Курт ВОЛКЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пред­став­ник Дер­жде­пар­та­мен­ту США з пи­тань Укра­ї­ни:

Так, Ро­сії по­трі­бно ухва­ли­ти прин­ци­по­ве рі­ше­н­ня: при­пи­ни­ти кон­флікт і вста­но­ви­ти мир. На да­ний мо­мент Ро­сія, як і ра­ні­ше, за­пе­ре­чу­є­свою без­по­се­ре­дню участь, на­по­ля­га­ю­чи, що для ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції на схо­ді Укра­ї­ни по­трі­бно ма­ти спра­ву з під­кон­троль­ни­ми Ро­сії стру­кту­ра­ми в ре­гіо­ні. По­ки спра­ви йдуть са­ме так, си­ту­а­ція не ви­рі­ши­ться. Ми всі спо­ді­ва­є­мо­ся, що Ро­сія пе­ре­гля­не свою по­зи­цію, а са­ме — її ке­рів­ни­цтво ді­йде ви­снов­ку, що оку­па­ція те­ри­то­рій Укра­ї­ни біль­ше не в йо­го ін­те­ре­сах

(www.dw.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.