Куль­тур­но-ін­фор­ма­цій­ний центр чи Укра­їн­ський ін­сти­тут?

У По­соль­стві­Укра­ї­ни у Фран­ції го­ту­є­ться мас­шта­бна ре­ор­га­ні­за­ція, яка схви­лю­ва­ла на­шу гро­ма­ду в Па­ри­жі

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

До мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ла Клім­кі­на звер­ну­ли­ся пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди Фран­ції, які про­сять не ру­би­ти з пле­ча, збе­рег­ти Куль­тур­ний центр і на­да­ти за­кла­ду ім’я Ва­си­ля Слі­па­ка.

«Укра­їн­ський Куль­тур­но-ін­фор­ма­цій­ний центр у Па­ри­жі ві­ді­грає ви­зна­чну роль в ін­фор­му­ван­ні фран­цу­зів про по­дії в Укра­ї­ні та в роз’яснен­ні укра­їн­ської по­зи­ції сто­сов­но акту­аль­них про­блем су­ча­сно­сті, — пи­шуть у ли­сті пред­став­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди. — Під час гі­бри­дної вій­ни, ко­ли Ро­сія від­кри­ла вже дру­гий куль­тур­ний центр, у са­мо­му цен­трі Па­ри­жа, а та­кож по­ста­ви­ла до дії фран­ко­мов­ну вер­сію те­ле­ка­на­ла RT, зна­че­н­ня своє­рі­дно­го фор­по­сту укра­їн­ської ко­му­ні­ка­ції, яким став Куль­тур­но-ін­фор­ма­цій­ний центр, важ­ко пе­ре­оці­ни­ти»...

Та­кож у ли­сті по­ру­шу­є­ться пи­та­н­ня про те, що ни­ні є ідея ство­ре­н­ня Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту і лі­кві­да­ція Па­ризь­ко­го куль­тур­но­го цен­тру, за­мість яко­го пла­ну­є­ться від­кри­ти фі­лію зга­да­но­го Ін­сти­ту­ту. «Ціл­ком під­три­му­ю­чи ідею за­сну­ва­н­ня Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту, ра­зом з тим, хо­ті­ли б звер­ну­ти ува­гу, що при­пи­не­н­ня ді­яль­но­сті Куль­тур­но­го цен­тру в Па­ри­жі бу­ло б не­ймо­вір­но шкі­дли­вим і спри­чи­ни­ло б ва­ку­ум на пе­рі­од ста­нов­ле­н­ня но­вої стру­кту­ри у про­су­ван­ні укра­їн­ської куль­ту­ри за кор- до­ном та від­сто­ю­ван­ні укра­їн­ських ін­те­ре­сів в умо­вах гі­бри­дної вій­ни»... І укра­їн­ські па­ри­жа­ни про­сять мі­ні­стра «не по­го­джу­ва­ти­ся на лі­кві­да­цію Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го цен­тру в Па­ри­жі, а нав­па­ки — ма­кси­маль­но під­три­ма­ти цю ва­жли­ву ін­сти­ту­цію та при­сво­ї­ти їй ім’я Ге­роя Укра­ї­ни Ва­си­ля Слі­па­ка. Вва­жа­є­мо, що у той час, ко­ли Ро­сія нев­пин­но збіль­шує свою при­су­тність у та­кій впли­во­вій єв­ро­пей­ській кра­ї­ні, як Фран­ція, ра­пто­во зу­пи­ни­ти на­ла­го­дже­ну си­сте­му укра­їн­ської ко­му­ні­ка­ції бу­ло б не­при­пу­сти­мо».

На­га­ду­ю­чи, що Ва­силь Яро­сла­во­вич Слі­пак жив у Па­ри­жі май­же двад­цять ро­ків, ви­сту­пав на сце­нах ба­га­тьох сла­ве­тних те­а­трів сві­ту. Та­кож во­ка­ліст ча­сто ви­сту­пав у Куль­тур­но­му цен­трі по­соль­ства. Зокре­ма, від по­ча­тку вій­ни на схо­ді, згур­ту­вав лю­дей зби­ра­ю­чи ко­шти на під­трим­ку за­хи­сни­ків Укра­ї­ни. Пі­шов до­бро­воль­цем у АТО, мав по­зив­ний «Міф». Ми­тець за­ги­нув 29 черв­ня 2016 р. від пу­лі снай­пе­ра. По­смер­тно Ва­си­ля Слі­па­ка на­го­ро­дже­но «Зо­ло­тою Зір­кою Ге­роя»...

До ре­чі, прес-слу­жба Держ­кі­но по­ві­дом­ляє, що з 8 лю­то­го в укра­їн­ський про­кат ви­йде до­ку­мен­таль­ний фільм «Міф» про жи­т­тя та за­ги­бель укра­їн­сько­го опер­но­го спів­а­ка Ва­си­ля Слі­па­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.