Де ав­стра­лій­ські ра­ки зи­му­ють

Den (Ukrainian) - - День України -

МОН пред­ста­ви­ло ка­та­лог із 240 ін­но­ва­ці­я­ми від укра­їн­ських уні­вер­си­те­тів

«Убіль­шо­сті успі­шних кра­їн уні­вер­си­тет­ська на­у­ка є най­ди­на­мі­чні­шим се­гмен­том на­у­ко­во­го по­шу­ку, бо так до до­слі­джень за­лу­ча­ю­ться аспі­ран­ти й сту­ден­ти. У цьо­му пи­тан­ні Укра­ї­на на­ре­шті ві­дір­ва­ла­ся від ра­дян­ської спад­щи­ни, ко­ли ви­ші вва­жа­ли­ся ли­ше мі­сцем для на­вча­н­ня. За­раз на­ша уні­вер­си­тет­ська на­у­ка стає більш ди­на­мі­чною та ефе­ктив­ною » , — ци­ту­ють мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Лі­лію Гри­не­вич на сай­ті МОН.

Як по­ві­дом­ля­ють у ві­дом­стві, 240 роз­ро­бок екс­пер­тна гру­па ві­ді­бра­ла з по­над 400 про­по­зи­цій. Се­ред них, на­при­клад, без­пі­ло­тник Spectator. За­раз на ба­зі ВАТ « Ме­ри­ді­ан» три­ває про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво ці­єї роз­роб­ки КПІ іме­ні Іго­ря Сі­кор­сько­го. Цей без­пі­ло­тник вже ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в укра­їн­ській ар­мії, зокре­ма у зо­ні АТО, у при­кор­дон­ній слу­жбі, в аграр­но­му се­кто­рі, для по­шу­ко­во-ря­ту­валь­них ро­біт то­що. Су­ча­сні без­пі­ло­тни­ки та­кож ство­ре­ні в НАУ та уні­вер­си­те­ті «Хар­ків­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут».

Ще одна роз­роб­ка КПІ — на­но­су­пу­тник PolyITAN- 2 — у пря­мо­му сен­сі ві­дір­ва­лась від Зем­лі. На­но­су­пу­тник — на нав­ко­ло­зем­ній ор­бі­ті і до­по­ма­гає про­во­ди­ти до­слі­дже­н­ня що­до змін клі­ма­ту.

Роз­роб­ки ду­же рі­зні і сто­су­ю­ться ме­ди­ци­ни, ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів, сіль­сько­го го­спо­дар­ства то­що. Так, у Хер­сон­сько­му дер­жав­но­му аграр­но­му уні­вер­си­те­ті ство­ри­ли те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня на пів­дні Укра­ї­ни ав­стра­лій­ських тро­пі­чних ра­ків. На сай­ті МОН до­да­ють, що те­хно­ло­гія пе­ред­ба­чає по­єд­на­н­ня ви­ро­щу­ва­н­ня ра­ків у шту­чних умо­вах і став­ках.

Ка­та­лог до­сту­пний до пе­ре­гля­ду на сай­ті Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.