­ку. Цьо­го ні­ко­ли до­сі не від­бу­ва­лось. ...Ми пла­ну­є­мо вне­сти змі­ни до по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, за­мі­ни­ти по­да­ток на при­бу­ток аби сти­му­лю­ва­ти за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, але ли­ше у ви­пад­ку, ко­ли ко­шти ви­во­дя­ться з Укра­ї­ни. Ко­ли ви ін­ве­сту­є­те в Укра­ї­ну — ви не спла­чу­є­те по­да­тків», — ска­зав гла­ва дер­жа­ви. Та­кож він від­зна­чив іні­ці­а­ти­ву зі ство­ре­н­ня На­ціо­наль­но­го бю­ро фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань.

Ще одна на­бо­лі­ла те­ма — ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. «Ми про­дов­жу­є­мо на­шу спів­пра­цю із МВФ. Я хо­чу по­дя­ку­ва­ти Де­ві­ду Лі­пто­ну та Крі­стін Ла­гард, ми ма­ли пре­кра­сну зу­стріч та обго­во­ре­н­ня то­го, що і ко­ли має бу­ти зро­бле­но. Вклю­чно з пи­та­н­ням про Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд. Це є мо­єю іні­ці­а­ти­вою в пар­ла­мен­ті. І ми ма­є­мо при­ско­ри­ти зу­стріч екс­пер­тів-за­ко­но­дав­ців аби спри­я­ти під­го­тов­ці цьо­го за­ко­ну до дру­го­го чи­та­н­ня», — ска­зав Пе­тро По­ро­шен­ко.

«Окре­ме пи­та­н­ня — з чим по­їха­ли в Да­вос на­ші по­лі­ти­ки по Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ду, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Остап ЄДНАК. — У Да­вос тре­ба їха­ти, щоб за­лу­ча­ти ре­сур­си та ін­ве­сти­ції, по­ка­зу­ю­чи, на­скіль­ки у нас хо­ро­ша та пер­спе­ктив­на кра­ї­на, а не ви­прав­до­ву­ва­тись, чо­му ми за цей час не зро­би­ли на­галь­них кро­ків по вдо­ско­на­лен­ню се­бе. Ми по­вин­ні ма­ти спіль­ний фронт в цьо­му пла­ні».

По­ка­зо­во, що рів­но рік то­му Пре­зи­дент від­мо­вив­ся бра­ти участь в Укра­їн­сько­му сні­дан­ку Пін­чу­ка, хо­ча в Да­во­сі він пе­ре­бу­вав і про­вів низ­ку зу­стрі­чей на ви­со­ко­му рів­ні. Бой­ко­ту­ва­ли за­хід олі­гар­ха і низ­ка на­ро­дних де­пу­та­тів та екс­пер­тів. А все че­рез так зва­ні «бо­лі­сні ком­про­мі­си» Ві­кто­ра Пін­чу­ка, які він опри­лю­днив на­при­кін­ці 2016-го в аме­ри­кан­сько­му ви­дан­ні Wall Street Journal. То­ді олі­гарх фа­кти­чно ви­вів фор­му­лу ком­про­мі­су за­ра­ди до­ся­гне­н­ня «ми­ру» в Укра­ї­ні, умов­но ви­зна­ю­чи укра­їн­ські те­ри­то­рії за Укра­ї­ною, але де-фа­кто він про­по­ну­вав від­мо­ви­тись від них на ко- ристь оку­пан­та до кра­щих ча­сів. То­ді ста­т­тя Пін­чу­ка ви­кли­ка­ла хви­лю обу­ре­н­ня се­ред гро­мад­сько­сті і по­лі­ти­ків. Що змі­ни­ло­ся за рік? Вже за­бу­ли?

«Схо­же у тих, хто по­їхав в Да­вос дій­сно проблема з пам’ят­тю, — ка­же Остап Єднак. — Во­ни за­бу­ли істо­рію рі­чної дав­но­сті, ко­ли Пін­чук за­про­по­ну­вав у ві­до­мо­му ви­дан­ні «бо­лі­сні ком­про­мі­си» що­до оку­по­ва­них Кри­му і Дон­ба­су. Цьо­го ро­ку, як ба­чи­мо, вже пу­блі­чних дис­ку­сій їха­ти ту­ди чи не їха­ти не бу­ло. Зви­чай­но це до­бре, що ство­ри­ли « Укра­їн­ський дім » . Але хто зро­бив? Фонд Ві­кто­ра Пін­чу­ка є, зокре­ма, пар­тне­ром цьо­го про­е­кту. Він на­ма­га­є­ться та­ким чи­ном від­но­ви­ти свою ре­пу­та­цію. Роз­мо­ви про бі­знес і ін­но­ва­ції — це без­умов­но ко­ри­сно. Але це до­бре, що то­рі­шні про­по­зи­ції Пін­чу­ка не на­бу­ли подаль­шо­го вті­ле­н­ня».

«Я ду­маю, що за­хо­дам Пін­чу­ка се­ре­дній бі­знес мо­же ство­ри­ти ре­аль­ну аль­тер­на­ти­ву, — під­кре­слює на­ро­дний де­пу­тат. — По­ки що ці лю­ди щось по­чи­на­ють ро­би­ти все одно під па­ра­соль­кою Пін­чу­ка. За­раз ба­чи­мо, що та­кі за­хо­ди не­фор­маль­но­го спіл­ку­ва­н­ня ор­га­ні­зо­вує один олі­гарх, ін­ший олі­гарх — Пе­тро По­ро­шен­ко — пред­став­ляє Укра­ї­ну на офі­цій­но­му рів­ні. Асо­ці­а­ція Укра­ї­ни, як дер­жа­ви, яка має про­бле­ми з ко­ру­пці­єю і гра­бун­ком з бо­ку олі­гар­хів, і яку пред­став­ля­ють ті ж са­мі олі­гар­хи — є ве­ли­ким не­га­ти­вом. Спо­ді­ва­юсь, що укра­їн­ський се­ре­дній бі­знес ста­не більш са­мо­стій­ним і по­зба­ви­ться шлей­фу не зов­сім до­бро­че­сних лю­дей. Мо­жли­вість та­ка є. Тре­ба від­ще­плю­ва­тись від цих па­ра­зи­тів, бі­знес яких на­пря­му пов’яза­ний з ви­ка­чкою дер­жав­них ре­сур­сів. Ті, хто по­їхав на сьо­го­дні­шній Да­вос, про­сто не ро­зу­мі­ють, які на­слід­ки це має для Укра­ї­ни. Адже ті ж са­мі ін­но­ва­цій­ні бі­зне­си бу­дуть впа­да­ти в за­ле­жність від дер­жав­ної по­лі­ти­ки, яка на­пря­му бу­де пов’яза­на з ти­ми чи ін­ши­ми олі­гар­ха­ми та фі­нан­со­во-про­ми­сло­ви­ми гру­па­ми».

«При­го­лом­ше­ний кіль­кі­стю укра­їн­ських по­лі­ти­ків на сні­дан­ку в Да­во­сі. Їх що — вдо­ма не го­ду­ють?» — це вже ре­а­кція у FB бло­ге­ра Сер­гія Іва­но­ва.

На­пев­но, їх все- та­ки до­бре « го­ду­ють», то­му во­ни і ідуть. Хо­ча не всі. Є ті, хто про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків за­йма­ють прин­ци­по­ву по­зи­цію. Пер­шим, хто за­кли­кав бой­ко­ту­ва­ти за­хо­ди ро­ди­ни Ку­чми — Пін­чу­ка, був гро­мад­ський ді­яч, по­тер­пі­лий у « спра­ві Гон­га­дзе- По­доль­сько­го » Оле­ксій По­доль­ський. Пі­зні­ше цю іні­ці­а­ти­ву під­хо­пи­ла на той час ще гро­мад­ська акти­віс­тка, а за­раз го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на Го­пко. Їхні за­кли­ки про­зву­ча­ли ще за­дов­го до « бо­лі­сних ком­про­мі­сів » і бу­ли пов’ яза­ні го­лов­ним чи­ном з тим « вне­ском», який зро­бив під час сво­го пре­зи­дент­ства Ле­о­нід Ку­чма в «роз­ви­ток» Укра­ї­ни. Зокре­ма, сто­су­ва­ло­ся це і зга­да­ної «спра­ви Гон­га­дзе — По­доль­сько­го», в якій за­мов­ни­ки до­сі не по­ка­ра­ні.

У бе­ре­зні 2017 ро­ку в ін­терв’ ю « Дню » ( № 38- 39) Ган­на Го­пко за­яви­ла: «Проблема в то­му, що в Укра­ї­ні за ба­га­то ро­ків вла­да так і не спро­мо­гла­ся ство­ри­ти май­дан­чик, по­ді­бний до пін­чу­ків­сько­го так зва­но­го Ял­тин­сько­го фо­ру­му (ще один ві­до­мий за­хід Пін­чу­ка. — Авт.). Цей на­пря­мок був від­да­ний на по­та­лу олі­гар­хам, які за до­по­мо­гою по­ді­бних за­хо­дів від­бі­лю­ють свій імідж і на­ма­га­ю­ться по­ши­ри­ти вплив. Во­ни ма­ють сво­їх пред­став­ни­ків у пар­ла­мен­ті, яких ви­ро­сти­ли, зокре­ма, за до­по­мо­гою про­гра­ми «Зав­тра.UA». Нев­же вла­ді по­трі­бен Пін­чук, щоб ор­га­ні­зу­ва­ти та­ку пла­тфор­му, як YES? Нам по­трі­бно роз­ри­ва­ти зв’ яз­ки олі­гар­хів і так зва­них еліт, які всі ра­зом по­зи­ціо­ну­ють се­бе як пред­став­ни­ки дер­жа­ви, а на­справ­ді дба­ють ли­ше про вла­сні ін­те­ре­си і ста­тки. Ар­гу­мен­та­ція тих, хто ту­ди йде, мов­ляв, за­ра­ди то­го, щоб пред­ста­ви­ти дум­ку су­спіль­ства, не є прийня­тною. По-пер­ше, ви сво­єю при­су­тні­стю ле­гі­ти­мі­зу­є­те за­хо­ди Пін­чу­ка, а по-дру­ге, пред­ста­ви­ти свою по­зи­цію мо­жна і на ін­ших май­дан­чи­ках. Якщо їх не­має, все одно по­трі­бно шу­ка­ти спосо­би і ро­би­ти все, щоб та­кі май­дан­чи­ки з’яви­ли­ся в Укра­ї­ні».

У трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку Ган­на Го­пко вже звер­та­ла­ся до вла­ди із про­по­зи­ці­єю за­по­ча­тку­ва­ти на дер­жав­но­му рів­ні між­на­ро­дний май­дан­чик, аль­тер­на­тив­ний пін­чу­ків­сько­му, го­лов­ним чи­ном YES, де Укра­ї­на мо­гла б пред­став­ля­ти се­бе і за­хи­ща­ти свої ін­те­ре­си. Але вла­да не від­гу­кну­ла­ся на цю про­по­зи­цію. Ма­буть, їй ви­гі­дні­ше ко­ри­сту­ва­ти­ся на­яв­ни­ми олі­гар­хі­чни­ми пло­щад­ка­ми. Вла­сне, як і для так зва­них «єв­ро­опти­мі­стів » чи « ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів » . Ви­ни­кає пи­та­н­ня — нев­же Пре­зи­дент на­стіль­ки за­ле­жить від олі­гар­хі­чної си­сте­ми? Чи він є її уча­сни­ком?

Пи­та­н­ня акту­аль­ні, тим біль­ше, якщо Пе­тро По­ро­шен­ко зби­ра­є­ться ба­ло­ту­ва­ти­ся на дру­гий тер­мін. «Моє рі­ше­н­ня за­ле­жа­ти­ме від то­го, на­скіль­ки на­сту­пні пів­ро­ку бу­дуть успі­шни­ми», — ска­зав він у Да­во­сі. Якщо не­має ба­жа­н­ня ла­ма­ти існу­ю­чу кла­но­во­о­лі­гар­хі­чну си­сте­му, то­ді з чим іти на дру­гий тер­мін?

Оці­ню­ю­чи по­ве­дін­ку біль­шо­сті ни­ні­шніх по­лі­ти­ків (не­має зна­че­н­ня, з по­пе­ре­дньої чи те­пе­рі­шньої вла­ди), скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що в кра­ї­ні не­має вій­ни, не­має оку­по­ва­них те­ри­то­рій, не­має жертв. Во­ни, ста­рі і мо­ло­ді, вва­жа­ють аб­со­лю­тно нор­маль­ним від­ві­ду­ва­ти за­хо­ди, ор­га­ні­зо­ва­ні лю­дьми, про­ти яких пов­став Май­дан 2004-го і які фа­кти­чно при­ве­ли кра­ї­ну до вій­ни. Тим ча­сом, у то­му ж Да­во­сі гло­баль­ні грав­ці ви­рі­шу­ють пи­та­н­ня зов­сім ін­шо­го рів­ня. Еко­но­міст Во­ло­ди­мир Спі­ва­ков­ський пи­ше у се­бе в FB: «У Да­во­сі сьо­го­дні но­вий по­во­рот! Звер­ніть ува­гу на пер­ший пункт гло­баль­ної про­гра­ми Ма­кро­на! Осві­та. При­чо­му зов­сім ін­ша осві­та, ніж ра­ні­ше. То­му що їм по­трі­бні зов­сім ін­ші міз­ки...» А з чим при­їха­ли укра­їн­ські по­лі­ти­ки?

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО МИХАЙЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.