За ін­те­ле­кту­аль­ну му­жність...

Ан­дрія Со­до­мо­ру те­пер на­го­ро­ди­ла і дер­жа­ва

Den (Ukrainian) - - День України -

До Дня Со­бор­но­сті Укра­ї­ни Пре­зи­дент По­ро­шен­ко з- по­між ін­ших ді­я­чів куль­ту­ри на­го­ро­див ор­де­ном «За за­слу­ги» Ан­дрія Со­до­мо­ру — по­е­та, пе­ре­кла­да­ча, есе­їста, по­ві­дом­ляє www. nspu. com. ua. Від­по­від­но до текс­ту ука­зу Пре­зи­ден­та, Ан­дрія Оле­ксан­дро­ви­ча від­зна­че­но « за зна­чний осо­би­стий вне­сок у дер­жав­не бу­дів­ни­цтво, ... куль­тур­но- осві­тній роз­ви­ток Укра­їн­ської дер­жа­ви, ва­го­мі тру­до­ві до­ся­гне­н­ня, ба­га­то­рі­чну сум­лін­ну пра­цю».

На­га­да­є­мо, « День » та­кож від­зна­чив за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку Ан­дрія Оле­ксан­дро­ви­ча сво­єю сим­во­лі­чною «ко­ро­ною» — «за ін­те­ле­кту­аль­ну му­жність і без­пе­рерв­ний «діа­лог че­рез ві­ки». На­га­да­є­мо, Ан­дрій Со­до­мо­ра, про­фе­сор ка­фе­дри кла­си­чної фі­ло­ло­гії Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. І. Фран­ка, — уче­ний, не­втом­ний пе­ре­кла­дач ан­ти­чних ав­то­рів, пи­сьмен­ник. Він пе­ре­клав із дав­ньо­гре­цької тво­ри Ме­нан­дра, Арі­сто­фа­на, Со­фо­кла, Есхі­ла, Ев­рі­пі­да, з ла­тин­ської — Го­ра­ція, Ові­дія, Лукре­ція, Се­не­ки, рим­ських еле­гій­них по­е­тів і про­дов­жує цю ро­бо­ту — бу­кваль­но ми­ну­ло­го ти­жня пред­ста­вив­ши пер­ший в Укра­ї­ні пе­ре­клад по­над 80 ли­стів дав­ньо­рим­сько­го по­лі­ти­чно­го ді­я­ча, пи­сьмен­ни­ка, ора­то­ра та адво­ка­та Плі­нія Мо­лод­шо­го ( « Плі­ній Мо­лод­ший. Ви­бра­ні ли­сти» — «День» пи­сав про це у № 8-9 від 19 сі­чня). Зав­дя­ки Ан­дрі­є­ві Со­до­мо­рі су­ча­сни­ки мо­жуть впов­ні від­чу­ти акту­аль­ність ду­мок і по­шу­ків ді­я­чів ан­ти­чно­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.